اجرای طرح افزایشتعرفه مشترکانپرمصرف

SMTnewspaper - - خبر -

رضا اردکانیان در حاش//یه هجدهمین نمایش//گاه بینالمللی صنعت برق ایران در جمع خبرن//گاران درباره آخرین وضعیت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق اظهار کرد: هدفی که برای این مصوبه در نظر گرفته شده مدیریت مصرف است؛ یعن//ی قص//د داریم این مصوب//ه را به نحوی اعم//ال کنیم که اقلیت پرمصرف به جرگه خوشمصرفها بپیوندند و ما بتوانیم انتظاراتم//ان را از این برنامه در کنترل مصرف و عبور از پیک تابس//تان عملیاتی کنیم. به گزارش گس//ترشنیوز، وی درباره زمان تحقق این برنامه گفت: زمانی که یک نهاد اجرایی پیشنهاد خود را به هیات دولت میفرستد آن مسئله در کمیسیونهای مربوط مورد بررس//ی قرار میگیرد و س//پس در جلس//ه هیات دولت مطرح میش//ود، اما انتظار ما این اس//ت که درنهایت در پاییز امس//ال این مصوبه نهایی و به مردم اطالعرس//انی ش//ود و بهدنب//ال آن نیز ش//اهد کاهش مصرف برق باش//یم. بهگفته وی، بیش//ک نوسانهای ارزی در این مس//ئله تاثیرگذار بوده اما همکاران ما در ارتباط نزدیک با دستاندرکاران این صنعت و انجم//ن انرژیه//ای تجدیدپذی//ر ایران درصدد هس//تند تا راهکارهای الزم را برای کنترل این نوس//انها و رفع مشکالتی ک//ه در این صنعت وجود دارد تدوین کنند؛ بنابراین پیشبینی این است که آهنگ توسعه تجدیدپذیرها چه در انرژی باد و چه در انرژی خورشید بهسرعت گذشته بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.