مشارکت اقتصاددانان در سیاستگذاری اقتصادی دولت

SMTnewspaper - - خبر -

با دستور رئیسجمهوری مبنی بر تشکیل ۴ کارگروه تخصصی در ح//وزه اقتصاد با حضور اس//تادان و نخبگان ای//ن حوزه، دور تازهای از مشارکت اقتصاددانان در سیاستگذاریهای اقتصادی دولت محقق میشود.

ب//ه گ//زارش پایگاه اطالعرس//انی ریاس//ت جمه//وری، در پی برگزاری جلس//ه رئیسجمهوری ب//ا اقتصاددانان، دکتر حس//ن روحانی دس//تور داد ۴ کارگروه تخصص//ی در حوزههای اقتصاد کالن، بانکی-پول//ی، برنامهری//زی اقتصادی و حمایتی تش//کیل ش//ود. ریاس//ت کارگروههای چهارگانه را به ترتیب دژپسند وزیر اقتصاد، همتی رئیس کل بانک مرکزی، نوبخت رئیس س//ازمان برنامه و بودجه و ش//ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده خواهند داش//ت. مسئوالن هر کارگروه موظف به تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه سیاس//تگذاری و تصمیمسازی مبتنی بر دیدگاه اقتصاددانان و پژوهش//گران دانشگاهی خواهند بود. هدف از تشکیل این کارگروهها بهرهگیری بیشتر از نظرهای اس//تادان دانشگاه و نخبگان اقتصادی و مش//ارکت دادن آنها در حوزه سیاستگذاریهای اقتصادی دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.