همراهی ایدرو با کلینیکهای کسبوکار

SMTnewspaper - - صنعت -

کلینیکه//ای کس//بوکار صنایع کوچک ب//ا همکاری س//ازمان مدیری//ت صنعتی و س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران وارد فاز اجرا شده و قرار است از همه مناب//ع موجود در اختیار س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی، اشتغال روس//تایی معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری، طرح اشتغال فراگیر در مناطق کمتر توس//عهیافته، طرح کارورزی و منابع بانکی استفاده شود.

س//ازمان مدیریت صنعتی نیز برای اجرای هر چه بهتر ای//ن طرح برخ//ی از فعالیتها از جمله پذی//رش بنگاهها، عارضهیابی، مکاتبات و در نهایت اثربخش//ی را شروع کرده اس//ت و از ظرفیتهای ش//بکه نمایندگیهای استانی نیز برای اجرای این طرح استفاده خواهد کرد.

‹

محم//د نوریامیری، معاون برنامهریزی و توس//عه ایدرو با اع//الم راهاندازی کلینیکهای صنعتی در ش//هرکهای صنعتی اظهار کرد: س//ازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران ۴۲ طرح س//رمایهگذاری صنعتی را با سرمایهگذاری حدود ۵۱۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود ۷۱ هزار نفر در سال جاری عملیاتی میکند.

بهگ//زارش بهنق//لازایدرونی//وز،نوریامیری درباره س//ایر اقدامات صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تصریح کرد: این س//ازمان پیش//برد ۵ پروژه بزرگ پیمانکاری عمومی با تاکید بر ارتقای توان س//اخت داخل و توسعه و انتقال فناوری به ارزش حدود ۳۴۳ هزار میلی//ارد ریال را در حال اج//را دارد و با بهرهبرداری از این پروژهها میتوان به اش//تغال متوس//ط ساالنه ۴۲ هزار نفر امیدوار بود.

به گفته وی، پیش//برد ۲ ط//رح بزرگ مدیریت پیمان با مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد ریال با ایجاد اشتغال برای ۰۰۵۸۲ نفر، تجاریس//ازی فناوری و توس//عه صنایع دانشبنیان و انق//الب صنعتی چهارم، ش//روع عملی//ات اجرایی کاغذ از سنگ در شهرستان خرامه، ش//روع عملیات اجرایی طرح ایج//اد واحد تولی//د بیواتانول س//وختی از ذرت و ضایعات غالت در شهرس//تان باشت، ش//روع عملیات اجرایی طرح الستیک در شهرستان الیگودرز با همکاری شستا و شروع عملیات اجرایی طرح س//رمایهگذاری با توجه به فراخوان جذب س//رمایهگذار برای اج//رای ۵ طرح صنعتی منتخب ایدرو در استان خراسان ج از دیگر اقداماتی است که ایدرو در دست اجرا دارد.

مع//اون برنامهری//زی و توس//عه س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران ادام//ه داد: همچنین بهرهبرداری از طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اس//فراین، بهرهبرداری از ۵ پروژه از طرح توس//عه صنایع صادراتگرای جاسک-گواتر، بهرهبرداری از خط ریسندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ و راهاندازی واحدهای تولید انواع بیوایمپلنت در سایتهای تهران و کرمانشاه تا پایان سال ۷۹ انجام خواهد شد.

‹ پیشبرد ۵ پروژه پیمانکاری عمومی غفلت از تخصصگرایی

برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که مدیریت در صنایع کوچک به طور عمده خانوادگی اس//ت، نقش مشاوران در شناس//ایی روشهای جدید مدیریتی و تامین منابع مالی و حض//ور در بازارهای جهانی راهگش//ای صاحبان صنایع کوچک خواهد بود.

احمد خس//روی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تانکردس//تاندرگفتوگوبا اظه//ارکرد:در بیشتر واحدهای صنعتی کوچک مدیرعامل کارخانه، نقش مدی//ر تولید، مدیر پخش و بقیه وظایف را نیز برعهده دارد در حال//ی که باید افرادی متخصص در این نقشها تعریف شوند اما چون بیش//تر مدیران واحدهای صنعتی کوچک این اقدام را هزینهبر میدانند از عمل به آن سر بازمیزنند.

خس//روی معتقد اس//ت که مجموعه بازاریاب//ی باید در واحده//ای صنعتی کوچک وجود داش//ته باش//د که برای تاکید بر ضرورت این مجموعه و حل کاستیهای بازاریابی، کلینیکهای س//یار میتوانند خدمات مشاوره و آگاهسازی به واحدهای صنعتی دهند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه تاکید کرد: قدرت در بازاریابی باعث افزایش قدرت رقابتی میشود بهویژه در ش//رایطی که بازار در احاطه نشانهای تجاری معتبر است.

خس//روی بهترین راهکار و خروجی برای حل مش//کل بازاریابی واحدهای صنعتی کرمانشاه را ایجاد بازار منطقهای و تش//کیل مجموعهه//ای همگ//ن تولیدی ب//ا هزینههای مشترک میداند. به باور دیگر، باید این واحدهای کوچک همچون یک خانواده در فضایی قرار گیرند تا با هماهنگی با هم و به صورت متمرک//ز فعالیتهای تامین مواد اولیه، خری//د و فروش و بازاریابی را برعهده گیرند تا هزینه تولید آنها نیز کاهش پیدا کند.

وی این راهکار را نتیجه بررس//ی کلینیکهای سیار در ش//هرکهای صنعتی میداند؛ یک خروجی که میتواند به تکمی//ل و ایج//اد یک بازار منطقهای در این اس//تان برای صنایع کوچک منجر شود.

‹ درمان عارضههای صنعتی

زمانی که س//خن از س//اخت کلینیک گفته میشود به نوعی بر عارضهیابی مش//کالت صنعتی متمرکز میشویم. عارضهیابی که با هدف مش//اوره صنعتی و بهبود مشکالت صنعتگران انجام میشود. به عبارتی، کلینیکهای صنعتی در هر رش//ته و محوری، با محوریت نهادینهکردن فرهنگ اس//تفاده از خدمات کلینیکی و مشاورهای، سعی میکنند بس//تری مناس//ب را مهیا س//ازند تا هنگام بروز مش//کل، صنعتگران به مشاوران کارآزموده مراجعه و به آسانی برای رفع و درمان مشکالت فنی خود اقدام کنند.

س//یاوش وح//دت، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتیاس//تانخراسانش//مالیدرگفتوگوبا با بیان این مطلب اظهار ک//رد: نبود مرکزی واحد به منظور دادن مش//اوره تخصصی و فنی برای حل مشکالت فنی و تخصصی بنگاهه//ای صنعتی و معدنی به صورت کاربردی و نیز نبود ارتباط موثر و مس//تمر بین صنعت و مش//اوران و متخصصان، ضرورت تش//کیل کلینیک صنعت را بیش از پیش روشن میکند.

وح//دت تصریح ک//رد: مزیت کلینیکه//ای صنعتی در ۳ نکته بیش//تر مشهود است؛ نخس//ت اینکه با ایجاد این واحدهای صنعتی مدیران آنها به اهمیت مش//اوره صنعتی بیش//تر پی میبرند و در نهایت همس//ونگری در مدیریت صنعتی بیش//تر جلوهگر میش//ود. نکته دوم این است که حاص//ل جمعبن//دی عارضههای صنعتی در ش//هرکهای صنعتی به ایجاد و انتخاب استراتژی مدون صنعتی منجر میش//ود که برای رونق و پیشرفت واحدهای صنعتی موثر است.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان خراسان ش//مالی ادامه داد: س//ومین نکته نی//ز در پیوند واحدهای صنعتی و دانشگاهیان است. حاصل این تعامل و پیوند در تمامی ابعاد و جهات صنعتی میتواند مطلوب و موثر باشد. حال اگر برای تمامی شاخههای صنعتی کلینیک جداگانه در کنار کلینیکهای عمومی س//اخته ش//ود، مش//کالت بخشهای صنعتی به صورت تخصصی بررس//ی میش//ود. این رویه به طور قطع میتواند در تمامی استانهای کشور نیز انجام شود تا تولید صنعتی به صورت تخصصی توسعه یابد.

وحدت معتقد است که کلینیک سیار صنعت در حقیقت ب//رای اجرای برنامهه//ای اقتصاد مقاومت//ی و عارضهیابی واحدهای صنعتی مستقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//تانی راهاندازی ش//ده تا بیش از پیش همگام و همراه صنعتگران استان باشیم.

ب//ه گفته وی، هدف از تش//کیل ای//ن کلینیک، احصای نیازه//ا، خوداتکای//ی، کاه//ش دغدغه صاحب//ان صنایع و توانمندس//ازی بیش//تر واحدهای صنعتی و تولیدی است که از مهمترین وظایف کلینیک س//یار به ش//مار میرود. با اجرای کلینیک صنعت صاحبان صنایع با مس//ائل مورد نیاز خود بیش//تر آشنا خواهند ش//د و همچنین به صورت مستقیم در جریان قوانین مختلف قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان خراسان ش//مالی تاکید کرد: با توجه به دغدغه صاحبان صنعت در راستای افزایش فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی و نهادینه ک//ردن اقتص//اد مقاومتی، ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان شمالی با بهرهگیری از مشاوران خبره صنعتی در راستای نیل به این اهداف تالش میکند.

وحدت گفت: با راهاندازی این کلینیک صنعتی صاحبان صنایع نسبت به مسائل و موارد مورد نیاز خود بیشتر آشنا میش//وند. همچنین، به صورت مستقیم در جریان قوانین مختل//ف قرار میگیرند. در ای//ن چارچوب همه برنامهها و مشوقهایی که برای حمایت از صنعتگران و سرمایهگذاران در نظر گرفته ش//ده نیز اس//تفاده و به صورت برنامهریزی شده اجرا میشود.

‹ سخن آخر

نق//ش کلینیک صنعت در ش//هرکها و نواحی صنعتی ملم//وس ب//وده و بای//د واحده//ای صنعت//ی و تولیدی از مشاورههای این کلینیک استفاده کند تا کمکی در راستای توانمندسازی هر چه بیشتر آنها شود.

محمد نوریامیری

احمد خسروی

سیاوش وحدت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.