حمایتها واقعی باشد

SMTnewspaper - - صنعت -

حس//ن زارعنژاد، رئیس انجمن تخصص//ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی قزوین درباره انتظار از س//کاندار جدی//د وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت گفت: ب//ا توجه ب//ه اینکه وزی//ر جدی//د ج//وان، باتجربه و دلس//وز صنعت اس//ت اگر بتوان//د در مقابل نامالیمات ایس//تادگی و برخی مس//ائل این صنعت را حل کند، بس//یار از مشکالت از بین میرود.

وی افزود: درحالحاضر مشکل صنعتگران کمبود و گرانی مواد اولیه است که باید چاره اساسی برای آن اندیشده شود. همچنین درخواست میشود با اعطای وامهای کم بهره این صنعت را دوباره احی//ا کند. او ادامه داد: البته اگر مشکالت واردات و ارز رفع شود، تولید دوباره رونق میگیرد. زارعنژاد با بیان اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید ش//رایط یکسانی برای رقابت بین کاالهای داخلی با محصوالت خارجی بهوجو د آورد، گفت: باید با الگوگیری از کشورهای صنعتی حمایته//ای الزم از تولی//د و تولیدکنن//ده انجام ش//ود تا بتوان در صنعت خودرو توس//عه را تجربه کرد.

رئی//س انجمن تخصص//ی صنایع همگ//ن نیرومحرکه و قطعهس//ازی قزوین با اش//اره به ض//رورت اصالح قوانی//ن، اظهارک//رد: با توجه به ش//رایط اقتصادی فعلی باید معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان پیگیری، اجرا و نیز فعالیتها روانس//ازی شود. او افزود: صدور بخشنامههای گوناگون در زمان کوتاه که یکدیگر را نقض میکنند، تولید را دچار حیرانی کرده است.

این فع//ال تولیدکنن//ده با بی//ان اینکه صنعت قطع//ه نیاز به نوس//ازی دارد، گفت: وضعی//ت صنعت قطعه خ//وب نیس//ت و ضروری اس//ت برای نوس//ازی این صنعت سرمایهگذاریهای جدیدی انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین الزم اس//ت سیاس//ت مس//تمر و مش//خص برای صنعت خودرو و قطعه تدوین شده که منجر به اشتغال پایدار در این صنایع شود. اگر قرار است موفقیتی در بع//د اجتماع//ی و اقتصادی کس//ب کنیم بای//د با حفظ اشتغال باشد.

زارعن//ژاد در پای//ان یادآور ش//د: برای حفظ اش//تغال هم قوانین حمایتی نیاز اس//ت نه ایج//اد انواع موانع و چالشها، از ای//ن رو، انتظار ما از وزیر جدید، حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.