توجه به صنعت و احیای آن

SMTnewspaper - - صنعت -

غالمعلی قرایی، دبیر انجمن قطعهس//ازان استان تهران نیز درباره انتظار این انجم//ن از وزیر جدید، گفت: رضا رحمانی تنها کس//ی اس//ت که از تمام مش//کالت و چالشهای بخش صنعت و از جمله صنعت خودرو و قطعه آگاه است.

وی پیش//ینه فعالیت و تجربه ریاس//ت کمیس//یون صنایع و مع//ادن مجلس ش//ورای اس//المی را در کارنامه کاری خود دارد.

او افزود: از این رو، فکر میکنم با شناخت و آشنایی که وی با معضالت صنعت دارد نباید مشکلی وجود داشته باشد. وی عنوانکرد: زمانی که وی در کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی حضور داش//ت، قطعهس//ازان چندین نشست با وی داش//تند و مشکالت بهطور روش//ن و مشخص مطرح شد. رحمانی تنها فردی است که از مشکالت صنعتگران این حوزه بهطور کامل آگاه است و درد قطعهسازان را میداند.

دبی//ر انجم//ن قطعهس//ازان اس//تان ته//ران تصریحک//رد: نمیت//وان برای ف//ردی که خود مدتی در کمیس//یون صنایع حضور داش//ته توصیه و درخواس//تی داش//ت. قطعهس//ازان ب//ا همی//ن پیش//ینه ذهن//ی امیدوارن//د ک//ه وی گامه//ای موث//ری ب//رای ای//ن صنع//ت ب//ردارد و تولیدکنن//دگان را از دغدغههای//ی ک//ه ام//روز ب//ه آن مبت//ال هس//تند، نجات دهد. وی با بیان اینکه بهدلیل مش//کالت و کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی در حال تعطیلی اس//ت، گفت: قطعهسازان مطالبات زیادی از خودروس//ازان دارند و مش//کالت مالی سبب شده تا واحدهای صنعتی زیادی تعدیل نیرو داشته باشند و حتی برخی بهطور کامل تعطیل شدهاند. قرایی خاطرنشان کرد: تمام دغدغه دولت اشتغال است و اشتغال هم در تولید و کارآفرینی ایجاد میشود. سکاندار جدید وزارت صنع//ت، معدن و تجارت باید صنعت را احیا کند زیرا زمانی این واحدهای صنعتی در چند نوبت فعالیت داشتند و اکنون نیمی از هفته را با یک نوبت کار میکند و باقی روزها تعطیل هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.