نگاه تخصصی، راهکار برونرفت از مشکالت

SMTnewspaper - - صنعت -

حمید قاس//منژاد، مدیرعامل فومن ش//یمی نیز درب//اره انتظارات فع//االن این صنعت از س//کاندار جدی//د وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت گفت: واقعیت این است که هر قدر به مسائل و مشکالت صنعت با دید کارشناس//ی و تخصصی نگاه ش//ود، احتمال پیدا کردن راهحل افزایش مییابد.

وی ادام//ه داد: درحالحاضر ش//رایط صنعت ما بهگونهای است که هم مشکالت داخلی دارد و هم در س//طح بینالمللی دچار مش//کالت پیچیدهای از جمله اعمال تحریمهای جدید شده است.

بنابرای//ن هر ق//در از عملکرد کارشناس//ی فاصله بگیریم راهحلها دش//وارتر در دس//ترس قرار میگیرن//د. هر قدر فرافکن//ی کنی//م، برای برونرف//ت از مش//کالت راهحلها سختتر خواهند شد.

مدیرعامل فومن ش//یمی اف//زود: این امر نی//ز به معنی طوالنی ش//دن مشکل و رشد هزینهها سربار و از بین رفتن سرمایه مالی و زمانی است. به این ترتیب فرصتها از دست رفته و ادامه فعالیتها دشوارتر خواهد شد.

ای//ن فعال صنعت یادآور ش//د: از وزیر جدید صنع//ت، مع//دن و تج//ارت انتظار م//یرود با توجه به تجربهها و ش//ناختی ک//ه از صنعت و مش//کالت آن دارد، نگاهش به مسائل صنعت، ج//دا از مس//ائل سیاس//ی و تنه//ا تخصص//ی باش//د. وی ب//ا بیان اینک//ه نیاز اس//ت تا اتاق فکرهایی تش//کیل و از افراد صنعتگر و باتجربه در تمام زمینهها نظرخواهی و مش//ورت ش//ود، گفت: این کمک میکند معضالت با ش//فافیت بیشتری دنبال و حل شود. قاسمنژاد با اشاره به نکته سوم عنوانکرد: بهطور قطع اصرار نداریم هر آنچه عنوان میشود درست و کارآمد است اما انتظار این است که سخنان صنعتگران شنیده شود و با همفکری آنها برنامهها تدوین و تصمیمگیری شود؛ بنابراین باید گروههای فکری وجود داش//ته باشد که پیشنهادها را بهشکل تخصصی دنبال کنند و از ۰۱پیشنهاد، ۳ پیشنهاد عملی و مفید باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.