انتخاب مدیران کارآمد و آشنا به صنعت

SMTnewspaper - - صنعت -

سیدجالل موسویخطیبی، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهس//ازی تبریز نیز درباره انتظ//ارات صنعتگران از وزیر جدید گفت: رضا رحمانی انتخاب خوبی برای این سمت بود و صنعتگران انتظارات زیادی از وی دارند.

وی اف//زود: انتظار میرود وضعی//ت موجود مدیریت ش//ود و ثبات قابل اعتم//ادی برای تولی//د، صادرات و سرمایهگذاری در صنعت بهوجود آید.

او ادام//ه داد: وضعی//ت ب//ازار ارز، م//واد اولی//ه ...و نابس//امان و قیمته//ا رو ب//ه افزای//ش اس//ت در حال//ی ک//ه در کش//ورهای صنعت//ی اینگون//ه نب//وده و قیمته//ا در فاصل//ه زمان//ی زی//اد، تنه//ا بی//ن ۲ ت//ا ۳درص//د افزای//ش مییابند.

موس//ویخطیبی تصریحکرد: انتظار م//ا از رضا رحمانی و تیم وی، حمای//ت واقع//ی از صنایع کوچک بوده ک//ه موتور محرک صنعت هر جامعه بهشمار میروند.

او با بیان اینکه وزیر جدی//د باید در انتخاب معاونان دقتنظر کافی داش//ته ش//ود، گفت: باید اف//رادی انتخاب ش//وند که در حوزههای گوناگون چه صنعت و چه بازرگانی، صاحب ایده و با کفایت باشند.

ای//ن فعال صنعت قطعه عنوانک//رد: صنعت خودرو یک//ی از صنایع ویژه بوده که بهبود فعالیت آن س//بب میش//ود تا صنای//ع زیرمجموع//ه آن از جمله صنعت قطعه نیز روند رو به رش//دی را تجربه کنند. بهعنوان نمون//ه، صادرات خودرو زمینهس//از صادرات قطعه نیز خواهد ش//د. از اینرو، انتظار داریم وزیر جدید به این مسئله توجه خاص داشته باشد.

عض//و هیاتمدی//ره انجمن قطعهس//ازی تبریز با بی//ان اینکه درخواست ما مبارزه با تحریمهای داخلی است، گفت: تحریمهای داخلی دس//ت و پای تولیدکننده را بس//ته و نوعی اس//ترس در واحدهای صنعتی برای تهیه و تامین مواد اولیه و قطعات منفصله وجود دارد. این امر تولید را با چالشهایی بس//یاری روبهرو کرده است. موسویخطیبی در پایان تصریحکرد: بهطور قطع انتخاب مدیران و معاونان آگاه و آشنا با حوزههای گوناگون کمک زیادی به حل مشکالت و پیشرفت صنعت خودرو و قطعه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.