بلوکهای سیمانی، نان کارخانههای آجرسفال راآجر کردند

حکایت خامها وپختهها

SMTnewspaper - - معدن -

روزی در صنع//ت آجر س//فال بیش از ی//ک میلیون نفر مش//غول به کار بودند و از دل همین خش//ت خامهایی که پخته میش//دند، روزی خویش را میبردند اما بیش از یک دهه اس//ت که دیگر چ//رخ این کارخانهها ب//ا تمام وجود نمیچرخد و بلوکهای س//یمانی خام، جایگزین آجرهای پخته شدهاند؛ بلوکهایی که دوام آنها به چیزی بند نیست و با کوچکترین فشاری میریزند.

‹ مهمترین مشکل صنف آجرپزان

روزگاری در صنعت آجر س//فال کش//ور، یک میلیون و ۰۰۲ هزار نفر مشغول به کار بودند اما هماکنون این میزان اش//تغال قابل توجه افول کرده اس//ت و باید از این صنعت قدیمی که در حال زوال است حمایت الزم را به عمل آورد. این مطلب را رئیس اتحادیه فخاران در گفتوگو با عنوان کرد. مرتضی منبعچی، با اشاره به مهمترین مشکل کارخانهه//ای آجر س//فال اظهار کرد: یک//ی از مهمترین مش//کالت صنف کارخانهداران آجر سفال آن است که در چند س//ال گذشته، بلوک س//یمانی جایگزین آجر سفال ش//ده اس//ت، در حالی که این دو با یکدیگر قابل مقایس//ه نیس//تند چراکه بلوک س//یمانی به طور خام به کار گرفته میش//ود اما آجر سفال پخته میشود و قوام پیدا میکند. وی با توضیح بیشتر درباره استفاده نادرست بلوک سیمانی ب//ه جای آجر س//فالی، عنوان کرد: تنها به دلیل س//هولت قالبگیری و دستمزد پایین، بلوک سیمانی جایگزین آجر سفال ش//ده و همین جایگزینی، توانسته است تولید آجر سفال را به تعطیلی بکشاند، در حالی که اگر بلوک سیمانی بیکیفی//ت را حذف کنند تم//ام کارخانههای آجر دوباره راهاندازی ش//ده و اش//تغال قابل توجهی ایجاد خواهد شد. رئیس اتحادیه فخاران در ادامه توضیح داد: هماکنون یک س//اختمان ۰۱ تا ۵۱ طبقهای، حدود ۲ تا ۳ ماش//ین آجر س//فال نیاز دارد، در حالی که تا پیش از این، چنین حجم ساختوسازی ۰۳ ماشین آجر سفال نیاز داشت. منبعچی در ادامه همچنین توضیح داد: اس//تفاده از بلوک سیمانی از س//ال ۵۸ با آغاز پروژههای مسکن مهر رواج یافت، البته آن زمان قرار بود از بلوک لیکا اس//تفاده شود نه بلوکهای س//یمانی بیکیفیت که در مرغداریها هم میتوان آن را قالبگی//ری کرد زیرا این بلوکها به هیچوجه اس//تاندارد نیس//تند. وی در پاس//خ به این پرس//ش که آیا س//ازمان نظام مهندسی س//اختمان، بر کیفیت بلوکهای سیمانی نظارتی ندارد، گفت: مش//کل این اس//ت که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ساختار نظارتی مناسبی ندارد. برای مثال این روزها ش//اهد هس//تیم که به جای س//فال س//قف، فوم در حال جایگزینی اس//ت و در مکانهایی که از ای//ن فومها اس//تفاده کردهاند، مردم پس از چند س//ال دچار آسم شدهاند زیرا فومهای یادشده شیمیایی هستند و نظام مهندس//ی س//اختمان بر کاربرد آنها در ساختمان نظ//ارت چندانی ن//دارد. وی در ادامه تاکید کرد: چنین به نظر میرسد که دولت با بیتوجهی به تولید، گویی ترجیح میدهد کارخانهها تعطیل شوند و به جای آن بیمه بیکاری پرداخ//ت کند، در حالی که به جای پرداخت بیمه بیکاری میتواند در قالب تس//هیالت ۰۰۱ تا ۰۰۲ میلیون تومانی به کارگاههای کوچک وام پرداخت کند. چنین تسهیالتی با سودهایی در حد ۳ تا ۴ درصد، مانع تعطیلی کارخانهها میشوند و از بیکاری نیروی انسانی هم پیشگیری به عمل میآید زیرا در صورت تعطیلی و بیکاری، وبال گردن دولت خواهند ش//د. درحالحاضر یکی از بارهای س//نگین روی دوش دولت، پرداخت بیمه بیکاری است. در صورتی که اگر همین میزان پرداخت بیمه بیکاری را به تولید تزریق کند، اش//تغال زیادی ایجاد خواهد ش//د. اگر تسهیالت به تولید بده//د، بهره آن را میگیرد و در بلندمدت نیز برمیگردد، در حالی که بیمه بیکاری یک هزینه پرت بهشمار میرود. منبعچی تاکید کرد: مش//کل اینجاست که نگاه اقتصادی در بازه بلندمدت در کش//ور وج//ود ندارد و دولت به تولید بیتوجه است، در حالی که یکی از مهمترین بخشهایی که میتواند در سطح کالن اشتغالزایی کند، بخش تولید است.

‹ نظارت چندانی وجود ندارد

همچنی//ن درب//اره جایگزین ش//دن بلوک س//یمانی به ج//ای آجر س//فال، وحید پژوهی، فعال حوزه آجر س//فال درگفتوگ//وبا اظهارک//رد:درحالحاضریکیاز مشکالت صنف آجر س//فالی، وجود کارگاههای زیرپلهای بلوک س//یمانی اس//ت. اگر جادههای مختلف بین شهرها را مش//اهد کنی//د، میبینی//د که ۰۰۵ متر فض//ا را تبدیل ب//ه کارگاه کردهاند و این کارگاهها ح//دود ۰۵درصد بازار فعالیت کارخانههای آجر سفالی را گرفتهاند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: همین بلوکزنها به کمترین نرخ، بلوک را در بازار ارائه میکنند، درحالی که محصول تولیدیشان با کوچکترین فشار خرد میشود. این بلوکهای سیمانی ب//ه هیچ عنوان اس//تاندارد نیس//تند چراکه بای//د با پوکه صنعتی س//اخته شوند تا استاندارد به ش//مار آیند. دولت باید تولیدکنندگان را ملزم کند بلوکی که برای ساختمان استفاده میشود، استاندارد باشد چراکه اگر استاندارد باشد در وزن، تفاوتی با س//فال ندارد. وی ادامه داد: عمر س//فال به هزار س//ال هم میرس//د اما محال اس//ت که عمر بلوک س//یمانی به ۰۰۱ س//ال برسد و حتی بیش از ۰۲ سال هم عمر نمیکند. س//فالهایی که باستانشناسان از دل خاک بیرون میآورند، همین س//فال است و به دلیل اینکه پخته میش//ود در برابر هر نوع شرایط آب و هوایی دوام میآورد اما بلوک س//یمانی خام اس//ت و زود میشکند. این فعال حوزه آجر سفالی در ادامه تاکید کرد: این کارگاه زیرپلهای با س//رمایه ۵۱ میلیون تومانی یا یک ماش//ین دستی، کار کارخانههای بزرگ را به تعطیلی کشانده است. پژوهی در ادامه خاطرنشان کرد: این کارگاهها کار بازار ۰۰۱ میلیارد تومانی را گرفتهاند. مس//لم اس//ت که آجر سفالیها در این میان شکست میخورد. این موضوع در حقیقت، هم ضعف نظام صنعت و معدن و هم نظام مهندس//ی س//اختمان را نشان میدهد.

اتحادیه، این مش//کالت را پیگیری میکند اما سازمانی به این امر توجه نمیکند. وی ادامه داد: درحالحاضر اگر دولت کارگاههای زیرپلهای را ببندد، میتواند کارخانههای آجر س//فال را نجات دهد. از س//وی دیگر نظام مهندس//ی س//اختمان باید افراد را ملزم کند که برای ساختوساز، از آجر س//فال یا پوکه صنعتی اس//تفاده کنند. در این صورت ب//رای کارخانههای آجر س//فالی فرصت بیش//تری ایجاد میش//ود. اگر هم قرار باش//د پوکه صنعتی مصرف ش//ود، بلوک سیمانی درست و با استاندارد باید مصرف شود که در این صورت کارخانههای آجرپزی هم میتوانند ۰۳ درصد کارگاه خود را به کارگاه پوکه تبدیل کنند. به این شیوه، هم آجر سفال و بلوک استاندارد تولید میشود و هم کارخانهها تعطیل نمیشوند.

مرتضی‌منبع‌چی یکی از مهمترین مشکالت صنف کارخانهداران آجر سفال آن است که در چند سال گذشته، بلوک سیمانی جایگزین آجر سفال شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.