تحریمها، حضور خارجیها را کمرنگ نکرد

ایران‹کانمین‹8102،‹میزبان‹53‹شرکت‹خارجی‹و‹یک‹کنسرسیوم‹آلمانی

SMTnewspaper - - معدن -

چهاردهمین نمایش//گاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماش//ینآالت و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانمین۸۱۰۲) صبح جمعه، با حضور ۰۶۱ واحد تولیدی داخلی و ۵۳ ش//رکت خارج//ی از ۶کش//ور و ی//ک کنسرس//یوم از آلمان فعالیت خود را آغاز کرد. در این نمایش//گاه ۴ روزه، نمایندگان ش//رکتهایی از ایتالی//ا، آلمان، ترکیه، چین، روسیه و لهستان حضور دارند.

در چهاردهمین نمایش//گاه ایران کانمین۸۱۰۲، سازندگان انواع صنایع و تجهیزات معادن زیرزمینی و روب//از، دس//تگاهها، تجهی//زات و ماش//ینآالت خاکب//رداری، ماش//ینآالت مش//ترک راهس//ازی و معدنی، دس//تگاهها و ماشینآالت حفظ و نگهداری تون//ل، دس//تگاهها و تجهیزات مرتبط ب//ه فرآوری معدنی ماش//ینآالت و تجهیزات اکتش//اف معدن، تجهی//زات وابس//ته ب//ه ذوب و اس//تحصال فلزات س//نگهای س//اختمانی و تزئینی، تجهیزات برش و فرآوری س//نگهای تزئینی، سنگهای قیمتی و گرانبها، معدن و محیط زیس//ت، شبکههای تهویه معادن، نرمافزارها و س//امانههای پردازش دادههای معدنی، فناوریهای نوین در صنعت و معدن، مواد منفج//ره و تجهیزات انفج//ار، تجهیزات تامین برق و روش//نایی معادن و تجهیزات تخلیه و آبرس//انی معادن زیرزمینی حضور دارند و ماشینآالت خود را در معرض دید عموم قرار دادهاند.

ارائه دس//تاوردهای تولیدکنن//دگان و صنعتگران مع//دن، معرف//ی فرصته//ا و ظرفیته//ای س//رمایهگذاری و س//رمایهپذیری، ایجاد بازارهای جدی//د و توس//عه صادرات، ت//الش ب//رای رونق و توس//عه تولید مل//ی، بهبود فضای کس//ب و کار و معرف//ی ظرفیتهای معدنی کش//ور، جهتدهی به س//رمایههای داخل و خ//ارج در بخشهای معدن، انتق//ال دانش و فن//اوری نوی//ن و همچنین ایجاد رقابت س//ازنده بین شرکتها، از اهداف برپایی این رویداد است.

‹معادن‹کوچ/ک،‹راهی‹ب/رای‹کاهش‹ ‹ فشارهای‹اقتصادی

در حاش//یه بهرهبرداری از چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی ای//ران کانمین، رئیس خانه معدن ایران در جم//ع خبرن//گاران، گف//ت: نمایش//گاه ۴ روزه بینالمللی ایران کانمین ۸۱۰۲ از ۱۱ آبان با حضور ۵۳ شرکت خارجی از ۶ کشور شروع شد.

محمدرض//ا بهرامن بیان کرد: این نمایش//گاه در شرایط ایدهآل قرار دارد. شاید برخی خرده بگیرند که م//ن بهعنوان یک//ی از مس//ئوالن برگزارکننده این نمایش//گاه نباید این س//خن را ب//ر زبان بیاورم ام//ا حض//ور پررن//گ ش//رکتکنندگان در ای//ن نمایش//گاه، این سخن را تایید میکند. حضور فعال شرکتکنندگان در این نمایشگاه نشان میدهد که ظرفیت بخش معدن در ش//رایط فعل//ی اقتصادی میتواند تا چه میزان تاثیرگذار باشد و به برونرفت اقتصاد از این شرایط کمک کند.

وی با بیان اینکه بخش معدن یک مزیت اس//ت، گفت: این سخن را میتوان به بهترین شکل ممکن در نمایش//گاه مش//اهده کرد اما آنگونه که شایسته است، از این ظرفیت در بخش معدن استفاده بهینه نکردیم.

به گفته رئیس خانه معدن، نمایش//گاه امس//ال با وجود نگاههای مس//مومی که علیه ایران در فضای بینالمللی وجود داشت، پذیرای ۵۳ شرکت خارجی در این نمایش//گاه بود که پرشورتر و با نگاه علمیتر حضور یافتند. حضور شرکتهای اروپایی حاضر در این نمایش//گاه را باید غنیمت بدانیم چراکه امکان تب//ادل ارتباط اقتصادی با اروپ//ا را فراهم میکند. در کل، بخش معدن میتواند فاصله کش//ورها را از بین ببرد.

بهرام//ن اف//زود: یک ش//رکت خارج//ی معدنی اس//ترالیایی که ۰۷۵ ش//رکت زیرمجموعه دارد با خانه معدن ایران تفاهمنامه امضا کرده اس//ت. این تفاهمنامه در زمان تحریمها، قدم مهمی در توسعه معادن است. این پیش//نهاد از سوی این شرکت به ما داده ش//ده به این معنا که آنه//ا خواهان ارتباط اقتصادی با ایران هس//تند. این ش//رکت در زمینه محیطزیس//ت معادن و همچنین فلزات س//نگین، مایل به همکاری با ایران است.

رئی//س خان//ه مع//دن ای//ران ادامه داد: بیش//تر ش//رکتهای خارجی که برای حض//ور در این دوره از نمایش//گاه اعالم آمادگی کردهان//د، از بنگاههای کوچک و متوس//ط (اس.ام.ای) هس//تند و میتواند راهی برای کاهش فش//ارهای اقتصادی در ش//رایط کنون//ی تحریمها باش//د. بهرامن اضاف//ه کرد: یک ش//رکت آلمان//ی ک//ه هدایتکنن//ده بس//یاری از بنگاههای کوچک و متوسط اروپایی است، مشارکت ب//ا ایرانیها را بهویژه در مباحث آموزش//ی و انتقال فناوری و دانش//جو خواس//تار شده اس//ت و در این نمایشگاه، حضور پررنگ دارد.

به گفته وی، ۵۱ استان معدنی کشور نیز به طور فعال در نمایشگاه امسال حضور دارند.

‹رحمانی‹در‹نمایشگاه‹حاضر‹م ‹یشود ‹

این فعال اقتصادی در پاس//خ به پرسش خبرنگار

ک//ه آیا رضا رحمانی وزی//ر صنعت، معدن و تجارت در این نمایشگاه حضور خواهد یافت، گفت: بازدید رسمی وزیر از این نمایشگاه، روز شنبه، ۲۱ آبان خواهد بود. گش//ایش کنگ//ره معدن با حضور ایش//ان انجام خواهد ش//د و از غرفهه//ا نیز بازدید خواهند کرد. وی با اش//اره به نشستهای تخصصی که قرار است در نمایشگاه برگزار شود، گفت: بر این اس//اس، ۱۱ آبان در نمایشگاه ایران کانمین ۸۱۰۲ پنلی با موضوع منطقهگرایی و معدنکاری سبز با نگاه ویژه بر چالشهای محیطزیستی صنایع استراتژیک و معادن کوچک، ۲۱ آب//ان پنلی دیگر با محوریت فعالس//ازی و به ظرفیترس//انی معادن با تاکید بر کنسرسیومسازی، مشوقها و بازار سرمایه، ۳۱ آبان پنلی با موضوع لزوم بازنگری در نقش//ه راه و قانون معادن برای توس//عه معادن با رویکرد روانس//ازی قوانی//ن بیمه و امنی//ت س//رمایهگذاری و ۴۱آبان پنلی با موضوع استارتآپها و کسبوکارهای نوین معدنی برگزار خواهد ش//د. بهرامن افزود: برگزاری پنلها در راستای نقش معادن در بخش فعالیتهای اجتماعی است. این نشستهای تخصصی با حضور معاونان محیطزیس//ت و داریوش اسماعیلی، رئیس نظام مهندس//ی معدن کش//ور و مهدی کرباسیان، رئیس پیش//ین ایمیدرو و اردش//یر س//عدمحمدی، قائم مقام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، برگزار خواهد شد. وی درباره سیاست خانه معدن ایران و برگزاری این نمایش//گاه، گفت: هدف ما این است که از فضای نمایشگاه فقط برای بازدید اس//تفاده نکنیم و بتوانیم با اس//تفاده از این فضا، آخرین اطالعاتی که این بخش نیاز دارد را در دس//ترس عموم قرار دهیم. یکی از اهداف، برقراری ارتباط صنعت و دانش//گاه است که من بر این باورم در این مسیر موفق خواهیم شد.

حضور فعال شرکتکنندگان در این نمایشگاه نشان میدهد که ظرفیت بخش معدن در شرایط فعلی اقتصاد میتواند تا چه میزان تاثیرگذار باشد و به برونرفت اقتصاد از این شرایط کمک کند

‹برگزاری‹نمایشگاه،‹محور‹توسعه‹است ‹

همچنین علی یزدانی، مش//اور معدنی مدیرعامل میدکو، در گفتوگ//و با ، بیان کرد: برگزاری نمایش//گاه در تمام جهان، یکی از محورهای توسعه در فعالیتهای مختلف اس//ت. حضور در نمایشگاه میتواند تعاملهای ملی و جهانی را توس//عه دهد و نقش موث//ری در بازاریابی دارد. وی در ادامه بیان کرد: نمایش//گاه معدن و صنایع معدنی، گامی موثر در توسعه اقتصاد کشور است. در سالهای گذشته برای رونق بخش معدن تالش قابل توجهی کردیم و تصور میکنم حضور پررنگ شرکتهای داخلی و خارجی، بهترین گ//واه برای موفقیت در این زمینه اس//ت. یزدانی با بیان اینکه با وجود تحریمها علیه ای//ران، حض//ور خارجیان پررنگ اس//ت، بیان کرد: حض//ور ش//رکتهای گس//ترده داخل//ی و خارجی میتواند پاس//خی ب//ه تحریمهای ی//ک طرفه علیه ایران باش//د. معادن میتوانند در توس//عه اقتصادی کشور و برونرفت از وضعیت رکود در کشور، بسیار تاثیرگذار باش//ند. گفتنی است، بر پایه اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن کشور افزون ب//ر ۰۱ هزار واحد اس//ت که ح//دود ۶ هزار معدن فعالند و بقیه در دس//ت تجهیز ی//ا در حالت رکود است. میزان استخراج س//االنه معادن کشور حدود ۰۰۴ میلیون تن برآورد میش//ود ک//ه بیش از ۰۶ درصد آنها مصالح ساختمانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.