ضرورت‹توجه‹به‹فناوری‹در‹صنعت‹فرآوری‹مواد‹معدنی

SMTnewspaper - - معدن -

اعض//ای کمیته ف//رآوری خانه مع//دن ای//ران، در ادامه نشستهای خود، در نشست ۶ آبان، درباره موضوع ارتقای جایگاه فرآوری در صنعت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گ//زارش روابطعمومی خانه معدن ای//ران، در ابتدای این نشس//ت، محمدرضا بهرامن رئی//س خانه معدن ایران از ضرورت همگرایی معدنیها در نمایشگاه کانمین ۸۱۰۲ خبر داد و اذعان کرد که این نمایشگاه با حضور بیش از ۵۳ ش//رکت خارجی شرکتکننده و شرکتهای داخلی، از ۱۱ تا ۴۱ آبان امسال پذیرای جامعه معدنی کشور خواهد بود. در ادامه این جلس//ه درباره فناوری در صنعت فرآوری مواد معدنی بحث ش//د. امروز فناوری نقش بیبدیلی در جوامع ایفا میکند، به طوری که حتی امکان تغییر فرهنگ جوامع به کمک فناوری فراهم آمده اس//ت. متاسفانه در کشور ما فناوری جایگاهی ندارد زیرا در دورههای مختلف نتوانسته است رشد و تغییر کند.

تغییر و رش//د، عوامل ماندگاری هس//تند اما ما در ایران فرهن//گ تحقی//ق و توس//عه نداریم و در بحث مهندس//ی معک//وس ه//م موف//ق نبودهای//م. ف//رآوری هم ب//ه دلیل وابس//تگیاش به فن//اوری، عقب مانده اس//ت. از طرفی در بخش آجرهای نسوز در کش//ور رشد داشتهایم و آجرهای با کیفیتی تولید کردهایم. کپیبرداری از طرحهای صنعتی و نوآوریها، بالی جان صنعت ش//ده است. کمیته فرآوری خان//ه معدن ای//ران قصد دارد از جوان//ان و فکرهای تازه و از مجموعهه//ای بزرگ ف//رآوری، دعوت به مش//ارکت در نشستهای این کمیته کند.

در ادامه این نشس//ت، اعضای کمیته، ضرورت و اهمیت برنام//ه عملیاتی و زمانبن//دی اجرایی را یادآور ش//دند و مهمتری//ن اهداف تش//کیل این کمیته را تهی//ه بانکهای اطالعات//ی، بهینهس//ازی ش//بکههای ف//رآوری، برگزاری همایشه//ا، مدیریت منابع انرژی ...و دانس//تند. همچنین مقرر ش//د تقس//یمبندی وظایف بین اعضای حاضر در این کمیته، انجام ش//ده و اهداف و برنامههای ادامه سال ۷۹ و سال ۸۹ تدوین شوند.

مبح//ث ف//رآوری هماتیت(کان//ه آه//ن) و لیتی//وم از ش//ورابههای معدنی نی//ز از اولویتهای حال حاضر صنعت فرآوری کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.