حذف اصناف بدون پروانه به نتیجه نرسید

تالش‹های‹کم‹ثمر‹در‹ساماندهی‹غیرمجازها

SMTnewspaper - - تجارت -

ب//رای خری//د خرمای پیارم ب//ه همراه خان//واده به یکی از فروش//گاههای محل//ی م//یروم؛ فروش//گاهی تمیز و بهداش//تی که البته بهجز پروانه کس//ب، انواع مجوزها و اعتبارنامهه//ای ملی روی دی//وارش خودنمایی میکند. خرم//ای پیارم؛ کیلوی//ی ۰۵هزار تومان. پ//در که از من در تش//خیص کیفیت خرما با تجربهتر اس//ت، کمی این دس//ت و آن دست میکند اما بهدلیل قیمت باال از خرید منصرف میش//ود. به فروش//گاه بعدی میرویم؛ هر کیلو خرم//ای پی//ارم ۰۴هزار تومان. پوش//ش غیربهداش//تی کارکن//ان و کیفی//ت پایین محصول نش//ان میدهد که پ//ای بازرسهای صنفی و بهداش//ت به اینجا باز نش//ده اس//ت. نگاهی به دیوارها و ندیدن پروانه کس//ب هم این گمانهزنی را تقوی//ت میکند. با این حال، اینجا خرما به ازای ه//ر کیلو، ۰۱هزار تومان ارزانتر اس//ت و از اینرو، پدرم به خرید ترغیب میش//ود که با توضیح من که این ارزانی بهاحتمال زیاد بهدلیل نداش//تن پروانه اس//ت ...و به همان فروش//گاه نخست بر میگردد. این ماجرا مثالی روش//ن بود تا وقتی اصناف دارای مجوز از رقابت ناسالم بدون مجوزه//ا خبر میدهند و میگوین//د گاهی مردم بهدلی//ل ارزان//ی از بیمجوزها خری//د میکنند، به عمق فاجعه پی ببریم.

ب//ه گفته مقامات اصن//اف، حدود ۳میلیون واحد صنفی داری//م که پیشبینی میش//ود ۰۰۵ه//زار از این واحدها، مج//وز کس//ب نداش//ته باش//ند. ح//ال اینک//ه در برخی شهرس//تانها تالش میش//ود اقدامهای ضربتی و ویژهای ب//رای مجوزدار ک//ردن این واحدهای صنفی انجام ش//ود. بهعنوان نمونه، در هفته گذشته اقدامهای اداره نظارت بر اماکن عمومی اس//تان مرکزی و اتاق اصناف استان زنجان رسانهای شده است.

‹ساماندهی‹صنوف‹بدون‹پروانه‹کسب ‹

رئی//س اداره نظ//ارت ب//ر اماکن عموم//ی پلیس امنیت عمومی اس//تان مرکزی از اجرای طرح ساماندهی صنوف ب//دون پروان//ه کس//ب اراک خب//ر داد. به گزارش ش//بکه اطالعرس//انی راه دانا؛ س//رهنگ مه//دی تقوینیا، رئیس اداره نظ//ارت ب//ر اماک//ن عمومی پلیس امنی//ت عمومی اس//تان مرک//زی در گفتوگو با دیار آفت//اب (مرجع اخبار اس//تان مرکزی) گفت: در راستای اجرای طرحهای بازدید از صن//وف گوناگون در شهرس//تان اراک با همکاری اداره صنع//ت، مع//دن و تجارت و با دریافت دس//تورات قضایی ماموران اماکن این فرماندهی نس//بت ب//ه صدور اخطار و پلمب واحد صنفی متخلف و بدون پروانه کسب اقدام شد.

تقوینیا اظهار کرد: در راس//تای اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی شهرستان اراک ۱۳واحد صنفی متخلف در این شهرستان شناسایی و پلمب شد.

رئی//س اداره نظ//ارت ب//ر اماکن عموم//ی پلیس امنیت عمومی اس//تان مرکزی افزود: متصدیان واحدهای صنفی متخلف ب//رای برخورد قانونی به دس//تگاه قضایی معرفی ش//دند. وی تاکید کرد: ش//هروندان در صورت مش//اهده هرگونه فعالیت غیرقانونی از سوی افراد متخلف، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیس ۰۱۱ اعالم کنند تا نسبت به برخورد قانونی در سریعترین زمان ممکن اقدام شود.

در همین راس//تا، رئیس اتاق اصناف زنجان نیز با اش//اره به طرح ساماندهی اصناف زنجان گفت: هم اکنون ۹۳هزار واحد صنفی در اس//تان زنجان فعال اس//ت. س//یدمحمود موس//وی در گفتوگو ب//ا فارس اظهار ک//رد: اتاق اصناف زنجان در راس//تای رس//یدگی بهتر به مش//کالت اصناف مبحث ساماندهی آنها را دنبال میکند.

وی از آغاز طرح س//اماندهی اصن//اف خبر داد و تصریح کرد: در این راستا اصنافی که بدون پروانه هستند شناسایی ش//ده و ملزم به دریافت پروانه میش//وند. موسوی با اشاره ب//ه اینکه اصناف دارای مج//وز در چارچوب قانون فعالیت و هم//ه مالیاتهای مربوط را پرداخت میکنند، گفت: در واق//ع اصنافی که پروانه ندارن//د این هزینهها را ندارند و از طرفی قادر نخواهند بود از مزیتهای مربوط نیز اس//تفاده کنند. رئیس اتاق اصناف زنجان با بیان اینکه در سالهای گذش//ته اصناف ب//دون پروان//ه زیاد بود و در چند س//ال گذش//ته ساماندهی خوبی در این حوزه انجام شده، گفت: پیشتر ۴هزار واحد صنفی بدون پروانه داشتیم که امسال تعداد آنها بس//یار کاهش یافته اس//ت. او با اش//اره به اینکه درحالحاضر ۲۲هزار واحد صنفی پروانهدار در شهرستان زنجان فعال است، تصریح کرد: تعداد این واحدهای صنفی در کل استان ۹۳هزار واحد است.

‹دالیل‹بدون‹مجوز‹ماندن‹واحدها ‹

ب//ه ه//ر حال، ای//ن دس//ت از اقدامها که در س//الهای گذش//ته ازس//وی متولیان امر انجام ش//ده، هنوز به نتیجه مطلوبی نرس//یده اس//ت. برای آسیبشناسی این موضوع از عضو هیات رئیس//ه اتاق اصناف ایران پرس//یدیم که چرا اقدامهای انجام شده، آنطور که باید راهگشا نبوده است.

عضو هیات رئیس//ه اتاق اصن//اف ایران در اینباره گفت: در سالهای گذشته پیشنهادهایی برای کاهش واحدهای صنفی غیرمجاز ارائه شد که با توجه به مشکالت حاشیهای اصناف امکان اجرایی شدن آنها وجود نداشت. محمدعلی صدیق//یدرگفتوگوباخبرنگار اظهارکرد:دالیل چندگان//های برای ب//دون مجوز ماندن برخ//ی واحدهای صنف//ی میت//وان برش//مرد؛ از جمل//ه اینک//ه ۷۵درصد واحدهای تجاری ایران، اس//تیجاری هس//تند و از س//وی دیگ//ر، بیش//تر این واحدهای صنفی فعالیتی یکس//اله یا کمتر از یک سال دارند و از آنجایی که مجوزهای کسب را ب//ه واحدهای صنفی میدهند و نه به خود فعاالن صنفی، هر سال باید روند دریافت پروانههای کسب را طی کنند که این امر از تمایل اصناف برای دریافت پروانه کسب کاسته است. از سوی دیگر، شاهد هستیم که روند دریافت پروانه کس//ب هم طوالنی است. وی ادامه داد: عامل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه بهدالیل سیاس//ی و اقتصادی گاهی با واحدهای صنفی بدون پروانه کس//ب با تساهل و تسامح برخورد میش//ود؛ یعنی نمیخواهند مشکلی بر مشکالت این اصن//اف بیفزایند. در کالنش//هری مانند تبریز، حدود ۰۳هزار واحد صنفی بدون پروانه و حدود ۰۲۱واحد صنفی دارای پروانه وجود دارد. آیا میش//ود ۰۳هزار واحد صنفی را در ای//ن وضعیت اقتصادی جامعه تعطیل و پلمب کرد؟ مشخص است که امکان آن وجود ندارد.

‹سامانه‹ای‹جامع‹و‹آنالین ‹

صدیقی ادامه داد: پیشنهادی که چند سال پیش مطرح کردیم و در شیراز هم تا حدودی اجرایی شد، طرح جامع ‪)GIS( Geographic information system‬ اس//ت که براس//اس این طرح تم//ام واحدهای صنفی یک ش//هر شناس//ایی و تغییرات این واحدها بهطور روزانه در یک س//امانه ثبت میش//ود. یعنی واحد مسکونی فرسوده که میخواهد نوس//ازی ش//ود و دو واحد صنفی هم در این مجموعه مس//کونی ساخته ش//ود، در این سامانه باید ثبت ش//ود. در واقع آنچه در ش//هرداری ثبت میش//ود بهطور اتوماس//یون در این س//امانه نیز ثبت میش//ود. اگر مسیر گش//ایی انجام و چند واحد صنفی تخریب میشود در این س//امانه ثبت خواهد ش//د. وی بیان کرد: از س//وی دیگر، اگ//ر یک واحد صنفی اجارهای، مهلت اجارهاش تمام ش//د از طریق اجارهنامههای کددار، در این س//امانه نش//ان داده خواهد شد و اتاق اصناف ایران و بازرسان با یک پیام روبهرو میش//وند که تکلیف این واحد صنفی نا مش//خص است و معلوم نیس//ت که تخلیه ش//ده یا ی//ک واحد صنفی بدون مجوز آنجا مش//غول به کار اس//ت و در این شرایط میتوان بازرسی سهلتری انجام داد.

‹بازرس‹ها‹با‹هم‹یکی‹شوند ‹

خزان//هدار اتاق اصناف ایران در ادامه به یک روش دیگر برای بهبود بازرس//یها اش//ارهکرد و گف//ت: راهکار دیگر بهویژه در شهرس//تانهای کوچک این اس//ت که به جای اینکه هر اتحادیه چند بازرس محدود داش//ته باش//د، همه این بازرسان در یک گروه و هم راستا کار کنند.

صدیق//ی تصریح ک//رد: میتوان برنامههای بازرس//ی را متمرکز و دورهای کرد. بهعنوان نمونه یک شهر را بر چند بخش تقسیم و طوری برنامهریزی کنیم که در طول سال همه بخشهای این ش//هر بهطور کامل بررس//ی شود. این راهکاری س//نتی تراز ایجاد س//امانه جامع و آنالین است و میتوان در شهرهای کمبرخوردار از آن بهره برد.

‹دریافت‹«ایزو»‹از‹نهادهای‹ایرانی‹‹ ‹

صدیقی از طرحی دیگر که در سالهای گذشته پیشنهاد ش//د نیز نام برد و گفت: طرحی بهعنوان طرح س//یب سبز هم پیشنهاد شد که شبیه همان گواهینامههای مشهور به ایزو اس//ت. همانطور که میدانید یک شرکت خارجی به واحدهای تولیدی ایزو میدهد و ما در قالب ایرانیس//ازی این طرح، پیش//نهاد کردیم که ب//ه صنوفی که معیارهایی را رعایت میکنند، گواهینامه «س//یب س//بز» ارائه ش//ود ت//ا مصرفکنندگان بدانند بهعنوان نمونه، یک رس//توران از نظر مش//تریمداری، کیفیت خدمات و بهداش//ت مورد تایید نهادهای متولی است. اما جامعه صنفی با حاشیههای بس//یاری روبهرو بوده است. به طوری که ۰۹درصد انرژی متولیان اصناف به جای ارتقای کمی و کیفی جامعه صنفی صرف دفع شر دولتیها میشود. ما همیشه درگیر مالیات، بیمه، ش//هرداری، قانون کار ...و هس//تیم. در حالی که باید ای//ن کارها آنچنان به روال افتاده باش//د که جامعه صنفی دیگر به این مسائل فکر نکند.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: به این واسطه شاهد هستیم که با وجود ارائه شدن پیشنهادهایی ب//رای کاهش واحده//ای صنفی غیرمجاز که بیش//ترین تخلف//ات از س//وی آنها اعمال میش//ود، برخی واحدهای صنفی هنوز پس از ۰۱ س//ال فعالیت مستمر پروانه کسب ندارند و کس//ی هم تذکری به آن نداده است. ممکن است ای//ن واحد صنفی در مکان دورافتادهای باش//د که کس//ی انتظار ندارد آنجا چنین واحد صنفی وجود داش//ته باش//د و به این علت از بازرس//یها جا افتاده اس//ت که با اجرایی ش//دن چنی//ن طرحها و پیش//نهادهایی میتوان از چنین شرایطی رهایی یافت.

‹سخن‹پایانی ‹

ب//ه نظر میرس//د جامعه صنفی با وج//ود تالشهایی که در س//الهای گذش//ته کرده، هنوز نتوانسته مشکل اصناف بدون پروانه کسب را رفع کند. این امر از آنجایی اهمیت دارد که به یاد آوریم همواره گزارشها، بیشترین تخلفهای صنف//ی را به واحدهای صنف//ی بدون پروانه کس//ب مربوط میدانند چراکه واحده//ای صنفی دارای پروانه بهطور مداوم مورد بازرسی قرار میگیرند و از این رو مجالی برای تخلف وجود ندارد.

محمدعلی صدیقی در سالهای گذشته پیشنهادهایی برای کاهش واحدهای صنفی غیرمجاز ارائه شد که با توجه به مشکالت حاشیهای اصناف اجرایی نشد

سیدمحمود موسوی اصناف دارای مجوز در چارچوب قانون فعالیت و انواع مالیاتها را پرداخت میکنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.