تعامل با دولت خروجی داشته باشد

SMTnewspaper - - تجارت -

نماین//ده ات//اق اصن//اف ای//ران در اس//تان کردس//تان، شهرس//تان دیواندره گفت: هیات رئیس//ه جدید اتاق اصناف ای//ران باید توانایی ح//ل مش//کالت اصناف را داش//ته باش//ند و ایراده//ای قانون نظام صنفی را برطرف کنند. هادی فالحی در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران با اشاره به نزدیک بودن انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: تعامالت اتاق اصناف ایران با س//ازمان صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسالمی خوب است، بهشرطی که این تعامالت منجر به نتیجه شود و تعامالتی که خروج//ی مثبتی برای اصناف نداش//ته باشد بیفایده اس//ت. در حال حاضر برخی ایرادهای قانون نظام صنفی که به ضرر اصناف اس//ت باید بررسی ش//ود. وی تصریح کرد: با توجه به ش//رایط اقتص//ادی موجود و رکود حاکم بر بازار کشور توقع اصناف از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران باالست و نمایندگان انتظار دارند تا این افراد خیلی بیش//تر از قبل وقت خود را صرف بررسی و پیگیری دغدغهها و مسائل پیش آمده برای اصناف کنند. فالحی اظه//ار کرد: مش//کالت اصن//اف و قانون نظام صنفی در دوره ۴س//اله گذش//ته به قوت خود باقی مان//د و اثرگذاری و جهتگیریهایی که نمایندگان اصناف انتظار آن را داشتند حاصل نش//د و امیدواریم این دوره شاهد حضور افراد دلسوز و پیگیر امور باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.