بخشنامه‹استفاده‹از‹چای‹ایرانی‹اجرا‹نشد

SMTnewspaper - - تجارت -

مدیرعام//ل اتحادی//ه چای//کاران، اختصاص تبلیغات رای//گان به کااله//ای ایرانی و اجرای قوانی//ن را از مهمترین راهکاره//ای حمایت از تولید داخل برش//مرد و اعالم کرد که بخشنامه مع//اون اول رئیسجمه//وری در زمین//ه الزام نهادهای دولتی به استفاده از چای ایرانی، هنوز اجرایی نشده است.

علی رمضانی در گفتوگو با ایسنا، مهمترین دلیل اس//تفاده مردم از چ//ای وارداتی بهجای چای ایران//ی را، ناآگاهی م//ردم از ویژگیهای محص//والت ایران//ی دانس//ت و گف//ت: در دنیا دولتها ب//رای حمایت از محص//والت داخلی، تبلیغات رایگان به آنها اختصاص میدهند و در کشور ما نیز تبلیغات میتواند یک راهکار عملی برای ترغیب مردم به مصرف چای داخلی باشد.

ب//ه گفت//ه وی، عام//ل دیگ//ری ک//ه باعث میش//ود از محصوالت داخلی حمایت نش//ود، اجرایی نش//دن قوانین و مصوبات دولت اس//ت چراک//ه بهعنوان نمون//ه، پیشتر مع//اون اول رئیسجمهوری در نامهای از نهادهای لشگری و کشوری خواسته بود از چای داخلی استفاده کنند اما این بخشنامه هنوز اجرایی نشده است.

مدیرعام//ل اتحادی//ه چای//کاران همچنی//ن خس//ارت بیش از ۵۳درصدی ب//ر اثر تغییرات آب و ه//وا، قیمت پایی//ن خرید تضمینی برگ س//بز چای با توجه ب//ه نرخ ت//ورم و پرداخت قطرهچکانی پول به کش//اورزان از سوی دولت را، از مشکالت مهم چایکاران برشمرد که اقدام دولت برای بهبود این شرایط به معنی حمایت از تولید داخل است.

رمضانی با بی//ان اینکه فقط ۰۲ تا ۵۲درصد چ//ای مصرفی کش//ور از چای داخل//ی تامین میش//ود، اظهار کرد: حمایت نشدن کشاورزان از س//وی دولت زمین//ه مهاجرت روس//تاییان به ش//هرها را فراه//م میکند ک//ه بهدنبال آن تولیدکنندگان روستایی به مصرفکننده تبدیل میش//وند و افزایش تقاضا در شهرها نیز باعث افزایش رخ مواد مصرفی میشود.

وی خاطرنش//ان کرد: چ//ای ایرانی، بهترین، با کیفیتترین و طبیعیترین چای دنیا اس//ت، بهطوریک//ه س//ازمان مل//ل در س//ال ۴۱۰۲ (۴۹۳۱) چ//ای ایرانی را بهعنوان س//المترین و ارگانیکترین چای جهان معرفی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.