ادامه روند افزایشی نرخ مرغ

SMTnewspaper - - تجارت -

رئی//س اتحادیه پرنده و ماهی، با اش//اره به ادامه روند افزایش//ی نرخ مرغ در بازار، گفت: ن//رخ ای//ن کاال در مراک//ز خردهفروش//ی به ۰۱هزار و ۰۰۴تومان رس//یده اس//ت. مهدی یوس//فخانی در گفتوگو با مهر، با اش//اره به ادامه روند افزایش//ی نرخ م//رغ در بازار اظهار کرد: نرخ این کاال در مراکز خردهفروش//ی، با ۰۰۱ تومان افزایش نسبت به دو روز قبل، به ۰۱هزار و ۰۰۴تومان رسیده است.

وی اف//زود: همچنی//ن ن//رخ م//رغ گ//رم در عمدهفروش//ی در کش//تارگاه ۹ه//زار و ۰۰۳توم//ان، توزی//ع در واحده//ای صنف//ی ۹هزار و ۰۰۵تومان، خردهفروشی مرغ شمال ۰۱هزار تومان و عمده مرغ کش//تار شمال در میدان بهمن ۹هزار تومان است.

یوس//ف خانی ادامه داد: ن//رخ هر کیلوگرم س//ینه با کتف ۸۱هزار توم//ان، هر کیلوگرم س//ینه ب//دون کت//ف ۹۱ه//زار توم//ان و هر کیلوگرم فیله ۰۲هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.