اصالح بخشنامهها، امنیت تجارت و تدوین نقشه راه صنعت

فعاالن بخش خصوصی مهمترین خواستههای خود از رضا رحمانی را تشریح کردند فرآیند تجارت کوتاه شود

SMTnewspaper - - تجارت -

تغییر در تیم اقتص//ادی دولت بهعنوان مهمترین راهکار مقابله با تحریمها که از ماه گذش//ته در دستور کار دولت قرارگرفته بود، سرانجام ش//نبه گذشته عملیاتی شد و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی با کس//ب ۳۰۲ رای موافق از مجموع ۵۶۲ رای نمایندگان مجلس ش//ورای اسالمی بهعنوان جایگزین محمد شریعتمداری رای اعتماد گرفت.

با این ش//رایط، فعاالن اقتصادی امیدوارند با انتخاب رحمانی که ت//ا پیشاز این قائممقام این وزارتخانه بوده و در دوره نهم مجلس، ریاس//ت کمیس//یون صنایع و معادن مجلس را نیز برعهده داشته است، تعامل سازنده میان بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکالت موجود شکل بگیرد. این در حالی است که رحمانی در سخنان و برنامههای خود جایگاه ویژهای برای بخش خصوصی قائل است و اعالم کرد: «بدون مشورت با بخش خصوصی هیچ تصمیمی نمیگیرم.» رض//ا رحمانی که ۲ روز پس از معرفی ازس//وی رئیسجمهوری بهعنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حاضرش//ده بود، به ارائه مهمترین برنامههای خودپرداخت و توانس//ت رای اعتماد پارلمان بخش خصوصی را بگیرد و پس از آن شنبه ۵ آبان، در صحن علنی مجلس نیز، رای نمایندگان خانه ملت را کس//ب کرد. وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نشس//ت با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده بود: «تیم کاری من همین بخش خصوصی اس//ت و راهی بهجز ظرفیتهای بخش خصوصی برای برونرفت از مشکالت وجود ندارد و این مبنای باور من اس//ت.» باوجود تاکید وزیر جدی//د صنعت، معدن و تجارت بر مشورت با بخش خصوصی و نظرخواهی از آنها، اما فعاالن اقتصادی معتقدند، فقط تعامل با بخش خصوصی کارس//از نیس//ت و نهتنها وزیر صنعت، مع//دن و تجارت، بلکه وزی//ران اقتصادی دولت باید ضمن مش//ورت و همفکری با بخش خصوصی، نظر آنها را در عمل هم بهکار بگیرند. در همین راس//تا، «پای//گاه خبری اتاق بازرگانی ایران» در گفتوگو با کیوان کاش//فی، فریال مستوفی، ویدا سینا، محمدرضا بهرامن و س//یدمحمد جعفری خواستههای این فعاالن اقتصادی را از تیم جدید اقتصادی دولت جویا شده است. به اعتقاد اعضای هیات نماین//دگان اتاق بازرگانی ایران، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید با تهیه نقشه راه صنعت، فرآیند تجارت داخلی و خارجی را در کشور تسهیل کند.

‹

کیوان کاش//فی، عضو هیات رئیس//ه اتاق بازرگانی ایران با اشاره ب//ه اینکه با روی کارآمدن رضا رحمان//ی، ۲ اقدام ضروری باید در دس//تور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد، گفت: گام نخس//ت که ش//اید بتوان آن را اقدام فوری تلقی کرد، بازنگری در روند صدور بخش//نامهها و آییننامههایی اس//ت که منجر به نبود انس//جام در فضای اقتصادی و همچنی//ن چرخه صادرات و واردات کش//ور ش//ده اس//ت. به گفته عضو هیات رئیس//ه ات//اق بازرگانی ایران، رحمان//ی باید با ایجاد آرامش در ص//دور قوانین و مقررات، فرآیند کس//ب و کار اقتصادی کش//ور را ب//ه روال عادی بازگرداند. او همچنی//ن ب//ا بیان ای//ن نکته ک//ه رتبه ایران در ش//اخصهای بینالمللی تجارت خارجی مطلوب نیس//ت، تاکید کرد: بخش//ی از ای//ن موضوع به طوالنی بودن زمان تجارت خارجی در مقایس//ه با دیگر کش//ورها برمیگردد که باعث شده ایران حتی در مقایسه با کشورهای همس//ایه نیز رتبه پایینتری داشته باشد. این در حالی است که در کشوری مانند امارات، فرآیند تجارت خارجی ظرف ۴۲ ساعت انجام میشود. به اعتقاد کاشفی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بای//د در میانمدت اقدام به کوتاهک//ردن فرآیند تجارت خارج//ی کند. در همین زمینه او تاکید کرد: اصالح این فرآیند در حوزه قوانین نیست که بخواهیم منتظر مصوبهای از مجلس باشیم، بلکه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//ت تا در مدت ۲تا۳ س//ال با برنامهریزی بتواند کش//ور را به لحاظ تج//ارت خارجی به استانداردهایی که در منطقه وجود دارد، نزدیک کند.

‹ تامین امنیت اقتصادی

«روشن ش//دن وضعیت اقتصادی» و «تامین امنیت اقتصادی» از مهمترین نکاتی هستند که به گفته فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضروری است مورد توجه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد. او گفت: شرایط فعلی بهگونهای اس//ت که همه فعاالن اقتص//ادی از واردکنندگان و صادرکنندگان تا تولیدکنندگان، با نوعی س//ردرگمی روبهرو هس//تند و مهمترین دلیل آنهم به نبود ثبات در اقتصاد بازمیگردد. به اعتقاد مستوفی موضوعی که در حال حاضر کش//ور و فضای کسبوکار را در داخل تهدی//د میکند، عالوه بر تحریمهای خارج//ی، خودتحریمیهایی اس//ت که در نتیجه سیاس//تهای ضدونقیض ایجادش//ده اس//ت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: امیدوار هس//تیم با حضور تیم جدید اقتصادی دولت شاهد شفافیت بیشتری باشیم. هم فعاالن اقتصادی و هم مردم انتظار دارند که حقیقت گفته شود تا بتوان براساس وضعیت مشخص تصمیمگیری کرد.

‹ ‹ بازنگری در انتخاب معاونان

محمدرض//ا بهرام//ن، رئیس خانه مع//دن ای//ران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز، انتخاب رضا رحمانی را بهعنوان وزی//ر جدید صنعت، معدن و تج//ارت از این جهت بااهمیت تلقی میکند که ب//ا توجه به تجربه اجرایی رحمان//ی، فعاالن اقتصادی میتوانند انتظار مطالبهگری از شخص وزیر داشته باشند. او تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی نیازمند اتخاذ یک برنامه راهبردی اس//ت تا اهدافی که چش//مانداز این وزارتخانه اس//ت، محقق ش//ود. در این مسیر به نظر میرس//د رحمانی باید بازنگری اساس//ی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.

به گفت//ه بهرامن اجرایی ش//دن برنامههای اس//تراتژیک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گرو داش//تن تیمی اس//ت که اعضای آن بهدرستی انتخاب ش//ده باشند و امروز با توجه به اینکه بیشتر معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله بازنشستگی قرار دارند، بنابراین وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید تالش کند تا اعضای//ی را دور هم جمع کند که خروجی آنها اهداف اقتصادی مدنظر را تحقق بخش//د. در این می//ان نقش وزیر بهعنوان ناظر در این تیم باید تعریف شود.

نقشه راه صنعت تدوین شود

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در پاسخ به این پرسش که مهمترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی چیست، گفت: «تدوین نقشه راه صنعت» و «بسته حمایتی تولید» مهمترین اولویتهای فعلی اقتصاد کشور است که ضروری اس//ت تیم جدید اقتصادی بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچه سریعتر در این زمینه اقدامات اساسی را انجام دهد، زیرا تا زمانی که اولویتها براس//اس این نقش//ه راه تدوین نش//ود، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم وضعیت به حالت ثبات برگردد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، همچنین با اشاره به نوسانهای نرخ ارزدر ماههای گذشته پیشنهاد داد دولت با هدف تقویت زیرس//اختهای تولید و همچنین کاهش قیمت تمامش//ده محص//والت از ارز ۰۰۲۴تومانی اس//تفاده کن//د و به جز تخصیص ارز دولت//ی برای این مورد، برای س//ایر محص//والت و خدمات ارز ۰۰۲۴تومان//ی حذف شود.س//ینا با تاکید بر ای//ن نکته که انتخاب رحمانی بهعنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت که تا پیش از این هم در این وزارتخانه فعالیت داش//ته، نقطه عطفی برای فعاالن اقتصادی بهش//مار میرود، گفت: امیدوار هس//تیم خواسته فعاالن اقتصادی مبنی بر تدوین بس//ته حمایتی که در چند سال گذشته در حضور وزیران گوناگون بارها گفتهش//ده، این بار عملی شود. به اعتقاد او ارائه تسهیالت دولت به تولیدکنندگان نه براساس پروانه بهرهبرداری، بلکه بای//د منطبق با نحوه تولید و کیفیت محصوالت تولیدی باشد.

‹ واردات ساماندهی شود

س//یدمحمد جعفری، رئیس کمیس//یون مدیری//ت واردات اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر ضرورت برقراری روابط سازنده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی باهدف تس//هیل قوانین و مقررات، گفت: متاسفانه در ماههای گذشته آنچه از وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم؛ صدور بخشنامههای گوناگون بود. بهطوریکه این بخش//نامهها در تضاد ب//ا منافع برخی فعاالن اقتصادی اس//ت.وی، افزود: ضروری اس//ت وزارت صنعت، معدن و تج//ارت پیش از اجرای هر تصمیم یا صدور بخش//نامهای آن را به اطالع بخش خصوصی برس//اند. همانطور که قانون بهبود مستمر محیط کس//بوکار هم مسئوالن را مکلف کرده که پیش از اجرای هر آییننامه آن را به اطالع فعاالن اقتصادی برسانند.

جعفری همچنین در انتقاد از رویکردی که در حال حاضر نسبت به واردات در کش//ور وجود دارد، تصریح کرد: بدون ش//ک واردات حذف ش//دنی نیس//ت. با توجه به ش//رایط فعلی حاک//م بر فضای کس//بوکار، تولید برخی محصوالت در کش//ور یا شدنی نیست یا به صالح کش//ور نیس//ت. بر همین اساس ضروری است که واردات ساماندهی شود.

رئیس کمیس//یون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید ب//ر هدایت تاجران بهعنوان یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تج//ارت گفت: این وزارتخانه باید با مطالعه دقیق و در نظر گرفتن مش//وقهایی، واردکنندگان را هدایت کند چراکه سیاست اجباری در حوزه واردات کارس//از نخواهد بود. ب//ه اعتقاد جعفری، هرگونه واردات ازس//وی دولت یا س//ازمانهای دولتی، نتیجهای جز رانت نخواهد داشت و منطق بازار را به هم خواهد زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.