بانک مرکزی ایران نایبرئیس دوم «گروه ۴۲» شد

SMTnewspaper - - تجارت -

بانک مرک//زی جمهوری اس//المی ایران، نایبرئیس دوم «گروه ۴۲» کش//ورهای در حال توسعه شد.

به گ//زارش روابطعموم//ی بانک مرکزی، باتوج//ه ب//ه فرا رس//یدن نوب//ت جمهوری اس//المی ایران برای عهدهدار ش//دن سمت نایبرئی//س دوم گ//روه ۴۲ کش//ورهای در حال توس//عه، بانک مرکزی ب//ه نمایندگی از کش//ورمان در دو س//ال آینده به ترتیب مسئولیت نایبرئیس اول و رئیس گروه ۴۲ را برعهده میگیرد.

گفتنی اس//ت، در این زمینه، کارگروهی متش//کل از کارشناس//ان بخش اقتصادی و ارزی بانک مرکزی تشکیل شده است.

گفتنی است، گروه ۴۲ با قدمتی طوالنی، از وزیران دارایی و رئیسان بانکهای مرکزی ۸۲ کش//ور در حال توسعه ۳ منطقه افریقا، آسیا و کشورهای امریکای التین و کارائیب تشکیل شده است.

همچنین س//ازکار طراحی شده برای این گروه به گونهای است که حداقل یک کشور به نمایندگی از ۳ گروه منطقهای یادش//ده در حوزه ریاست حضور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.