فروش بلیت با نرخ مصوب در پایانه«برکت»

گرانفروشی بلیت اتوبوس به برخی زائران اربعین در مسیرهای بازگشت

SMTnewspaper - - حم‌لونقل -

هر س//ال در آستانه س//فرهای اربعین بخشهای گوناگون حملونقل کش//ور برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه بلیت در مس//یرهای مختلف و نیز برای جبران خس//ارت تردد یکسر خالی رانندگان، اقدام به نرخگذاری بلیت در این ایام میکنند. بخش حملونقل جادهای نیز از این مس//ئله مستثنا نیست و براساس تصمیم مسئوالن، امسال نرخ بلیت اتوبوس برای ایام اربعین از شهرهای گوناگون به مرز مهران بین ۰۷ تا ۰۵۱ هزار توم//ان قیمتگذاری ش//د. با این وجود با آغاز موج بازگش//ت زائ//ران از عراق به ایران، اخباری درب//اره نبود اتوبوس در مرز و ف//روش بلیت تا نرخ ۰۰۳ هزار توم//ان از مرز مهران تا تهران منتشر شده است.

مدی//رکل ترانزی//ت و حملونق//ل س//ازمان راه//داری و حملونقل جادهای گرانفروش//ی بلیت در پایانههای رس//می را تکذیب میکند و میگوید برخی مس//افران که بین راه سوار اتوبوس ش//دهاند، بلیت را گرانتر از نرخ تعیین شده خریداری کردهاند. رضا نفیس//ی در این زمینه به ایس//نا گفت: براساس برنامهریزی انجام شده مسافران و زائران اربعین که قصد دارند از مرزهای زمینی به کش//ور بازگردند، میتوانند برای س//وار شدن اتوبوس به پایانههای رسمی در نظر گرفته شده مراجعه کنند و در این پایانهها باتوجه به نظارت موجود، بازار س//یاهی گزارش نش//ده اس//ت.وی درباره ش//ایعه مطرح شده مبنی بر ش//کلگیری بازار س//یاه بلیت اتوب//وس در پایانههای مرزی کش//ور توضیح داد: تعدادی از مسافران برای دور زدن ترافیک ش//کلگرفته در مرزها خود را به بیرون از پایانه میرس//انند و قصد دارند در مس//یر جاده خودرویی را برای بازگشت انتخاب کنند که در این صورت امکان باال بردن قیمتها از سوی برخی رانندگان وجود دارد؛ به جز این مش//کلی گزارش نش//ده و اگر ه//ر یک از زائران با قیمته//ای غیرمنطقی برخورد کردهاند، میتوانن//د موضوع را به س//ازمان راهداری گ//زارش دهند تا درباره متخلفان احتمالی تصمیمگیری ش//ود. او درباره علت کمبود اتوبوس در مرز مهران ب//رای بازگرداندن زائران گفت: برخی اتوبوسها که از تهران به سمت مهران در حرکت بودند در ترافی//ک گیر کردند. این اتوبوسها در کمربندی ش//هرها بهدلیل ترافیک حدود ۶ س//اعت معطل ش//دند. این مس//ئله باع//ث ش//د اتوبوسها دیرتر به مهران برس//ند و زائران هم در فش//ار قرار بگیرند، به همین دلیل برخ//ی زائران تصور کردند اتوبوس//ی برای بازگش//ت وجود ندارد و برای س//وار شدن به اتوبوس، ب//ه بیرون از پایانه رفتند. دبی//ر کارگروه حملونقل اربعی//ن درباره وضعی//ت اتوبوسهای موج//ود در پایانههای مرزی یادآور شد: روز چهارشنبه بیش از ۰۴۲ هزار زائر فقط از مرز مهران وارد کشور شدند که این یک رکورد بهشمار میرود. باوجود این ازدحام به ش//کل ۴۲ س//اعته تالش شده شرایط برای بازگش//ت زائران فراهم ش//ود. تعداد زیادی از اتوبوسها در ترافیک پایانههای مرزی برای چند س//اعت معطل ماندند که با رسیدنش//ان به پایانهها به بسیاری از تقاضاهای موجود پاسخ داده شد. نفیس//ی افزود: پنجشنبه نیز بیش از ۰۹ هزار زائر وارد مرز مهران ش//دند که نش//ان میدهد تقاضا همچنان بس//یار باالست اما تالش میشود با رساندن اتوبوسهای مورد نیاز مردم در کوتاهترین زمان ممکن ش//رایط جابهجاییشان فراهم شود. وی خاطرنشان کرد: هر اتوبوس باتوجه به شیفت کاری در نظ//ر گرفت//ه ش//ده، در هر ۲۷ س//اعت، فقط یک بار میتوان//د به پایانههای مرزی برود و مس//افران را بازگرداند. با ای//ن حال تالش ش//ده تمام ظرفیت موج//ود در ناوگان برای جابهجایی زائران آماده خدمت باشند و امیدواریم در روزهای آین//ده تمامی افرادی که برای زیارت ب//ه عراق رفته بودند، به کشور بازگردند.

مدی//رکل حملونق//ل س//ازمان راه//داری درباره ش//یوه جبران کمبود ناوگان مس//افری ب//رای زائران اربعین گفت: به ادارههای راهداری اس//تانهای معین مهران اعالم شده تمام اتوبوسهای این اس//تانها را پس از ص//دور صورت وضعیت، به مرز مهران اعزام کنند. وی خاطرنش//ان کرد: ما حتی برای جبران کمبود ناوگان مس//افری زائران مان//ده در مرز مهران، س//فرهای بینالمللی را لغ//و و اتوبوسها را به س//مت مهران گس//یل کردهایم. همچنین اتوبوسهای شرکت واحد استان ایالم برای جابهجایی زائران به منطقه اعزام ش//دهاند. نفیسی با بی//ان اینکه در پایانههای مرزی قیمته//ای در نظر گرفته شده به شکل مصوب اعمال میشود و نظارتهای کاملی برای جلوگیری از گرانفروش//ی وجود دارد، اظهار کرد: مس//افران و زائران میتوانند ش//کایت خود را با تماس با شماره تلفن ۱۴۱ یا س//امانه پیامکی ۱۴۱۰۰۰۱ مطرح کنند تا همکاران ما که در م//رز حضور دارند، با رانن//دگان خاطی برخورد کنند. البته نظارت س//ازمان راهداری محدود به داخل پایانه اس//ت اما به گزارشهای رسیده درباره گرانفروشیها رسیدگی میشود.

‹ خرید بلیت از پایانه برکت مهران

رئی//س اتحادیه تعاونیهای مس//افری ج//ادهای میگوید زائران و مس//افرانی که قصد بازگش//ت به تهران و سایر شهرها از م//رز مهران را دارن//د برای اینکه بلیت را ب//ا قیمتی باالتر از ن//رخ مصوب خریداری نکنند، باید بلیت را از داخل پایانههای رسمی تهیه کنند که در مرز مهران، این بلیت در پایانه برکت به فروشمیرسد.احمدرضاعامریدرگفتوگوبا بیان کرد: احتمال دارد برخی مس//افران بلیت را از پایانه خریداری نکرده و تالش کرده باش//ند در بیرون از پایانه و با اس//تفاده از اتوبوسه//ای بینراهی به مقصد بروند و ممکن اس//ت بلیت گران به آنها فروخته شده باشد. او با تاکید بر اینکه زائران برای جلوگی//ری از تخلف و حفظ امنیت س//فر خود، باید بلیت را از داخل پایانه خریداری و از س//وار شدن به اتوبوسهای گذری خ//ودداری کنند، اظهار کرد: باالترین نرخ بلیت اتوبوس برای مس//یر مهران-تهران ۰۵۱ هزار تومان است و اگر کسی بلیتی گرانتر از این مبلغ به فروش برس//اند تخلف کرده و در صورت گزارش تخلف گرانفروش//ی، با راننده و شرکت برخورد خواهد ش//د. عامری ب//ا تاکید بر اینکه بهترین راه ب//رای جلوگیری از تخلف و گرانفروشی این است که زائران بلیت را از پایانه برکت در م//رز مهران تهیه کنند، افزود: نهادهای نظارتی و تعزیراتی در پایانه برکت مهران حضور دارند و مسافران میتوانند موارد تخلف گرانفروشی را به نمایندگان تعزیرات گزارش دهند.

‹ دستور وزیر راه برای ساماندهی اوضاع

گرچه مسئوالن دولتی و بخش خصوصی گرانفروشی بلیت اتوبوس در پایانه مس//افری مرز مه//ران را تکذیب میکنند؛ با این حال وزیر راه و شهرس//ازی به مسئوالن سازمان راهداری و حملونقل جادهای دس//تور داد برای رس//یدگی به وضعیت جابهجای//ی زائ//ران اربعین و رس//یدگی به ام//ور حملونقل مسافران در پایانه مرزی مهران حضور یابند. به گزارش روابط عمومی س//ازمان راهداری و حملونقل جادهای، عبدالهاشم حس//ننیا، رئیس س//ازمان راهداری و حملونق//ل جادهای و داری//وش امانی، معاون حملونقل این س//ازمان براس//اس دس//تور محمد اس//المی در مرز مه//ران حضور یافتن//د تا از نزدی//ک در جریان روند جابهجایی زائ//ران اربعین قرار گیرند و به تخلفهای احتمالی رس//یدگی کنند. براساس تاکید وزیر راه و شهرسازی، باتوجه به استفاده ۰۹ درصد زائران اربعین از ناوگان حملونقل جادهای، مسئوالن سازمان راهداری مکلف ش//دهاند تا پای//ان عملیات انتقال زائران اربعین به ش//هرهای گوناگون کشور، در مهران حضور داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.