کمک ۵.۷ میلیارد دالری به بخش ریلی

SMTnewspaper - - حم‌لونقل -

عض//و هیات مدیره راهآهن با اش//اره به ایجاد کارگ//روه مش//ترک بی//ن راهآه//ن و س//ازمان بهینهسازی مصرف س//وخت گفت: با همکاری س//ازمان یادشده و رفع مش//کالت اجرایی، ۵.۷ میلی//ارد دالر از محل ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولی//د، به کمک بخ//ش ریلی میآید. س//عید رسولی در گفتوگو با فارس اظهار کرد: کارگروه مش//ترک راهآهن و سازمان بهینهسازی مصرف س//وخت برای شناس//ایی ظرفیتهای گوناگون در ح//وزه ریلی در راس//تای بهرهمندی از ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید ایجاد میش//ود. وی ادام//ه داد: این موضوع در نشس//ت حاش//یهای بازدی//د مدی//ران بخ//ش حملونقل س//ازمان بهینهس//ازی مص//رف س//وخت از بخشه//ای گوناگون ایس//تگاه راهآهن تهران مطرح ش//د و راهکارهای بهرهگی//ری از ظرفیتهای ماده ۲۱ قان//ون رفع موان//ع تولید برای توس//عه در همه بخشهای ریلی اعم از زیربنا، شبکه، ناوگان ...و مورد بررس//ی قرار گرفت. رسولی با بیان اینکه ماده ۲۱ این قانون ش//کل توسعهیافته بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه س//ال ۳۹ اس//ت، تشریح ک//رد: در ماده ۲۱ به همه س//ازمانهای اجرایی اجازه داده ش//د از سرمایهگذاری در بخشهایی ک//ه موجب هر نوع صرفهجویی انرژی و افزایش بهرهوری ش//ود، حمایت و از محل قرارداد اصل سود سرمایهگذاری را به سرمایهگذار بازگردانند. وی ادامه داد: ش//رکت راهآهن جزو نخس//تین سازمانهای کشور است که ظرفیت ماده ۲۱ را بهخوبی ش//ناخته و در روزهای نخست تصویب آن در س//ال ۳۹ با کار کارشناس//ی و تش//کیل جلس//ههای بسیار مفصل در س//طوح گوناگون موفق به دریافت مصوب//ه ۵.۷ میلیارد دالری از محل این قانون از شورای اقتصاد شد.عضو هیات مدیره راهآهن اضافه کرد: صرفهجویی س//وخت در مصوبه س//ال ۳۹ ش//ورای اقتص//اد بهعنوان موضوع اصلی در توسعه حملونقل ریلی مطرح شده که در جلسه یادشده مقرر شد در ۳ حوزه زیرس//اخت و زیربنا، ناوگان (باری و مسافری) و کشش از این ظرفیت استفاده شود.

مسئوالن سازمان راهداری مکلف شدهاند تا پایان عملیات انتقال زائران اربعین به شهرهای گوناگون کشور، در مهران حضور داشته باشند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.