تحریمها و تحرکات تالفیجویانه، اقتصاد جهانی را مختل میکند

SMTnewspaper - - خبر -

هجدهمی//ن اج//الس وزیران ام//ور خارجه ۸ کش//ور عضو «دی ۸» از روز گذش//ته ب//ا حضور محمدج//واد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در آنتالیا آغاز بهکار کرد. ۸ کشور اسالمی ش//امل ایران، اندونزی، بنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه عضو «دی ۸» هستند.

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کش//ورمان در هجدهمین نشس//ت وزیران امور خارجه کش//ورهای عض//و «دی ۸» در ترکیه حضور یافت و سخنرانی کرد. ظریف در سخنرانی خود تاکید ک//رد: اقدامهای تجاری یکجانبه، تحرکات تالفیجویانه و تحریمهای اقتصادی میتواند اقتصاد جهانی را مختل کرده و همکاریهای گسترده چندجانبه را تحتالشعاع قرار دهد.

وزیر امور خارجه ایران با اش//اره به وجود تنوع در ژئوپلتیک منطق//ه اتخاذ راهبردهای مطلوب ب//رای همکاری را از جمله مواردی خوان//د که باید مد نظر قرار گیرد و گفت: نقطه قوت ما رشد مداوم و توسعه مس//تمر یک بازار داخلی بزرگ است که همزم//ان از کارویژههای «هاب تولیدی» و «پایه مصرف» برخوردار است. ما از تهیه «نقشه راه دهساله همکاری اقتصادی گ//روه دی ‪(۰۲۰۲-۰۳۰۲)» ۸‬ و اولویتبندی فعالیتها ذیل این نقشه راه در حوزههای تجارت، کشاورزی، امنیت غذایی و نظایر آن استقبال میکنیم چراکه این نقشه چشمانداز و ابزار الزم برای هدایت فعالیتهایمان در س//الهای پیش رو را در اختیار ما قرار میدهد.

ظریف در بخش دیگری از س//خنرانی خ//ود افزود: گزارش اقتصادی تازه صندوق بینالمللی پول نرخ رشد پایین و رکود را برای اقتصاد جهانی پیشبینی کرده اس//ت. تردیدی نیست که یکجانبهگرایی و موانع تجاری و تحریمهای روزافزون علت اصلی ش//کلگیری چنین چشمانداز منفی اس//ت. اقدامهای تجاری یکجانبه، تحرکات تالفیجویانه و تحریمهای اقتصادی میتوان//د اقتصاد جهانی را دچار اختالل کرده و همکاریهای گس//ترده چندجانب//ه را در زمانی که به ش//دت نی//از به آن احساس میش//ود، تحتالشعاع قرار دهد. در چنین شرایطی، بیش از هر زمانی ضرورت دارد تا چندجانبهگرایی اقتصادی و بازرگانی را در چارچوبهایی مانند گروه «دی۸» ارتقا دهیم و تقویت کنیم. به طور کلی، اعضای گروه «دی۸» باید به بلوک بزرگ ملتهایی که در برابر یکجانبهگرایی ایس//تاده و بهویژه مان//ع از انجام هرگون//ه اقدامهای غیرمس//ئوالنه و غیرقانونی از جمله تحریمهای مجرمانه علیه کش//ور اینجانب میش//ود، ملحق شوند.

ظری//ف تجارت را موتور توس//عه اقتص//ادی خواند و گفت: ارزش مجموع تجارت بین کش//ورهای گ//روه «دی ۸» افزون بر ۰۰1 میلیارد دالر و متوس//ط نرخ رشد ساالنه نیز ۶ درصد اس//ت. با این حال، هدف تجارت داخل//ی اعضای گروه «دی ‪۰۰۵ ۸»‬ میلیارد دالر تعیین ش//ده که دستیابی به این هدف نیازمند تسهیالت مناسب است.

ضم//ن اس//تقبال از عملیات//ی ش//دن موافقتنام//ه تجارت ترجیحی «دی ۸» بهمنظور ارتق//ای تجارت درونمنطقهای، ما باید در جستوجوی دیگر سازکارهای تسهیلکننده مانند همکاری مالی و بانکی و مکانیس//مهای پرداخت نیز باش//یم. در چنین ش//رایطی، از ابتکار عمل برای تاس//یس و راهاندازی «دفتر تهاتر دی ۸» تش//کر میکنیم. باتوجه به میزبانی ما از اتحادیه تهاتر آسیا از سال ۴۷۹1 میالدی (۳۵۳1خورشیدی) م//ا آمادگی کامل خود را برای به اش//تراکگذاری تجربهها با اعض//ای گروه «دی ۸» بهمنظور دس//تیابی به این هدف مهم اع//الم میکنیم. وزیر امور خارجه ای//ران در بخش دیگری از س//خنرانی خود اف//زود: ما به نقش کلیدی انرژی در رش//د و توس//عه اقتصادی واقف هس//تیم و خود را متعهد به گسترش همکاریها در این حوزه میدانیم.

جمهوری اس//المی ایران یک//ی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جه//ان را در اختیار دارد و آماده اس//ت در قالب همکاری بلندم//دت، در امنیت انرژی جهانی مش//ارکت کند و ظرفیت کریدوره//ای بینالملل//ی ترانزی//ت را از طری//ق پروژهه//ای مش//ترک در بخشهای دریایی، ریلی و جادهای افزایش دهد. باتوجه به اینکه بس//یاری از اعضای گروه «دی ۸» کشورهای س//احلی بهش//مار میآیند، تمایل دارم اضافه کردن «اقتصاد آب//ی» بهعنوان یکی دیگر از حوزههای همکاری را پیش//نهاد دهم. برآورد میش//ود حجم معام//الت در اقتصاد آبی بین ۳ ت//ا ۶ تریلیون دالر در س//ال باش//د و فرصتهایی مطلوب در اشتغالآفرینی، خدمات زیستبوم، فرهنگی، صیادی و کشت آب//ی فراهم کند؛ از این رو، هم//کاری بین اعضای گروه «دی ۸» در جهت توس//عه اقتصاد آبی ظرفیت بزرگی برای ارتقای توسعه پایدار بهشمار میآید و میتواند مسیر رشد اقتصادی و کاهش فقر را هموار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.