ناکامی در تحریم کامل نفتی ایران

SMTnewspaper - - خبر -

رئی//س کل بان//ک مرک//زی با اش//اره به معافیته//ای تحریمی خریداران نفت ایران از س//وی امریکا گفت: بانک مرکزی باتوجه به ذخایر ارزی مطلوب، حتی آمادگی کامل گذر از ش//رایط نامحتمل ب//ه کمترین میزان رس//یدن صادرات نف//ت را دارد. به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پس//ت اینستاگرامی خود نوش//ته اس//ت: با یاری خداوند متعال، ام//روز دیگر بر همگان مسجل شده که امریکا در تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن آن ب//ه هر دلیل و بهانهای ناکام ش//ده اس//ت. ب//ا معافیت تدریجی کش//ورهای گوناگ//ون از تحریم خرید نفت ای//ران، فضای تجاری و درآمدی آینده کش//ور مشخصتر میشود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در ماههای اخیر ذخایر ارزی خود را به حد مطلوب رس//انده، متناسب با ش//رایط در حال تغییر، حتی در شرایط بسیار نامحتمل به کمترین میزان رس//یدن صادرات نفت، برنامه متناسب ب//ا آن را دارد. بان//ک مرکزی با تنظیم دقی//ق منابع و مصارف ارزی کش//ور، تالش خود را همانطور که در هفتههای گذش//ته نشان داد، بر ثبات بازار پول و ارز متمرکز کرده و تقویت تدریجی و روزافزون پول ملی و افزایش رقابتپذیری اقتصاد و جلوگیری از نوس//انها را هدف قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.