بستههای حمایتی برای معیشت دهکهای پایین

SMTnewspaper - - صنعت -

ی//ک کارش//ناس حوزه کار با بی//ان اینکه س//ازکار پرداخت کم//ک جبران//ی دولت اعالم نش//ده اس//ت، به ایس//نا گفت: ترمی//م دس//تمزد و بهبود معیش//ت کارگران ج//دا از موضوع کمکهای جبرانی و اختصاص بستههای حمایت غذایی دولت است.

علیاکبر س//یارمه با اش//اره ب//ه اینکه دولت ب//رای کمک به معیش//ت دهکه//ای پایین که نیازمند هس//تند، بس//تههای حمایت//ی در نظر گرفته اس//ت، توضی//ح داد: با ای//ن حال، با توج//ه به ش//رایط دش//وار زندگ//ی و وضع اقتص//ادی کنونی ب//ه نظر میرس//د که کمکه//ای جبرانی هم ب//رای کارکنان رس//می و پیمان//ی و ق//راردادی و بازنشس//تگان درنظر گرفته ش//ده اس//ت تا قدرت خریدش//ان بی//ش از این کاه//ش پیدا نکند.

وی با بیان اینکه مس//ئله ترمیم دس//تمزد و بهبود معیشت کارگ//ران ج//دا از موض//وع کمکه//ای جبران//ی و اختصاص بس//تههای حمایت غذای//ی اس//ت و انتظار جامع//ه کارگری این اس//ت که در ش//رایط موجود که هزینهه//ا افزایش یافته ب//رای ارتقای معیش//ت کارگران اق//دام عاجل ش//ود، به ایلنا گف//ت: کارگ//ران هم//واره در تصمیمه//ای مرب//وط به بحث حقوق و دس//تمزد و معیش//ت در پایین جدول قرار گرفتهاند در حال//ی ک//ه بس//یاری از آنه//ا جزو اقش//ار آس//یبپذیر و ضعی//ف جامعه به ش//مار میرون//د و نیازمن//د حمایت دولت هستند.

این کارشناس حوزه کار در پایان گفت: اگر دولت میخواهد چنین اق//دام فراگیری را صورت ده//د و یکایک جامعه را زیر پوش//ش قرار بدهد این امر نافی وظایفی نمیشود که در قبال قش//ر کارگ//ر دارد و باید جامع//ه کارگ//ری را در جایگاه خود ببیند.

وی با بیان اینکه س//ازکار طرح پرداخت کمک جبرانی اعالم نشده است، گفت: انتظار داریم با شرایطی که از نظر اقتصادی و بودجهای داریم، طرحهایی ارائه شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.

ب//ه پیش//نهاد مش//ترک وزارتخانهه//ای تع//اون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه و برابر مصوبه هیاتوزیران، س//ازمان برنامه و بودجه مجاز اس//ت برای کارکنان رس//می، پیمانی کش//وری و لش//کری، کارکنان قراردادی و ش//رکتی و مس//تمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، حمایت و بازنشس//تگان ش//رکت فوالد و س//ایر صندوقها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۰۳ میلیون ریال در ماه اس//ت، از طریق حس//اب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها کمک جبرانی واریز کند.

مناب//ع مالی مورد نیاز این مصوب//ه از محل مصوبه دولت در زمینه طرح حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد تامین خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.