تالش برای تداوم صادرات نفت ایران

SMTnewspaper - - صنعت -

مقامهای اروپایی از تصمی//م دولت امریکا برای بازگرداندن تمامی تحریمهای لغو شده علیه ایران ابراز تاسف کردند. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «فدری//کا موگرینی» مس//ئول سیاس//ت خارجی اتحادیه اروپ//ا و وزیران دارای//ی و خارجه بریتانیا، آلم//ان و فرانس//ه در بیانی//ه مش//ترکی از تصمیم واش//نگتن برای بازگرداندن تحریمهای لغو ش//ده علیه ایران ابراز تاس//ف کردن//د. در این بیانیه آمده اس//ت: «برجام عنص//ری کلیدی در خلع س//الح هس//تهای جهانی و نیز دیپلماس//ی چندجانبهگرا اس//ت و این تواف//ق ب//رای امنیت اتحادی//ه اروپا، منطقه و سراسر جهان حیاتی است». در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده است به پایبندی به تعهداتش در چارچوب برجام ادامه داده و نقش//ی س//ازنده ایفا کن//د. طرفهای اروپای//ی همچنین تاکید کردهاند که هدف آنها حمایت از شرکتهای اروپایی است که در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه ۱۳۲۲ ش//ورای امنیت در حال تجارت قانونی با ایران هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.