ارتقای بهرهوری منابع انسانی برای ارتقای خدماتدهی به مشتریان

SMTnewspaper - - صنعت -

مدیرعام//ل س//ایپایدک گفت: مهمتری//ن برنامهها و اولویتهای کاری در سایپایدک، براساس ۵محور اعالم ش//ده ازس//وی مدیرعامل گروه سایپا و با توجه به اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی تنظیم شده است.

ب//ه گ//زارش س//ایپانیوز، به//زاد پناهی اظه//ار کرد: مهمترین برنامهها و اولویتهای کاری در س//ایپایدک، براساس ۵محور اعالم شده ازسوی مدیرعامل گروه سایپا و با توجه به اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی تنظیم ش//ده است. این برنامهها با تکیه بر تجربههای کاری حضور در حوزه خدمات پس از فروش و در راستای برآورده کردن الزامات و خواستههای تمامی ذینفعان س//هامدار، شریکان تجاری، بهویژه نمایندگان ش//بکه و رضایت مشتریان تدوین شده است. وی تاکید ک//رد: ب//ا توجه به چارچوبهای اعالم ش//ده از س//وی مدیرعامل گروه س//ایپا درباره تقویت رویکرد اقتصادی بنگاه، هدف شرکت سایپایدک در حوزه سهامدار تبدیل خدمات پ//س از فروش به مزیت رقابتی گروه و افزایش سودآوری است که در اینباره افزایش سهم بازار قطعات یدکی و مدیریت بر هزینهها مورد نظر است. مدیرعامل س//ایپایدک گفت: نگاه به ش//بکه خدمات پس از فروش گروه، بهعنوان ش//ریک تجاری و پیش//گام در صف ارائه خدمت به مشتریان گروه بوده و خدمترسانی شایسته مش//تریان از طریق ش//بکهای توانمند، آم//وزش دیده امکانپذیر اس//ت. او ادامه داد: حفظ و نگهداشت شبکه و بهب//ود فض//ای کار و ایجاد خط//وط درآمدی جدید و ارتقای رضایت شبکه از برنامههای دارای اولویت بهشمار میرود. پناهی تصریح کرد: سایپایدک تالش خواهد کرد با ارتقای اس//تانداردهای ش//بکه خدمات پس از فروش در زمینههای آموزش منابع انسانی، فضاهای فیزیکی و ابزار و تجهیزات تعمیرگاهی ظرفیت ش//بکه را در جهت خلق ارزش برای مش//تریان خود و افزایش رضایت آنها ارتقا بخشد. وی افزود: باتوجه به تاکید مدیرعامل گروه سایپا مبنی بر اصالح ذهنیت جامعه نسبت به خدمات و محصوالت گروه سایپا، اعتقاد بر این است که گام نخست در ای//ن راه، ارائه خدمات مطلوب به مش//تریان اس//ت. بنابراین ضمن توس//عه فعالیتهای تخصصی در شبکه خدمات پس از فروش و بهبود توانمندی فنی و رفتاری کارکنان شبکه، اعتمادسازی و ارتقای جایگاه نام و نشان گروه سایپا در دستور کار قرار خواهد گرفت. مدیرعامل س//ایپایدک گف//ت: در ح//وزه خدمت به مش//تری نیز پاسخگویی و رعایت حرمت انسانی و تکریم اربابرجوع م//ورد توج//ه ب//وده و ت//الش خواهیم کرد ب//ا پردازش اطالعات دریافتی از مش//تریان، خدمات را براساس نیاز آنها طراحی کنیم و با جلب رضایت حداکثری مشتریان انجام دهیم. وی اظهار کرد: در راس//تای چابکس//ازی سازمان، تدوین س//اختار فرآیندی حذف و بازنگری در ش//رح وظایف مورد نظر اس//ت. ایجاد فرآیندهای مالی ش//فاف با ذینفعان شامل ش//بکه و شرکتهای گروه و انضباط مالی با رعایت انصاف و توجه به اصول اخالقی از برنامههای دیگر است. پناهی تاکید کرد: در سازمانهای تولیدی، منابع انسانی یکی از چندین منبع سازمان است اما در س//ازمانهای خدماتی تنها منبع سازمان بهشمار میرود.؛ بنابراین شایستهس//االری و بازس//ازی اعتماد کارکنان و ارتقای به//رهوری همکاران از اولویتهای ما در حوزه منابع انسانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.