ارز گران، شمشیر دو لبه برای تولید

در گفتوگوی با قطعهسازان مطرح شد

SMTnewspaper - - صنعت -

باره//ا از زب//ان مدی//ران و کارشناس//ان صنعت//ی ش//نیدهایم که کش//ور درگیر جنگ اقتصادی است و تولیدکنندگان هم در خط مقدم آن مش//غول نبرد با تحریمها هستند.

بخش خصوص//ی به این دلیل که س//رمایه مالی و زمانی زی//ادی برای واحد صنعتی خود صرف کرده با تمام توان تالش میکند فعالیت خود را حفظ کند یا با حداقل ظرفی//ت اجازه توقف تولید را ندهد. همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان صنعت خودرو، راه//کار برونرفت ای//ن صنعت از مش//کالتش را در خصوصیس//ازی آن ببینند. اما قطعهسازان (زنجیره تامین خودروس//ازان) که در بخش خصوصی فعالیت دارند، گالیهمند از برخی خودتحریمیهایی هس//تند که تاثیر زیادی بر میزان تولید داش//ته و موجب افت آن شده اس//ت. در این شماره به سراغ برخی قطعهسازان متوس//ط و بزرگ رفته و درباره وضعیت تولیدش//ان با آنها گفتوگو کردهایم. این صنعتگران بیش//ترین چالش تولید را تامین مواد اولیه دانستند و عن//وان کردند که میتوانند ظرفیت خود را افزایش دهند به ش//رط آنکه مواد اولیه مورد نیازشان تامین شود.

‹ ‹ ‹ داخلیسازی قطعات در خودروسازی

سعید احمدی، یکی از فعاالن صنعت قطعه درباره وضعی//ت واحدهای تولیدی ای//ن صنعت گفت: یکی از مش//کالتی ک//ه بهتازگی برای برخی س//ورسهای خودرویی بهوجود آمده، جایگزینی قطعهسازان جدید به جای آنهاست.

وی درب//اره چرای//ی ای//ن موض//وع اف//زود: برخی ش//رکتهای خودروس//از، خود خط تولی//د قطعات را راهان//دازی کردهان//د. بهعنوان نمونه، محورس//ازان ایرانخودرو که زیرمجموعه این خودروس//از اس//ت، خودش س//اخت قطع//ات را آغاز ک//رده در حالی که پیشتر قطعات را از قطعهسازان دیگر خریداری و در این شرکت مونتاژ میکرد.

وی در پاس//خ به پرسش//ی مبنی بر اینکه تولیدات این شرکت برای تامین خط تولید خودرو بوده یا بازار لوازم یدکی، گف//ت: برخی قطعات تولیدی این واحد صنعتی تنها برای تامین نیاز خودروس//ازان س//اخته و عرض//ه میش//ود مانند لوله اکس//ل عقب که قطعه مصرفی نیست.

افزایش قیمتها و قدرت خرید

احمدی که در زمینه تولید کپس//ولهای الپیجی ه//م فعالیت دارد، درباره بازار ای//ن قطعه گفت: بازار این نوع کپس//ولها محدود است و تولید برای تامین خط تولید خودروس//ازان نیس//ت زیرا خودروس//از از کپس//ولهای سیانجی اس//تفاده میکند. از این رو، ای//ن قطعه تنها برای بازار ل//وازم یدکی خودرو تولید و عرضه میشود.

وی درب//اره وضعیت تولید و تامین مواد اولیه اظهار کرد: در زمینه تامین مواد اولیه، یکی از تولیدکنندگان داخلی چند ماه عرضه مواد اولیه نداشت زیرا تولیدات خود را صادر میکرد. درحالحاضر قطعهسازان بیشتر مشکل تامین مواد اولیه دارند و این مسئله به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعالم شده است.

او در ادامه با اشاره به افزایش قیمتها در این بازار گفت: قیمت هر کیلو ورق فوالدی از ۰۰۲۳ به حدود ۰۰۵۵ تومان رس//یده اس//ت و بهدنبال آن نرخ تمام شده تولیدکننده نیز به همان نسبت افزایش مییابد.

وی افزود: از سوی دیگر قدرت خرید مصرفکننده پایین است. وقتی توان خرید کم و از سوی بازار تقاضا وجود نداشته باشد، بهطور قطع آمار فروش هم دچار افت میشود.

ای//ن صنعتگر با تاکید بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز بهط//ور عمده تولید داخلی اس//ت ام//ا در این زمینه مشکل تامین داریم، یادآور شد: در کنار این مسائل(از کمب//ود گرفته تا گرانی مواد اولی//ه) تولیدکننده هم قدرت رقابت در بازار صادراتی را ندارد.

ظرفیت پایین تولید

احم//دی درباره عرضه محص//والت تولیدکنندگان مواد اولیه در بورس عنوان کرد: این امر س//بب شده قیمت ورقهای فوالدی ۲ برابر شود و این مشکل در تمام واحدهای صنعتی وجود دارد.

او با اش//اره به وقفههای تولید خاطرنش//ان کرد: در ش//رایط کنون//ی، واحدهای صنعتی دچ//ار وقفههای تولید ش//دهاند اما صنعتگر برای اینکه خط تولیدش تعطیل نش//ود، ناگزیر اس//ت به هر ترتیبی مواد اولیه م//ورد نیاز خود را خریداری کن//د حتی اگر نرخ آنها چند برابر ش//ود. ام//ا اینکه مواد اولیه کمیاب ش//ود، یک مش//کل اساس//ی خواهد بود که زمینه تعطیلی واحدهای صنعتی کوچکتر را فراهم میکند.

احم//دی در پایان درباره افت می//زان تولید گفت: در این ش//رکت ظرفیت تولید به ۰۲درصد رسیده اما تعدیل نیرو نداشتهایم. البته اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند، ناگزیر به حذف برخی هزینههای سربار و از جمله کاهش نیروهای انسانی هستیم.

‹ ‹ قیمت ارز و تاثیر آن در تولید و بازار

با توجه به ش//رایط بازار گاه گرانی مواد اولیه مطرح اس//ت اما این مواد در بازار عرضه میش//ود و میتوان آنه//ا را خریداری و تامین کرد اما زمانی هم این مواد کمیاب میش//وند و این مس//ئله یک چالش اساسی ب//رای بخش تولید خواهد ش//د. از این رو، برای عبور از تحریمهای موجود باید خوراک مورد نیاز واحدهای صنعتی به هر قیمتی تامین و به بازار تزریق شود.

در ادام//ه محمود زراعت//ی از تولیدکننده فعال در حوزه قطعه با مطل//وب ارزیابی کردن افزایش قیمت ارز گفت: در چند ماه گذش//ته وضعیت تولید بهتر از ماههای نخست س//ال بود زیرا با گران شدن نرخ ارز، واردات کاه//ش یافت و عرض//ه محصوالت چینی در بازار روند نزولی گرفته است.

او اف//زود: به این ترتیب س//هم تولیدکننده از بازار داخلی بیشتر شد، ضمن اینکه با افزایش نرخ ارز توان رقابت هم ارتقا یافته است.

این فعال صنعت قطعه با اش//اره به مشکالت تامین مواد اولیه گفت: تهیه مواد اولیه بس//یار س//خت شده اس//ت. بهعنوان نمون//ه، واحد صنعتی م//ا که بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز آن ورقهای مسی است، در این مدت بازار نامناس//بی داشته زیرا تولیدکننده داخلی ترجیح میدهد محصوالت خود را صادر کند. عالوه بر این، قیمت ورقهای مس//ی چند برابر ش//ده است.

بازار تقاضا رونق گرفت

زراعت//ی با بیان اینکه بازار تقاضا مناس//ب اس//ت، بهش//رط اینکه م//واد اولیه ب//رای تولید و پاس//خ به تقاضای بازار وجود داش//ته باش//د، گف//ت: با کاهش واردات محصوالت چینی، ب//ازار تقاضای تولیدکننده داخلی رونق گرفته و میتوان میزان تولید را افزایش داد. تیراژ تولید شرکت ما نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته حدود دو برابر شده است.

وی یادآور ش//د: تقاضا در ب//ازار وجود دارد اما مواد اولیه گران و کمیاب شده که تولید را با مشکل روبهرو کرده است.

وی با بی//ان اینکه ۰۸درصد م//واد اولیه مورد نیاز واح//د صنعت//ی ما، مس اس//ت که در داخ//ل تولید میش//ود، گفت: روند توزیع ورقهای مس//ی در بازار نامناس//ب است. در واقع صادرات برای سازندگان این ورقه//ا صرفه اقتصادی بیش//تری دارد؛ در حالی که حتی اگر ۵درصد تولیدات آنها به بازار تزریق ش//ود، شرایط موجود بهبود نسبی خواهد یافت.

زراعتی گفت: چند ماهی است که مواد اولیه برخی ش//رکتهای صنعتی به بازار داخل تزریق نشده است و بیشتر آنها صادر میشود.

او افزود: بهجز مس، ۰۲درصد دیگر مواد اولیه مورد نیاز ما هم تولید داخل اس//ت اما نسبت به بازار مس وضعیت بهتری دارند.

وی با تاکید بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز این واحد صنعت//ی برای تولید صد درصد داخلی اس//ت، گفت: ارزب//ری نداریم و اگر بازار مواد اولیه بهبود یابد تولید خود را افزایش داده و میتوانیم در زمینه اشتغالزایی هم موثر باشیم.

او تصریح ک//رد: درحالحاضر برای تامین نیاز بازار تنها نوبتهای کاری را افزایش دادهایم. زراعتی خرید نقدی به جای اعتباری را از دیگر مشکالت صنعتگران عن//وان کرد و گف//ت: این ام//ر نقدینگی زی//ادی را میطلبد که تولیدکننده را زیر فشار قرار داده است.

وی درب//اره صادرات نیز اظهار ک//رد: اگر مواد اولیه مورد نی//از تامین ش//ود، میتوانیم صادرات داش//ته باش//یم. درحالحاضر ص//ادرات نداریم اما از س//وی تاجران خارجی و داخلی محصوالت ما به کش//ورهای همس//ایه برده میش//ود. به عنوان نمون//ه از قطعات شرکت ما در افغانستان زیاد استفاده میشود.

زراعتی درباره برنامه واحد صنعتی خود برای نیمه دوم سال گفت: وضعیت ارزی کشور مشخص نیست از ای//ن رو، نمیتوان برنامهری//زی دقیقی برای تولید داشت. درحالحاضر با همین ظرفیت ادامه میدهیم اما با بهبود شرایط و تامین مواد اولیه، تیراژ ما افزایش خواهد یافت.

‹ کمبود نقدینگی و بروکراسی اداری

«دینام» از قطعات مهم برای س//اخت خودرو است ک//ه در داخل تولید میش//ود. در زمین//ه تولید این قطعات شرکتهای متوسط و بزرگی فعالیت دارند که بخشی از نیاز داخل را پوشش میدهند. نادر خلدی، مدیرعامل یکی از واحدهای فعال در این زمینه درباره ظرفیت واحدتولیدی خود گفت: درحالحاضر بخش عمده خط تولید ما بهطور تکنوبتی فعالیت دارند اما در برخی از خطوط مانند کوره که نباید تعطیل شود، افراد در ۳ نوبت کار میکنند.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که چرا با وجود نیاز بازار به قطعات تولیدی این ش//رکت، افزایش ظرفیت نداشتهاند، گفت: مشکل ما در این زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات است. البته معضل نقدینگی و بروکراس//ی اداری هم س//بب ش//ده تا در تولید قطعات به ظرفیت کامل نرسیم.

وی با اش//اره ب//ه ترخیص مواد اولیه م//ورد نیاز در گم//رکات ادام//ه داد:کمکهای خوبی ش//د و بخش زی//ادی از مواد اولیه ترخیص ش//دند ام//ا برای رونق تولید و رس//یدن واحدهای صنعتی به ظرفیت کامل بای//د کم//ک و حمایت بیش//تری از س//وی مدیران باالدستی انجام شود. در حال حاضر کمبود مواد اولیه باعث شد تا تولید به نصف ظرفیت برسد.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که بهط//ور معمول قطعهس//ازان چن//د درصد م//واد اولی//ه را در انبارها نگهداری میکنند تا در شرایط بحرانی تولید متوقف نشود، گفت: بستگی به قطعه دارد. برخی قطعات جزو محصوالت تحریمی هستند که تا ۶ ماه تامین شدهاند. به این ترتیب میتوانیم در این فاصله داخلیسازی را آغاز کنیم اما برخی قطعات که ریسک کمتری دارند و ۵۳ روزه تامین میش//وند برای همین مدت در انبار موجودی دارند.

خلدی در پایان تصریح کرد: زمان برای تهیه س//ایر مواد اولیه که تولید داخل اس//ت، بسیار کوتاهتر بوده و بهطور تقریبی در مدت یک هفته تامین میش//وند؛ از این رو برای زمان طوالنی، نگهداری نخواهند شد.

‹ سخن پایانی

بیش//تر گالیه صنعتگ//ران در زمین//ه تامین مواد اولی//های اس//ت که بهط//ور معمول در داخ//ل تولید میش//وند. در همین زمینه پیشتر مهدی کرباسیان، رییس پیش//ین هیاتعامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی (ایمیدرو) در پاس//خ به پرسش مبنی ب//ر گالی//ه قطعهس//ازان و صنعتگ//ران مانند خودروس//ازان از فوالدیها و اینک//ه چرا تا زمانی که بازار داخل به ورق ف//والدی نیاز دارد این محصوالت صادر میش//ود، گفته بود: تا جایی که میدانم خرید اصلی کارخانههای خودروسازی از فوالدمبارکه است و ای//ن کارخانه نی//از داخل را به طور وس//یع تامین میکند. البته ممکن است در مواردی خاص ورقهای صنایع پاییندستی که در داخل تولید نمیشود، وارد شود.

حال باید بررسی شود نیاز بازار داخل به مواد اولیه چند درصد اس//ت و چند درصد از تولیدات داخل در اختیار صنعتگران داخلی قرار میگیرد.

مهدی کرباسیان

سعید احمدی

محمود زراعتی

نادر خلدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.