بازارخودرو کششافزایش بیشترقیمت را ندارد

SMTnewspaper - - صنعت -

رئی//س اتحادی//ه صن//ف نمایش//گاهداران و فروش//ندگان خودرو تهران با تاکی//د بر اینکه در بازار خودرو، دیگر افزایش نرخ نخواهیم داش//ت، گف//ت: قیمتها ب//ه اندازه کافی افزای//ش یافته و دیگر بازار کش//ش ندارد؛ مردم نیز اکنون منتظر ثبات قیمت هستند. س//عید موتمنی در واکنش به کاهش پلکانی نرخ خودرو در بازار گفت: اکنون نرخ خودروهای داخلی غیرواقعی اس//ت؛ در ۳ماه گذشته برخی خودروها رشد ۰۵درصدی داشت و این سبب شد نرخ خودرو در بازار، ۰۵ تا ۰۶درصد گرانتر از نرخ کارخانه باش//د. ب//ه گفته این مقام صنفی، قیمتهای غیرواقع//ی، دیر یا زود باید به نرخ اصل//ی خودرو نزدیک میش//د زیرا قیمتها اشباع شده اس//ت و دیگر جایی برای افزایش نرخ وج//ود ندارد. موتمن//ی با تاکید ب//ر اینکه عوامل فراوان//ی در افزایش نرخ خودرو تاثیرگذار اس//ت، اظهار کرد: نوس//ان ن//رخ ارز در بازار یکی از دالیل افزایش قیمتها بود. هنگامیکه نرخ دالر افزایش مییابد، عدهای بهدلیل اینکه از قافله عقب نمانند س//عی میکنند اندوختهش//ان را ب//ه کاال تبدیل کنند. ممکن اس//ت کس//ی طال بخرد و کسی هم خ//ودرو. موتمنی در گفتوگو ب//ا ایرنا ، افزود: اگر نوسان نرخ ارز نداش//ته باشیم، قیمتها بیشک کاه//ش مییابد. رئیس اتحادیه نمایش//گاهداران و فروش//ندگان خودرو تهران درباره وضعیت بازار خ//ودرو نیز توضیح داد: اکن//ون برای خودروهای واردات//ی و داخلی، خرید و ف//روش چندانی انجام نمیش//ود. یک//ی از دالیل آن این اس//ت که ۲ ماه پیش ب//ا افزایش ناگهان//ی نرخ ارز، ع//ده زیادی خرید کردند و اکنون مردم منتظر ثبات قیمتها هستند. موتمنی افزود: ۲هفته پیش که نرخ دالر تا ۲۱هزار تومان رس//ید، فروش//نده زی//اد بود اما اکنون کس//ی فروشنده نیس//ت چون خودروها را به نرخ باال خریدهاند و فکر میکنند دوباره افزایش نرخ خواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.