ازبکستان مقصد اصلی صادرات ریلی سیمان ایران

SMTnewspaper - - معدن -

مدیرکل راه آهن خراس//ان گفت: ازبکس//تان در ۷ ماه امس//ال، س//هم ۲۸ درصدی از کل س//یمان صادرات//ی ای//ران را ب//ه وس//یله راه آه//ن به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایرنا، محمد هادی ضیایی مهر، در این زمینه اف//زود: در این مدت ۷۴۲ هزار تن س//یمان از مرز ریلی س//رخس به کشورهای آسیای مرکزی صادر شد که مقصد ۷۲۲ هزار تن آن ازبکستان بوده است.

وی به رش//د ۳۴۲ درصدی این صادرات اشاره و بیان کرد: عمده این رشد به دلیل افزایش طرحهای ساختوساز در ازبکستان و نیاز آن کشور به سیمان بوده است.

مدی//رکل راه آهن خراس//ان ادام//ه داد: کاهش مصرف س//وخت و افزایش ضری//ب ایمنی از جمله مزای//ای حملونق//ل ریل//ی اس//ت ک//ه در زمینه حمای//ت از کاالی ایران//ی، رونق اش//تغال و تحقق اقتصاد مقاومتی، موجب افزایش صادرات س//یمان به وس//یله راه آهن به کش//ورهای آسیای مرکزی و همچنین جذب بازارهای جدید در آن منطقه شده است. وی سهم مرز س//رخس در صادرات ریلی سیمان ایران را ۰۹ درص//د اعالم و بیان کرد: در این مدت همچنی//ن ۴ ه//زار ت//ن ص//ادرات س//یمان از مرز ریلی لطفآباد خراس//ان رضوی انجام ش//ده که در مقایس//ه با مدت مش//ابه ۴ سال گذش//ته بیسابقه است.

مدی//رکل راه آهن خراس//ان همچنین گفت: ۴۸ درصد س//یمان صادر شده از مرز سرخس از مبادی خراسان رضوی بارگیری ش//ده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ برابر بیشتر است.

در نیمه نخس//ت امسال یک میلیون و ۴۵۲ هزار ت//ن کاالی صادراتی، وارداتی و ترانزیتی با ۱۲ هزار دس//تگاه واگن از مرز ریلی س//رخس با کشورهای آسیای مرکزی مبادله شد که ۶۲ درصد آن صادرات و از ای//ن میزان ۰۶ درصد مربوط به س//یمان بوده است.

از مجموع ۰۱ هزار کیلومتر ظرفیت ش//بکه ریلی کشور، هزار و ۰۰۴ کیلومتر آن معادل ۴۱ درصد در خراسان رضوی قرار دارد.

ازبکس//تان با ۱۳ میلیون نف//ر جمعیت به عنوان همسایه شمالی ترکمنستان، پر جمعیتترین کشور آسیای مرکزی با ۵ عضو است.

بر اس//اس اعالم مقام//ات ازبکس//تان، مبادالت تجاری این کش//ور با ایران در سال ۷۱۰۲ میالدی (۶۹۳۱خورشیدی) افزون بر ۰۲۳ میلیون دالر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.