افزایش دستمزد وگران شدن پاکت، عامل گرانی 04درصدی گچ

با‌افزایش‌بهای‌پلی‌پروپیلن‌و‌سایر‌هزینه‌ها

SMTnewspaper - - معدن -

بر اس//اس آم//ار وزارت صنعت، مع//دن و تجارت، ظرفیت اس//می کارخانههای تولید گچ کش//ور ۱۳ میلی//ون تن اس//ت و هماکن//ون ۰۸۳ واح//د تولید گچ با اش//تغال حدود ۳ هزار و ۰۰۶ نفری مش//غول فعالیت هس//تند. البت//ه کارخانههای گ//چ به دلیل رکود ساختوس//از با حدود یک س//وم ظرفیت خود کار میکنند اما از ابتدای امسال تا کنون حدود ۰۴ درصد به نرخ گچ در ۲ مرحله افزوده شده است.

‌صنعت‌گچ‌در‌یک‌نگاه ‹

درب//اره وضعیت کارخانههای گ//چ در ایران، مدیر دفتر صنای//ع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درگفتوگ//وب//ا عن//وانک//رد:۰۸۳ واحد کارخانه گچ با ظرفیت اسمی ۱۳ میلیون تن مشغول کارند ک//ه از آن تعداد حدود ۰۵۱ واحد، س//نتی و نیمهصنعتی هستند.

س//یفاهلل امی//ری در ادام//ه عنوان ک//رد: عمده واحده//ای تولیدکنن//ده گچ در کش//ور که ظرفیت آنها باالی ۰۵ هزار تن اس//ت، به ترتیب ش//امل گچ ماشینی خراسان، سپیدگچ ساوه، سپیدگچ خراسان، شرکت صنعتی معدنی سلفچگان، تعاونی صالح گچ سمنان، گچ جبلمتین سمنان، گچ پارس کومش و گچ سمنان است.

وی با توضیح اهدافی که برای صنعت گچ کشور در نظر گرفته ش//ده، خاطرنشان کرد: برنامهها و اهداف کوتاهم//دت و میانم//دت برای صنع//ت گچ در نظر گرفته ش//ده که از جمله آنها میتوان به بازس//ازی و نوس//ازی صنایع گچ با بهرهوری انرژی باال و میزان مص//رف پایین به لح//اظ ماش//ینآالت و تجهیزات تولی//د و جهتگیری بهس//مت تولی//د محصوالت و فرآوردههای صنایع پاییندس//تی گچ مانند پنلهای گچی و دیوارهای پیشساخته گچی اشاره کرد.

این مقام مس//ئول در ادامه، با اش//اره به مشکالت صنع//ت گچ اظهار کرد: نب//ود نقدینگی و توان مالی برای بازس//ازی و نوس//ازی واحده//ای تولیدی، باال بودن نرخ بهره تسهیالت بانکی برای تولیدکنندگان، نوسان نرخ انرژی ناش//ی از یارانههای دولت، هزینه باالی حملونقل جادهای، دسترسی مناسب نداشتن به شبکه ریلی کشور و رکود در صنعت ساختوساز، مهمترین مش//کالتی است که واحدهای فرآوری گچ با آن دست و پنجه نرم میکنند.

‌قیمت‌کیس/ ‌ههای‌پل ‌یپروپیل/ن‌۳‌برابر‌ ‹ شده‌

از ابتدای امس//ال تا کنون حدود ۰۴ درصد به نرخ گچ در کش//ور اضافه شده است. درباره وضعیت بازار گچ، ابوالفض//ل اقبالیون، عض//و هیاتمدیره انجمن گچ ای//ران در گفتوگو با اظهار کرد: در کل، وضعیت بازار گچ بستگی به شرایط ساختمانسازی در کش//ور دارد و درحالحاضر مسکن و ساختوساز وضعیت مناس//بی ندارد. از این رو بازار گچ نسبت به گذش//ته از لحاظ مصرف و می//زان تقاضا با افزایش خاص//ی روبهرو نب//وده اما هزینهها در س//ال جاری بسیار افزایش یافته است.

اقبالیون در ادام، با اش//اره ب//ه افزایش نرخ جانبی گچ، عنوان کرد: از ابتدای امس//ال، نرخ پاکتها ۵.۳ برابر افزایش یافته و از آنجا که جنس پاکتهای گچ از جنس پلیپروپیلن (مواد پتروشیمی) است، قیمت آن بی//ش از ۳ برابر افزایش یافته ک//ه این موضوع، افزایش نرخ گچ را نیز باعث شده است.

وی در پاس//خ به این پرسش که آیا از پاکتهای کاغذی همانند س//یمان اس//تفاده نمیکنید، گفت: درحالحاضر به دلیل گران شدن پاکتهای کاغذی، استفاده از آن صرفه اقتصادی ندارد، حتی سیمانیها هم از کاغذ برای بستهبندی استفاده نمیکنند، مگر برای صادرات به کش//ورهای عربی که استاندارد آنها پاکتهای کاغذی است.

س//یمانیها هم ب//ه تازگی ب//ه پاکتهایی که ما مورد اس//تفاده قرار میدهیم، روی آوردهاند اما نرخ گچ پایین اس//ت. بنابراین اگ//ر پاکت آن نیز کاغذی باش//د، ممکن اس//ت نرخ پاکت از نرخ خود گچ هم باالتر برود.

وی در ادام//ه ی//ادآور ش//د: به هر ص//ورت برای پاکتهای گ//چ، هماکنون هیچ س//همیهای نداریم، در حال//ی که تا پیش از این س//همیه داش//تیم. وی در پاس//خ به این پرس//ش که آی//ا پاکتهای گچ را نمیت//وان با م//واد ارزانتر تهیه ک//رد، گفت: گزینه دیگ//ری نداریم یعن//ی پاکتها بای//د از جنس مواد پالستیکی یا کاغذی باشند که هر دو از پلیپروپیلن گرانتر هس//تند. اقبالیون ادامه داد: از س//وی دیگر این گونه نیس//ت که بتوان به ص//ورت فلهای گچ را بار کرد. حمل و تخلیه فلهای از نظر محیطزیس//ت مش//کل دارد و ش//هرداری اجازه تخلیه نمیدهد. از س//وی دیگر در مصالحفروشیها امکان تخلیه فلهای وجود ندارد و خاک را هم به صورت کیسهای جابهجا میکنند یعنی حمل فلهای وجود ندارد.

‌افزایش‌۰۷‌درصدی‌هزینه‌حم ‌لونقل ‹

این عضو هیاتمدیره انجمن گچ ایران خاطرنشان ک//رد: موضوع دیگ//ر، افزایش نرخ قطع//ات یدکی، الس//تیک ...و کارخانههاس//ت. البته موضوع دیگر، افزای//ش کرایهه//ای حملونق//ل اس//ت. از ابتدای امس//ال حدود ۰۷ درصد به کرایه حمل اضافه شده است. از سوی دیگر نرخ سنگ معدن افزایش یافته است.

اقبالیون در ادامه خاطرنش//ان کرد: موضوع دیگر این اس//ت که در گذشته، فروش به صورت اعتباری بود، به عبارت دیگر حدود ۴ تا ۵ ماه طول میکشید که پول بهدس//ت ما برسد اما از زمانی که با افزایش ن//رخ ارز روبهرو ش//دیم، مجبوریم فقط خرید نقدی انج//ام دهی//م. به ای//ن من//وال مش//تریها ترجیح میدهند از ما خرید نکنند و این موضوع سبب شده که میزان س//رمایه در گ//ردش کارخانههای گچ به شدت کاهش پیدا کند.

‌بان ‌کها‌به‌تولید‌کمک‌نم ‌یکنند ‹

این عضو هیاتمدی//ره انجمن گچ ایران ادامه داد: بانکها هم ب//ه تولید کمکی نمیکنن//د، در نتیجه تولیدکنن//دگان گچ با مش//کالتی روبهرو ش//دهاند. اقبالیون خاطرنش//ان کرد: با توجه به این ش//رایط، میزان تقاضا در حد متوس//ط است و نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته اما هزینهها چندین برابر شده و سرمایه در گردش کارخانه، کاهش یافته است.

‌افزایش‌04‌درصدی‌نرخ‌گچ‌ ‹

این عضو هیاتمدیره انجمن گچ ایران در پاس//خ به این پرس//ش که از ابتدای سال، قیمت گچ به چه میزان افزایش یافته اس//ت، گفت: قیمت گچ نسبت به س//ال گذش//ته در ۲ مرحله افزای//ش یافت؛ یک مرحله در ابتدای س//ال به دلیل افزایش ۵۱درصدی دستمزدها بود.

مرحله بع//دی نیز ش//امل افزایش ن//رخ به دلیل افزایش نرخ پاکت و س//ایر هزینه بود که نس//بت به س//ال گذشته، حدود ۵۳ تا ۰۴ درصد با افزایش نرخ روبهرو شدیم.

اقبالی//ون در ادامه یادآور ش//د: ن//رخ گچ همانند س//یمان نیس//ت که به صورت یکنواخ//ت در همه جای کشور افزایش داشته باشد. نرخ گچ در جاهای مختلف، رقابتی اس//ت. برای مثال در استان سمنان ۰۵ تا ۰۶ کارخانه س//یمان وجود دارد که با یکدیگر در رقابت هستند اما افزایش نرخ قطعات یدکی، مواد اولیه و پاکت گچ از ۰۴ درصد نیز بیشتر بوده است. برای مث//ال نرخ یک پاکت در ابتدای س//ال، حدود ۰۰۳ ت//ا ۰۵۳ توم//ان بود که هماکن//ون به ۰۰۱۱ تومان رس//یده اس//ت. البته قیمتها تا حدی ثابت ش//ده اما در کل نگران پس از ۳۱ آبان و تحریمهای شدیدتر امریکا هستیم چون افزایش نرخ، وابسته به بهای دالر است.

سیفاهلل امیری

ابوالفضل اقبالیون

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.