افزایش سهمیه خرید مشتریان مس

SMTnewspaper - - معدن -

س//همیه خرید ماهانه مش//تریان محصوالت م//س افزایش یافت، بر اس//اس اطالعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و به گزارش بورسنیوز، از این پس مش//تریان مجاز به خرید محصوالت مس میتوانند تا ۵.۱برابر س//همیه ماهانه خود خرید کنند، به ش//رطی که سهمیه آنها از میزان خرید فصل بیشتر نشود.

گفتن//ی اس//ت فهرس//ت خری//داران مجاز محصوالت آلومینیوم و ش//مش روی از س//وی وزارت یادشده اصالح شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.