بخشنامههای صادراتی مانع صادرات

SMTnewspaper - - معدن -

مدی//ر اجرای//ی انجم//ن تولیدکنن//دگان کاش//ی و س//رامیک درباره مشکالت پیش پای تولیدکنندگان کاشی و س//رامیک عنوان کرد: درحالحاضر یک//ی از مهمترین موانع صادراتی حوزه کاشی و س//رامیک، بخشنامهای است که دولت بر سر راه تولیدکنندگان قرار میدهد.

به گ//زارش روزگار معدن، بهن//ام عزیززاده با اشاره به اینکه برنامهریزی داخلی برای صادرات به هیچ وجه مناس//ب نیست، عنوان کرد: گویی از سوی دستاندرکاران به گونهای برنامهریزی ش//ده که صادراتی انجام نش//ود. برای مثال در زمینه صادرات، بحث الزام پیمانسپاری مطرح شده اس//ت و صادرکنندگان مجبور هستند ارز خود را به دولت تحویل دهند.

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان کاش//ی و س//رامیک ادامه داد: از س//وی دیگر مش//کل حملونقل و نبود زیرس//اختها وجود دارد که صادرات را با کندی روب//هرو کرده، در حالی که برای تس//هیل صادرات بیش//تر، باید ساز کار و زیربناهای آن را نیز مهیا کنیم.

از ای//ن رو میطلب//د ک//ه ب//رای ص//ادرات، تسهیالت ویژهای در نظر گرفت و زمینه حضور در نمایشگاههای مختلف را به طور رایگان برای آنها مهیا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.