تحریمهای آبان، بازی جدید برای ایجاد جو روانی

اقدام‹های‹زودهنگام‹و‹مقابله‹ایران‹با‹محدودیت‹های‹دارویی‹جواب‹می‹دهد‹

SMTnewspaper - - تجارت -

آنط//ور که دولت دونالد ترام//پ میگوید مرحله جدید تحریمهای ایران از امروز اجرایی خواهد ش//د و این در حالی اس//ت که موضوع تامین داروی مورد نی//از بیم//اران، از اهمیت ویژهای برخوردار اس//ت و وزارت بهداش//ت و دول//ت باید س//ازکار عبور از این شرایط را فراهم کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.

هرچند در این زمینه زمزمههایی به گوش رسید که برخ//ی ش//رکتهای دارویی، ص//ادرات خود را متوق//ف کردهاند اما، این تنها راهکار نیس//ت و باید کانالهای ارتباط//ی برای تامین م//واد اولیه دارو و داروهای ساخته ش//ده ازسوی ایران شناسایی شود. اگرچه صنعت داروسازی کشور ۷۹درصد نیاز داخلی را تامین میکند اما ب//رای تامین 3درصد باقیمانده دارو، هم به ارز زیادی نیاز اس//ت و هم اینکه همین 3درص//د بخش مهم//ی از نیازهای مردم را ش//امل میشود.

محمدنعی//م امینیف//رد، نای//ب رئی//س کارگروه بهداش//ت و درمان مجلس شورای اسالمی میگوید: در ح//ال حاض//ر نگران//ی از بابت تامی//ن داروهای اس//تراتژیک وجود ندارد اما بهطور حت//م، با اعمال تحریمه//ا و دش//وار ش//دن مب//ادالت اقتص//ادی، مش//کالتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در کشور بهوجود خواهد آمد.

نتیجه پرسوجوهایی که از چند داروخانه در محدوده عباسآب//اد تهران انجام دادیم نیز حاکی از این بود که آنها در برخی موارد دچار مش//کل هس//تند. به گزارش

، ضمن اینکه داروخانهه//ا هر روز با فاکتورها و قیمتهای جدید روبهرو هس//تند. از س//وی دیگر، این داروخانهها اعالم میکنند که تامین داروهایی از جمله داروهایی برای بیماران پارکینسون و بیمارانی که دچار ناراحتی اعصاب هستند و همچنین داروهای ضدانعقاد کموبیش با مشکل روبهرو هستند که این موضوع حتی ب//رای مکملها و مولتیویتامینه//ا نیز صدق میکند. برخی این مش//کالت را ناش//ی از زمزمههای تحریم و برقرار نبودن نقل و انتقاالت پولی با دنیا و برخی دیگر نیز سیاستهای داخلی و ماندن کاال در گمرکات را در این امر موثر میدانند.

‹ترغیب‹اروپایی‹ها‹به‹تهیه«فهرست‹سفید»‹ ‹

روزنامه گاردین در گزارش//ی نوشت که دولت ترامپ به درخواست کشورهای اروپایی برای تضمین صادرات موارد اولوی//تدار به ایران اعتنایی نمیکند. به گزارش ایرن//ا به نقل از این روزنام//ه، اگرچه کاالهای غذایی و دارویی بهطور رس//می از تحریمها معاف ش//دهاند، اما در س//الهای پیش از انعقاد توافق هس//تهای بانکها و ش//رکتها از ترس تحریمها از هرگون//ه تعامل مالی با ته//ران خودداری میکردند که ای//ن باعث کمبود این کاالها در ایران شد.

س//فیران آلم//ان، انگلیس و فرانس//ه در واش//نگتن ماه گذش//ته دیدارهای مش//ترکی ب//ا مقامهای وزارت خزان//هداری و وزارت خارج//ه امریکا برگ//زار کردند تا دولت این کش//ور را ترغیب به تهیه «فهرست سفید» کنند. این فهرس//ت راهنمای مش//خصی برای بانکها و ش//رکتهای اروپایی فراهم میکند ت//ا بدانند از چه کانالهایی باید تعاملهای مالی قانونی با ایران را بدون ترس از اقدامهای تنبیهی واشنگتن انجام دهند.

«ژرار آرود» سفیر فرانسه در امریکا در اینباره گفت: از دوس//تان امریکایی خود انتظ//ار داریم اقدامهایی در زمینه کااله//ای اولویتدار انجام دهن//د. البته که این کاالها تحریم نش//دهاند اما اگر کار مثبتی انجام ندهیم در چن//د م//اه آینده با کمب//ود دارو در ای//ران روبهرو میش//ویم. تنها معاف ک//ردن کااله//ای اولویتدار از تحریمها کافی نیس//ت و امریکاییه//ا باید بگویند که ب//رای فروش این کااله//ا به ایران دقیقا چ//ه کار باید کرد. اما درباره این موارد تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهایم.

برای//ان هوک، نماین//ده وی//ژه وزارت خارجه امریکا در ام//ور ای//ران ام//ا جمع//ه ش//ب در اینب//اره گفت: مس//ئولیت شناس//ایی کانالهای امن برعه//ده امریکا نیست.

دول//ت دونالد ترامپ، رئیسجمه//وری امریکا جمعه ش//ب اعالم کرد ک//ه دور دوم تحریمه//ا علیه ایران 5 نوامبر 14( آبان) اجرایی میش//ود. و در همین راس//تا اتحادی//ه اروپ//ا، آلمان، انگلیس و فرانس//ه در بیانیهای مش//ترک ضمن ابراز تاس//ف از خروج امریکا از برجام و بازگردان//دن تحریمها علیه ایران، بر پایبندی خود به این توافق و تالش برای تکمیل و اجرای س//ازکار مالی ویژه ایران تاکید کردند.

‹تحریم‹جدیدی‹در‹کار‹نیست ‹

س//خنگوی س//ازمان غ//ذا و دارو با تاکید ب//ر اینکه اص//ل تحریم با هدف افزای//ش رنج و آالم ملتها انجام میشود، گفت: وقتی تحریم متوجه تراکنشهای مالی، منابع درآمدی و دیگر بخشهای اقتصادی یک کش//ور و ملت باش//د نمیتوان ادعا ک//رد که روی دارو تاثیری نخواهد داشت.

کیانوشجهانپوردرگفتوگوبا تصریحکرد: آنچه مطرح میش//ود که روی کاغذ تحریم غذا و دارو نداری//م، وجهه عملیاتی ن//دارد چراکه در عمل بهدلیل محدودیتها و مشکالت و بازتاب منفی که تحریم غذا و دارو به لحاظ افکار عمومی جهانی و حقوق بینالملل میتواند داش//ته باشد عموما کش//ورهای تحریمکننده از اینک//ه این عبارت را مس//تقیم ذکر کنند، خودداری میکنن//د اما در عمل تحریمها را بهطور غیرمس//تقیم اعم//ال خواهند کرد که این اتفاق هم برای کش//ور ما رخ داده است.

وی با اشاره به تحریمهای جدید، تاکید کرد: موضوع تهدیدهای//ی که علیه بازار و امنیت دارویی ایران اتفاق افتاد، چه در بعد جنگ روانی و چه در بعد تحریمهای عملیاتی و مالی و محدودیتهای اعمال ش//ده از ماهها پیش آغاز شد و آنچه در توان قدرتهای جهانی بهویژه ایاالت متحده بود و قصد انجام آن را داش//تند عملیاتی کردند و امروز قرار نیس//ت موضوع جدیدی رخ دهد و بخشی نمانده که تحتتاثیر قرار بگیرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: یعنی تحریمهایی که مدعی هس//تند قرار است تش//دید شود، فقط یک جنگ روانی اس//ت چراکه اتفاقها در این زمینه افتاده و محدودیتها اعمال و تهدیدها انجام شده است و در آبان موضوع جدیدی نخواهیم داشت.

جهانپور ادامه داد: تالش شده در حوزه تراکنشهای مال//ی، تامی//ن مواد اولی//ه دارویی و تامی//ن تجهیزات ضروری پزشکی مسیرهای موازی شناسایی و نقشههای متفاوتی طراحی شود و همچنین از طرفیتهای موازی و جدیدی ک//ه در حوزه بینالمللی ب//رای تامین مواد اولیه و تبادالت مالی وجود دارد، اس//تفاده شود. برخی از این اقدامها عملیاتی شده و بعضی در حال عملیاتی شدن است.

وی تاکی//د ک//رد: فکر میکنی//م با توجه ب//ه اینکه مسئوالن زودهنگام وارد این عرصه شدهاند و اقدامهای مقابلهای هم بهنوعی آغاز شده، پس از تشدید ظاهری تحریمها در آبان، هفته به هفته ش//اهد بهبود وضعیت دارویی کشور تا پایان سال خواهیم بود. هرچند دوباره تاکید میکنم از جنبه منفی و غیرانسانی و وقاحتی که در این نوع تحریمها علیه ملت ایران و س//المت جامعه از طرف مقابل انجام شد، کم نخواهد شد.

س//خنگوی س//ازمان غذا و دارو همچنین به ایس//نا گف//ت: ص//ادرات ه//ر ن//وع دارو و تجهیزات پزش//کی ب//دون دریاف//ت مجوز از س//ازمان غ//ذا و دارو ممنوع شد.

در اینباره افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و تخصیص ارز دولتی به حوزه مواد اولیه دارو و تجهیزات ضروری پزش//کی، هرگون//ه صادرات در ای//ن حوزهها من//وط به دریاف//ت مجوز اداره کل مربوط از س//ازمان غذا و دارو است.

‹بانک‹چینی‹کار‹با‹ایران‹را‹تعطیل‹کرد‹ ‹

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران اظه//ار کرد: اینکه تحریمها مش//مول دارو نمیش//ود، بحثی اس//ت که در دوره قبل تحریمها هم مطرح شد اما در عمل اینگونه نبود و تامین دارو با مشکل روبهرو ش//د که مهمترین دغدغه هم نق//ل و انتقال پول برای خرید داروی ساخته شده یا مواد اولیه است.

محمود نجفیعرب که دکترای داروسازی از دانشگاه تبریز دارد، در گفتوگو با تصریح کرد: در دوره قبلی تحریمها، صرافیها فعال بودند و بخش زیادی از مشکالت را از طریق صرافیها حل میکردیم و نرخ ارز هم دچار نوسانهای کنونی نبود. اما در حال حاضر هم با موضوع نوسانهای نرخ ارز روبهرو هستیم و هم اینکه صرافیها خیلی فعال نیس//تند. وی با اشاره به اینکه از 02روز گذش//ته بانکهای چینی همکاریشان را با ما قطع کردهاند، ادام//ه داد: مهمترین بانک، کونلونبانک اس//ت که در دوره گذش//ته با این بانک کار میکردیم و تامینکنن//دگان مواد اولیه کارخانهها و بس//تهبندی دارو ...و از مس//یر این بانک انجام میش//د اما در حال حاضر چند روزی است که در عمل کار با ما را تعطیل کردهان//د. به گفته رئی//س هیأتمدیره ش//رکتهای «بهستان تولید» و «داروس//ازی دانا»، در این شرایط، هنوز مسئوالن کشور راهکاری برای اینکه بتوان منابع را به چین منتقل کرد، تعریف نکردهاند و ش//رکتهای دارویی بالتکلیف هستند و مشکل جدی در این زمینه با بانکهای چینی دارند. با هالکبانک ترکیه که مسیر تامین داروهای ساخته ش//ده برای ایران بود نیز دچار این مشکل هستیم. به هر حال هماکنون، نقل و انتقال پول هزینههای جدی برای ما ایجاد میکند. این فعال حوزه صنعت دارویی کشور، میگوید: هرچند در عمل کس//ی نمیگوید ما دارو نمیدهیم و نمیفروش//یم اما ش//اید با وجود مشکل نقل و انتقال پول، نتوان کاالیی را تامین کرد. بزرگترین مش//کلی که برای دارو ایجاد میشود، مربوط به مسائل بانکی است که نمونه جدید آن بانک چینی اس//ت که کار ب//ا ایران را تعطیل کرده است و هنوز نمیدانیم دولت ما چه سازکاری برای حل این مش//کل دارد. نجفیعرب، با بی//ان اینکه نمیتوان بخ//ش خاصی در ح//وزه دارو را عنوان ک//رد که دچار مش//کل جدی شده، اظهار کرد: اگر آسپرین هم نباشد دچار مش//کل خواهیم شد. داروهای خاص هم از منابع اروپایی تامین میش//ود که آن هم مشکالت مربوط به خود را دارد.

محمود نجفیعرب اینکه تحریمها مشمول دارو نمیشود، بحثی است که در دوره قبل تحریمها هم مطرح شد اما در عمل اینگونه نبود

کیانوش جهانپور پس از تشدید ظاهری تحریمها در آبان، هفته به هفته شاهد بهبود وضعیت دارویی کشور تا پایان سال خواهیم بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.