۷ تحول جدید مالیاتی

SMTnewspaper - - تجارت -

جلوگی//ری از ف//رار مالیات//ی، مکانیزه ش//دن عملیات مالیاتی، اجرای یکپارچه مقررات و حذف معافیتهای غیرضروری، از جمله گامهای جدید در طرح تحول مالیاتی اس//ت. به گ//زارش ایبنا، امروزه تحول در تمام عرصهها یک نیاز و ضرورت است و سازمان امور مالیاتی نیز در راستای تحقق اه//داف و ماموریتهای خود با سیاس//تگذاری و برنامهریزی موثر به س//مت تح//ول همهجانبه پی//ش میرود ک//ه تحق//ق آن ب//ا بهرهگیری از فناوریه//ای جدی//د اطالعاتی و س//امانههای طرح جامع مالیاتی امکانپذیر اس//ت. همچنین، قابلیتها و ظرفیتهای طرح جامع در رس//یدن به اهداف نظام مالیاتی ش//امل کاهش هزینههای وصول، افزایش رضایت ذینفعان بهویژه مودیان و تسهیل خدماترسانی از عمدهترین مزیتهای این طرح به ش//مار میرود. تح//ول نظام مالیاتی کش//ور به عنوان یک//ی از محوره//ای هفتگانه طرح تحوالت اقتصادی با ه//دف ارتقای جایگاه مالیاته//ا در تامین مال//ی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عوای//د حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش مش//ارکت عمومی و بدون تحمیل ب//ار مالیاتی مضاعف بر پایهه//ای موجود، فراهم آوردن بس//تر مناس//ب برای دسترسی و تجمیع اطالع//ات مب//ادالت اقتصادی کش//ور، احصای درآمده//ا بهویژه درآمدهای پنه//ان و در نتیجه، ایجاد شفافیت اقتصادی و به دنبال آن، جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین ش//ده اس//ت. اصالح نظام مالیات//ی ش//امل ۳ محور اصلی اص//الح قوانین و مق//ررات مالیاتی، اجرای طرح جام//ع مالیاتی و اس//تقرار کامل نظام مالیات ارزشافزوده اس//ت؛ مهمتری//ن اهداف اج//رای طرح جام//ع مالیاتی به عن//وان طرح تحول همهجانب//ه نظام مالیاتی عبارتند از:

الف- کاهش ایرادها و ناهمسویی سیاستها و قوانین و مقررات

ب- گس//ترش فرهنگ خوداظهاری و برقراری عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مودیان

پ- جلوگی//ری از ف//رار مالیات//ی و ح//ذف معافیتهای غیرضروری

ت- بهینهسازی فرآیندهای مالیاتی و مکانیزه کردن عملیات

ث- بهرهگی//ری از فن//اوری اطالع//ات و ارائه خدمات الکترونیکی

ج- اجرای آس//ان، سریع، دقیق و یکپارچه امور مالیاتی چ- ارتقای سطح خدمات به مودیان باتوجهبهاینکهتسهیلخدماترسانیمیتواند رضایت مودیان را جلب کند سازمان امور مالیاتی نیز ب//ا ارائه خدمات الکترونیکی میتواند س//بب س//هولت فعالیتهای مودی//ان و کاهش مراجعه آنه//ا به ادارهه//ای امور مالیاتی ش//ود. با توجه به برنامههای راهبردی س//ازمان امور مالیاتی، برای تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به نهاد محبوب مردم و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای طرح جامع مالیات//ی در جهت خدمترس//انی هرچه مطلوبتر به مودیان از جمله مهمترین برنامههای راهبردی س//ازمان به شمار میرود. در چند سال گذش//ته، سیاس//تها و برنامههای س//ازمان بر رویکرد اعتمادآفرینی و مودی مداری استوار بوده و امسال نیز این رویکرد به شکل جدیتری دنبال خواهد ش//د. برای تحقق جل//ب اعتماد عمومی و محبوب ش//دن در نزد افکار عمومی، س//ازمان از همه توانمندیها و داشتههای خود بهره میگیرد که ارائه الکترونیکی فرآیندهای مالیاتی و تسهیل در انج//ام امور مالیاتی میتواند نقش مهمی را در این باره ایفا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.