راه برای مبادالت مالی ایران هنوز باز است

امریکا از موضع خود عقبنشینی کرد

SMTnewspaper - - تجارت -

در حال//ی که ترام//پ در ۶ ماه گذش//ته تالشهای زی//ادی کرد تا با بازگرداندن تحریمهای یکجانبه علیه ایران، س//ختترین و ش//دیدترین تاثیر را بر اقتصاد و سیاس//ت ای//ران بگذارد و فش//ارهای کمس//ابقهای را به کش//ورهای مختلف ب//رای قطع هم//کاری با ایران وارد کرد، واقعیتهای سیاس//ی و اقتصادی در عرصه بینالملل، ش//کلی دیگری را برای رس//یدن ترامپ به اهدافش رقم زد.

رئیسجمه//وری امری//کا تالش کرد ب//ا بازگرداندن تحریمه//ای یکجانبه علی//ه ایران، بهوی//ژه در حوزه نف//ت و بانک ب//ه یکباره فروش نفت ب//رای ایران را به صفر برساند که این اقدام همزمان با دور جدید اعمال تحریمها از ۳۱ آبان، با واکنش تند کشورهای خریدار نفت روبهرو ش//د و در بحث تحریم س//وئیفت، با فشار متحدانش بار دیگر از مواضع خود عقبنش//ینی کرد. در این راستا، به جز معافیتهای نفتی ایران، بر اساس آنچه رسانههای خارجی گزارش کردهاند، مقامات ارشد وزارت ام//ور خارجه امریکا، دولت این کش//ور را قانع کرده اس//ت که به ایران اجازه ده//د ارتباط خود را با شبکه بانکی بینالمللی(سوئیفت) حفظ کند.

ای//ن ش//رایط در حالی اس//ت ک//ه از س//وی دیگر، کش//ورهای اروپایی سعی میکنند با ایجاد مکانیسمی تازه که مس//تقل از سوئیفت جهانی است، روابط مالی و بازرگانی خود را با ایران حفظ کنند. بنابراین، انتظار این اس//ت که در ماههای آینده، کشورها و شرکتهای کوچ//ک و جدید اروپایی که تعاملی با امریکا ندارند، با حمای//ت دولتهای مرکزی خود، ب//رای خرید نفت از ایران اقدام کنند که با توجه به سازکار مالی ایجادشده ام//کان دریافت پول حاصل از فروش نفت بدون درگیر ش//دن با مکانیس//م پولی و بانکی امریکا وجود خواهد داشت. براس//اس اعالم مقامات اتحادیه اروپا، ۳ کشور فرانس//ه، انگلیس و آلمان به همراه چین و روسیه خود را در روزهای آینده، آماده رونمایی از سازکار ویژه مالی میکنند؛ س//ازکاری که مقامات امریکایی را بهش//دت عصبانی کرده است.

صاحبنظ//ران حوزه بانک//ی و اقتصادی تاکید دارند هرچن//د ب//ا ش//روع دور دوم تحریمه//ا از ۳۱ آب//ان، محدودیتهایی برای ای//ران از این بابت ایجاد خواهد شد اما با وجود رویکردهای مناسبی که از سوی برخی از کش//ورها از جمله اروپاییها نس//بت به همکاری و گسترش تعامالت مالی و بازرگانی با ایران وجود دارد، به نظر میرس//د ش//رایط ایران نس//بت به تحریمهای گذشته بهتر باش//د و در فضای تعاملی به وجود آمده، مراودات مالی و بازرگانی ایران با ش//رایط آس//انتری پیش برود.

‹ پاسخ صریح به تحریمهای امریکا

در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ش//ورای اسالمی در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه آغاز همکاری مشترک بانکی ایران و اروپا پاس//خی صریح به تهدیده//ا و تحریمهای کاخ س//فید اس//ت، گفت: تحریمهای جدی//د امریکا اثری بر ح//وزه اقتصاد ندارد. وی درب//اره تحریمهای جدید امریکا ک//ه از ۳۱ آبان اجرایی میش//ود، اف//زود: باید توجه داشت با وجود دور جدید تحریمها از سوی کاخ سفید، شرایط به نسبت گذشته بهتر شده است چراکه در تحریمه//ای قبلی به طور همزم//ان، ایران عالوهبر تحریمهای امریکا، از س//وی س//ازمان ملل و اتحادیه اروپ//ا نیز تح//ت تحری//م ظالمانه قرار گرفت//ه بود اما درحالحاضر شرایط تغییر کرده و تنها از سوی امریکا این تحریمها اعمال میشود.

نماین//ده م//ردم کرم//ان و راور در مجلس ش//ورای اس//المی بیان کرد: با تمهیدات اتخاذشده هیچکدام از نهادهای بینالمللی، ای//ران را تحریم نکردهاند و حتی تالش میکنند تحریمها کنار برود تا بسته پیشنهادی اروپا عملیاتی ش//ود. وی تصریح ک//رد: امریکا هر چه توان داش//ته در مقابله با جمهوری اس//المی ایران به کار گرفته است. بنابراین، دیگر تحریمهای جدید کاخ سفید اثری بر حوزه اقتصاد ایران ندارد. آغاز همکاری مش//ترک بانکی ای//ران و اروپا هم پاس//خی صریح به تهدیدها و تحریمهای ۳۱ آبان از سوی ترامپ است.

این نماینده مجلس یادآور ش//د: بر اس//اس گزارش ظریف، وزی//ر امور خارجه ایران در جلس//ه غیرعلنی، روزه//ای آینده همکاریهای بانک//ی اروپا و ایران آغاز میشود که ش//رایط مراودات بانکی جمهوری اسالمی بهب//ود مییابد و حتی بخش//ی از التهاب//ات کاذب را کاهش میدهد.

‹ روزنههای امید هنوز وجود دارد

احمد کیمیاییاس//دی، عضو کمیس//یون بازار پول و س//رمایه ات//اق ایران نی//ز در این ب//اره در گفتوگو ب//ا با بی//ان اینکه از امروز در حالی قرار اس//ت تحریمهای جدید از س//وی امریکا علی//ه ایران اعمال ش//ود و محدودیتهای//ی در خرید نف//ت و معامالت بانک//ی ایران به وجود آید که همچنان روزنههای امید برای کش//ور وجود دارد، افزود: معافیت چند کشور از تحریمهای نفتی ایران، اعمال برخی فش//ارها به دولت امری//کا مبنیبر برقراری ارتباط ایران با ش//بکه بانکی بینالمللی(س//وئیفت)، س//ازکار اروپاییها برای ایجاد کان//ال مالی مس//تقل ...و از جمله اقداماتی اس//ت که میتواند بخشی از اثرات منفی تحریمها را خنثی کند.

او با بیان اینکه با تعامالتی که ایران میتواند با برخی از کش//ورها انجام دهد، این امی//دواری وجود دارد که م//ا در بحث مبادالت مالی و تجاریمان کمی راحتتر باش//یم، افزود: اما به هر حال به دلیل اعمال تحریمها، بای//د قبول کنیم که از این باب//ت هزینه نقل و انتقال مال//ی و تجاری ایران با ش//رکتهای خارجی تا حدی افزایش خواهد یافت و این موضوع غیرقابلانکار است.

به گفته او، با وجود این شرایط، اگر شبکههای مالی و بانکیها ایران و اروپا تقویت شود و سوئیفت اقدام به تحریم ایران نکند، با توجه به معافیتهایی که در بحث تحریم نفتی ایران ایجاد شده است میتوان امیدوار بود فعال بتوانیم در بحث تعامالت مالی و نقل و انتقال پول شرایط مناسبی داشته باشیم.

این کارش//ناس با تاکی//د بر اینک//ه در زمینه بحث تقوی//ت تعامالتم//ان با س//ایر کش//ورها و همچنین بهرهگیری از کانال مالی مس//تقل اروپا باید این کانال با س//رعت عمل بیشتری ایجاد شود، افزود: هرچند به نظر میرس//د با اعمال تحریمهای جدید امریکا، اتفاق جدید رخ نخواهد داد و ش//وک جدیدی ایجاد نخواهد شد زیرا تاثیرات تحریم در ماههای گذشته اثر خودش را بر بازارها و اقتصاد کشور گذاشته است.

به گفته کیمیاییاسدی، در این مقطع حساس کشور، بهترین کار تقویت تعامالتمان با سایر کشورهاست که اگر در این زمینه موفق عمل کنیم، میتوانیم با هزینه کمت//ری از این مرحله عب//ور و آثار تحریمها را تعدیل کنیم. باید از فرصت پیشآمده استفاده شود و کشورها و ش//رکتهایی را که تمایل به همکاری با ایران دارند، در زمینه گسترش همکاریها بیشتر ترغیب کرد و این موضوع مهمی است.

‹ شرایط ایران مثل گذشته سخت نیست

همچنین مرتضی عزتی، کارش//ناس اقتصاد در این باره در گفتوگو با با اش//اره به اعمال دور دوم تحریمها و شرایط جدیدی که ایران در آن قرار خواهد گرف//ت، گفت: درحالحاضر امریکا در تالش اس//ت تا بتواند محدودیتهای بیش//تری را ب//رای ایران ایجاد کند، اما از س//وی دیگر، برخی از کش//ورهایی اروپایی و آسیایی هستند که تمایل به حفظ همکاری با ایران را دارند که ما میتوانیم از این موقعیت استفاده خوبی ببریم.

او با بیان اینکه با وجود تمایلی که برخی از کشورها ب//رای همکاری با ایران دارند، اگر ما بتوانیم با توجه به سازکاری که اروپاییها برای ایجاد کانال مالی مستقل در دس//تور کار قرار دادهان//د، تحریمهای بانکی را دور بزنی//م میتوان امیدوار بود که مب//ادالت مالی ایران با وجود تحریمها روند آس//انتری به خود بگیرد، افزود: بحثهایی در حال انجام اس//ت که ایران تحت تحریم س//وئیفت جهانی قرار نگیرد که اگ//ر این موضوع هم نهایی ش//ود، همزمان با تصمیمی ک//ه درباره معافیت نفتی ایران گرفته میشود به نظر میرسد در مبادالت مال//ی و تجاریم//ان مثل گذش//ته با مش//کل روبهرو نباش//یم. او به موض//وع مهم تصوی//ب نهایی FATF نیز اش//اره کرد و گفت: این موضوع بس//یار مهم است که ما باید در داخل کش//ور به این اجماع برس//یم که استانداردهای بینالمللی را بپذیریم و قوانین FATF که بس//یار دارای اهمیت است را رعایت کنیم. به گفته این کارش//ناس، در صورت فراهم آمدن این ش//رایط، بیتردید مبادالت مال//ی و تجاریمان تا حدی تقویت میش//ود، ضمن اینکه ما در زمینه نقل و انتقال پول، بحث سوئیفت اروپایی را هم داریم که میتواند مکمل خوبی در کنار س//ایر کانالهای مالی باش//د. او بر این باور اس//ت که مجموع این ش//رایط وقتی در کنار هم قرار میگیرد نش//ان از این امر دارد که شرایط آنطور ک//ه تصور میش//ود نمیتواند نگرانکننده باش//د و ما میتوانیم با کمترین آس//یب از این مرحله گذر کنیم. عزتی معتقد است که ما درحالحاضر همکاری برخی از کش//ورها و ش//رکتهای اروپایی و آسیایی را داریم ک//ه تعاملی با امری//کا ندارند و تمایلش//ان به تقویت همکاریها با ایران اس//ت که ما برای اینکه این روابط را حفظ کنیم باید س//ازکار نقل و انتقال پول را فراهم کنیم. ب//ه گفته وی، برای حفظ همکاریها با س//ایر کش//ورها وجود کانالهای مالی بسیار مهم است و اگر این کانالهای مالی بسته باشد، دیگر حتی کشورهایی ک//ه تمایل به حفظ همکاریه//ا دارند نمیتوانند با ما تعامل داش//ته باشند. به گفته این کارشناس، بنابراین، بح//ث برقراری س//وئیفت موضوع مهمی اس//ت و اگر سوئیفت جهانی تحریم شود ما باید از طریق سوئیفت اروپایی در حفظ این روابط تالش کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی

احمد کیمیاییاسدی

مرتضی عزتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.