امریکا نتوانست فروش نفت ایران را به صفر برساند

معاون اول رئیسجمهوری در آیین معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی:

SMTnewspaper - - تجارت -

آیین معارفه فرهاد دژپس//ند، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذش//ته با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری، رحمتاهلل اکرمی سرپرس//ت پیش//ین وزارت اقتصاد، رئیس کل بان//ک مرک//زی و جمعی از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در این آیین با اش//اره به فرارس//یدن ۳۱ آبان، با تاکید بر این موضوع که به تعبیر خود امریکاییها، جنگ اقتصادی علیه ایران شروع شده است، اظهار کرد: ملت ایران نشان داد که در مقابل یکجانبهگرایی امریکا ایستادگی میکند و این امریکا است که امروز در دنیا برای اجرای سیاس//تهای خود تنها مانده است. تاکنون سابقه نداشته که امریکا سیاستی را اعالم کند و اروپاییها، چین و روسیه بیانیه دهند که ما این سیاس//تها را اعمال نمیکنیم. وی با بیان اینکه مسئوالن امریکا اصرار دارند بگویند به دنبال فشار به مردم ایران نیستند، گفت: این در حالی است که ما در چند ماه گذشته پول و امکانات داشتیم و میخواستیم داروهای مورد نیاز مردم را وارد کنی//م ام//ا امریکاییها با روشهای خود اج//ازه نمیدادند حتی حیاتیترین کاالها نیز وارد ش//ود، البته ما به فضل الهی کارهایی ک//ه میخواس//تیم را انجام دادیم. جهانگی//ری با بیان اینکه ما به ط//ور حتم از چالشه//ا بیرون میرویم، گف//ت: در مقابل جنگ اقتصادی امریکاییها باید س//ازکار درس//تی برای مدیریت ایجاد کنیم. به تدبیر رهبری، ش//ورای عالی ۳ قوه تش//کیل شد که این ش//ورا می تواند خروجیهای خوبی داش//ته باشد. وی افزود: باید بتوانیم نفت بفروشیم، حمل و نقل کرده و پول جابهجا کنیم، در حالی که امریکا میخواهد جلوی این کارها را بگیرد؛ باید تدابیر الزم اتخاذ ش//ود. معاون اول رئیسجمهوری در ادامه با اش//اره به سیاس//ت امریکا برای توقف فروش نفت ایران گفت: امریکاییها گفتن//د ک//ه فروش نفت ای//ران را به صفر میرس//انند و برخی از کشورهایی که طرف نفت ما بودند میزان برداشت خود را به صفر رساندند اما به هر حال امریکاییها نمیدانستند ما چه موقعیتی داریم یا نفت ما چه شرایطی دارد که نمیتوانند بهراحتی فروش نفت ما را متوقف کنند.

جهانگی//ری گفت: ما ب//ه میزانی که نیاز داش//تیم در ماههای گذش//ته نفت فروختیم که بر اس//اس آنچه اعالم ش//د، دوشنبه اس//امی ۸ کش//وری ک//ه مجوز خری//د نفت از م//ا را دارند، اعالم خواهد ش//د. دیگر شکس//ت چه معنایی دارد؟ این موضوع فقط یک نمونه اس//ت. اگر مدیران ما باانگیزه باشند از بقیه مسائل هم عبور میکنیم. وی یادآور شد: م انگیزه ایستادیم و اعالم کردیم که باید به هر وس//یله نفت را بفروش//یم که البته این موفقیت نیز به دست آمد.

مع//اون اول رییسجمهوری افزود: در مقطع فعلی مقوله اصلی در مس//ئله اقتصادی زندگی و معیش//ت مردم است و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهمترین وزارتخانه در اقتصاد کش//ور اس//ت ک//ه به تنهای//ی 4 تا 5 وزارتخانه اس//ت. جهانگیری تصریح کرد: مهمترین مس//ئولیت دولت در ارتباط با مسائل اقتصادی موضوع مردم اس//ت و مس//ئوالن همه باید احس//اس کنند که در مقطع فعلی مسئولیت دارند.

مع//اون اول رییسجمهوری افزود: ش//اخص موفقیت مردم در مس//ائل اقتصادی کش//ور یک چالش بینالمللی اس//ت و اگر در اداره کش//ور موفق ش//ویم به معنای موفقیت ملت در این چالش بین المللی است و الزمه آن، این است که مسئوالن تمام وقت به صحنه بیایند. امروز وقت گلهگذاری نیس//ت و وقت آن اس//ت که انرژی خود را در خدمت ملت ایران بگذاریم و این امر شدنی است و می توانیم با موفقیت از این مرحله عبور کنیم.

جهانگی//ری بیان کرد: ای//ران ظرفیت زی//ادی دارد و بهترین صاحبنظ//ران اقتص//ادی را داراس//ت که می خواهن//د به دولت کم//ک کنن//د و باید از نظرهای آنها اس//تفاده کنیم تا از این پیچ خطرن//اک عبور کنیم و دولت و رئیسجمهوری مصمم هس//تند تا با برنامههای مطلوب از این دوره در مدت کوتاه عبور کنیم.

معاون اول رییسجمهوری اصلیترین مس//ئله کشور در مقطع فعلی را وحدت و انس//جام داخلی دانس//ت و اظهار کرد: این تنها در اختیار دولت نیس//ت و قوای س//هگانه و جریانات سیاسی همه باید متحد ش//وند و این اتحاد پیش نی//از موفقیت و برونرفت از این مقطع تاریخی است.

بخش خصوصی نباید پش/ت در اتاق وزیر اقتصاد ‹ منتظر بماند

ب//ه گزارش ایرنا، فرهاد دژپس//ند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در آیین معارفه خود از تش//کیل هس//تههای اندیشهورزی در این وزارتخانه به عنوان اولویت اصلی خبر داد و گفت: باید همراه با دولت، مجلس، دانش//گاهها و بخ//ش خصوصی-در یک تعامل چهارجانب//ه- ظرفیت کنونی وزارتخانه در تدوین سیاس//تهای اجرایی، عبور از بحران و دس//تیابی به ثبات تکمیل ش//ود. وزیر ام//ور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: عزم این وزارتخانه برای عبور از ش//رایط کنونی جدی اس//ت و باید به داشتههای وزارت اقتصاد ببالیم. وی افزود: امریکا هرگز نتوانس//ته برنامههای خود را علیه نظام بر کرس//ی بنش//اند و با وجود تحمیل جنگ اقتصادی، نظام به حیات خود ادامه داده اس//ت. دژپس//ند در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی باید آنقدر قدرت پیدا کند که پشت در اتاق وزیر منتظر نماند و اهمیت جایگاه این بخش تعارفبردار نیست، افزود: یکی از برنامههای من اهرمی کردن داراییهای دولتی اس//ت که حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود، که دارایی کمی نیست. در این دوره ۳ ساله دستکم باید از ۰۲ درصد این دارایی به عنوان اهرم اس//تفاده کنیم. دژپس//ند با تاکید بر اینکه نباید از داراییهای دولت غافل ش//د، ادامه داد: ما میتوانیم در ش//رایط فعلی آنها را به مرحله بروز برس//انیم. ش//رکتهای دولتی قابلیت زیادی در عبور از بحران و ایجاد رش//د اقتصادی دارند. وی افزود: دلیلی ندارد بانکهای ما که با مشکالت گوناگون روبهرو هستند، وظیفه بنگاهداری را به دوش بکش//ند. بانکها بهویژه بانکهای دولتی باید مطابق با فلس//فه وجودی خود، تسهیلکننده اعطای وامها باش//ند. به گفته او، اصالح ساختار بانکی برای سبکسازی بانکها به منظور ایفای نقش در اقتصاد کشور ضروری است.

‹ ۰۰۳ هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی شدند

همچنی//ن رحمتاهلل اکرمی، سرپرس//ت پیش//ین وزارت امور اقتصادی و دارایی در این آیین ضمن قدردانی از خدمات مسعود کرباس//یان، وزیر پیشین اقتصاد، به فرهاد دژپسند بابت دریافت رأی اعتم//اد از مجلس تبریک گفت و در ادامه به دس//تاوردهای وزارت اقتصاد که در خرداد ۷۹ منتش//ر ش//ده است، اشاره کرد و افزود: از بین ۳۹ نهاد ملی در رش//د الکترونیکی کردن خدمات، ستاد وزارت اقتصاد رتبه نخست، بیمه مرکزی رتبه دوم و سازمان ام//ور مالیاتی رتبه س//وم را دریافت کرده اس//ت. او ادامه داد: در تحقق خدمات دولت الکترونیک که در راستای شفافیت و مبارزه با فساد بسیار مهم و قابلتوجه است، بیمه مرکزی در این زمینه رتبه نخست، وزارت اقتصاد رتبه دوم و گمرک رتبه سوم را کسب کرده است. اکرمی با بیان اینکه نرخ تامین مالی را که به ۰4 درصد رس//یده بود، به زیر ۰۲ درصد رس//اندیم و بیش از 5 هزار میلیارد بدهی دولت را تس//ویه کردیم، اف//زود: بیش از ۸4 میلیون نفر از سوی سازمان خصوصیسازی سود سهام عدالت دریافت کردند و بورس تهران سال گذشته جزو ۳ بورس برتر منطقه شناخته شد. اکرمی گفت: ۰۰۳ هزار مودی جدید مالیاتی در سازمان مالیاتی شناسایی شد و خزانهداری کل کشور تمامی اوراق مالی را بدون تاخیر بازپرداخت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.