کاهش تولید مسکن باوجود نیاز به عرضه

SMTnewspaper - - مسکن و شهرسازی -

یک کارشناس مسکن معتقد است وزیر راه و شهرسازی جدید باید سیاستهایی را در پیش گی//رد تا کمبود تولید و عرضه مس//کن جبران شود.

به گ//زارش مهر، مهدی غالم//ی اظهار کرد: بررس//ی آمار کشور بیانگر کمبود عرضه مسکن در این سالها اس//ت. براساس سرشماری سال ۵۹ در حالیک//ه تعداد خانوار کش//ور به ۱.۴۲ میلیون نفر رسیده، کل موجودی مسکن کشور ۸.۲۲ میلیون واحد اعالم ش//ده است. عالوه بر این باتوجه به جمعیت جوان کشور، بازار مسکن در این سالها همواره با حجم باالیی از تقاضای جدید ناشی از ازدواج روبهرو است.

وی ادام//ه داد: همچنین ح//دود ۰۳ درصد جمعیت شهری و ۰۶ درصد جمعیت روستایی کش//ور در بافتهای فرس//وده زندگی میکنند ک//ه واحدهای مس//کونی آنها نیاز به بهس//ازی و بازس//ازی دارن//د، این در حالی اس//ت که در چند سال گذشته، س//اخت مسکن کاهش ۰۵ درصدی داشته اس//ت. توقف طرح مسکن مهر و همچنین س//رعت کند نوس//ازی مسکنهای غیرمقاوم روس//تایی از پیامدهای بیتوجهی به تولید مسکن بوده است.

غالمی افزود: در ۴ س//ال دولت نخست آقای روحان//ی کمت//ر از ۰۵۱ هزار واحد روس//تایی بهس//ازی و نوس//ازی ش//د، این در حالی است که از ۳.۵ میلیون واحد روس//تایی، بیش از ۲.۳ میلیون واحد غیرمقاوم هستند؛ به عبارت دیگر ۱۶ درصد مسکن روستایی کشور با کوچکترین زلزله فرو میریزند و در نتیجه جان ۳۱ میلیون روستایی در معرض خطر است.

وی ادامه داد: نخس//تین گام ضروری و مهم وزیر جدید، کمک به رونق تولید مسکن است؛ رون//ق تولید مس//کن بهدلیل ارتباط گس//ترده ای//ن بخش ب//ا صنای//ع دیگر، میتواند س//بب اش//تغالزایی ف//راوان و رونق س//ایر بخشهای اقتصاد کشور شود. همچنین اشتغالزایی ناشی از تولید مسکن در پهنه کشور گسترده است و نتایجی مانند ایجاد تمرکز و مهاجرت از روستا به ش//هرهای بزرگ را بهدنبال نخواهد داش//ت؛ بهوی//ژه اینکه ش//رایط تحریمی کش//ور ایجاب میکند بخشهایی مانند مس//کن که وابستگی کمتری به واردات دارند، مورد توجه قرار گیرند.

مدیر گروه مس//کن مرکز مطالعات اقتصادی دانش//گاه عل//م و صنعت با اش//اره ب//ه افزایش تقاضاه//ای س//رمایهای و س//وداگرانه در بازار مس//کن در این س//الها گفت: س//ود سرشار و همچنین ریس//ک پایین بازار مسکن سوداگران را تش//ویق به حضور در این بازار کرده اس//ت. از طرفی دریافت نش//دن مالیاتهای تنظیمی باعث شده میزان سفتهبازی و احتکار از طریق خالی نگه داش//تن خانههای مس//کونی افزایش پیدا کن//د؛ بنابراین یک//ی از راهبردهای اصلی و نجاتدهنده بخش مس//کن کشور از وضعیت کنونی، رهایی بخش//یدن این بخش از دس//ت سوداگران و سفتهبازان است.

غالمی پایبند نبودن به مصوبه قانونی مجلس برای تکمیل سامانه ملی امالک و اسکان کشور را باعث وارد آمدن خس//ارتهای بس//یاری به کشور دانس//ت و گفت: با وجود اینکه سال ۴۹ مجلس ش//ورای اسالمی در تبصره ۷ ماده ۹۶۱ مک//رر قانون مالیاتهای مس//تقیم وزارت راه و شهرس//ازی را موظف کرده ب//ود تا پایان بهمن آن س//ال، سامانه ملی امالک و اسکان کشور را ایجاد کند تا زمینه دریافت مالیات از خانههای خالی فراهم ش//ود، متاس//فانه هنوز این اتفاق نیفتاده و تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در س//الهای ۰۹ تا ۵۹، با افزایش نگرانکننده یک میلیون واحدی به ۶.۲ میلیون واحد رسیده است.

وی از وزیر جدید راه و شهرس//ازی خواست تکمی//ل این س//امانه و عملیاتی ک//ردن آن را بهعنوان دومین گام ضروری برای سامان یافتن بازار مسکن در دس//تور کار این وزارتخانه قرار دهد.

مدیر گروه مس//کن مرکز مطالعات اقتصادی دانش//گاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: مالیات دیگ//ری که میتوان//د نقش بس//یار مهمی در تنظیم بازار مس//کن داش//ته باش//د، مالیات بر عایدی س//رمایه زمین و مس//کن است. در این مالی//ات، دولتها درص//دی از مابهالتفاوت نرخ خرید و فروش را از فروش//نده مس//کن دریافت میکنند تا حاش//یه سود در معاملههای مسکن پایین بیاید و تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. البته خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی اس//ت و تولیدکنندگان مس//کن از این مالیات معاف هس//تند. در واقع ب//ا دریافت این مالیات س//رمایههایی که سود خود را در بازار و خرید و فروش و سفتهبازی میدیدند، به سمت تولید و عرضه مسکن هدایت خواهند شد.

بیشترین نرخ فرونشست در تهران در سالهای اخیر مربوط به جنوب و جنوب غرب تهران شامل مناطق ۸۱ و ۹۱ و نیز منطقه شهریار است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.