داستان دنبالهدار انتخاب شهردار

تعیین جانشین افشانی باز هم به تعویق افتاد

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

با گذش//ت حدود ۵.۱ س//ال از عمر ش//ورای شهر پنجم، تعیین ش//هردار همچنین در اولویت نخس//ت کاری اعضای این شورا قرار دارد. در حالی که قرار بود اعضای شورای شهر تهران در نشس//ت شنبه، بر سر نام ۵ نفر به عنوان نامزدهای نهایی سومین شهردار در این دوره مدیریت شهری به تفاهم برسند، این اتفاق نیفتاد و نشست روز گذشته بدون نتیجه به پایانرسید.بهگزارش ،درفروردینسالجاریوبعد از استعفای محمدعلی نجفی که کمتر از ۸ ماه شهردار تهران بود، اعضای پنجمین دوره شورای شهر، محمدعلی افشانی را جانش//ین او کردند اما ش//هردار افشانی نیز عمری کمتر از ۸ ماه داش//ت زیرا بر اس//اس قانون مصوب ت//ازه در مجلس مبنی بر ممنوعیت بکارگیری بازنشس//تگان، او باید ۴۲ آبان و همزمان با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، از این س//مت کنار رود. اگرچه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به استفساریه شورای شهر در زمینه اینکه افشانی مشمول این قانون میشود یا خیر، رای به کنار رفتن افشانی از این سمت داده است، با این حال شورای شهریها همزمان با تکاپو برای انتخاب ش//هردار جدید، همچنان به دنبال تالش برای ادامه فعالیت افشانی در شهرداری هستند.

‹ گزینههای جدید شورا برای شهرداری

از هفته گذش//ته و وقتی اعالم ش//د افشانی نیز مشمول قانون بازنشس//تگی اس//ت، ش//ورای ش//هریها فهرست بلندباالی//ی به عن//وان گزینههای نامزدی تصدی پس//ت ش//هرداری ته//ران ارائه دادن//د. در این فهرس//ت ۰۳ نفره نام محس//ن هاش//می رئیس شورای ش//هر تهران و عباس آخوندی وزیر پیش//ین راه و شهرسازی که بهتازگی استعفا داده اس//ت، بیش از دیگ//ر نامها جلب توجه میکند. وجود نام هاش//می به عنوان رئیس ش//ورای ش//هر تهران در این فهرس//ت از جمله انتقادهای وارد ش//ده به آن بوده اس//ت. محس//ن هاش//می در این زمینه فقط به بیان این جمله که «برخی اعضا، نام من را هم در فهرس//ت ۰۳ نفره نامزدهای ش//هرداری تهران وارد کردهاند» بس//نده کرده است. با این حال علی اعطا، س//خنگوی شورای ش//هر تهران میگوید: نظر نهایی آقای هاشمی این بود که اگر اعضا به اجماع برای حضور وی در انتخابات برسند، به این رقابت وارد میشود و اگر این اجماع وجود نداش//ته باشد همچنان به کار خود در قالب رئیس ش//ورا ادامه میدهد. گمانهزنی درباره احتمال اجماع بر س//ر نام هاشمی به عنوان یکی از نامزدهای نهایی تصدی پس//ت شهرداری تهران درحالی است که در ابتدای ش//کلگیری شورای شهر پنجم، هاش//می اعالم کرده بود به احترام رای مردم، نامزد شهرداری تهران نخواهد شد.

آخری/ن فهرس/ت نامزده/ای ش/هرداری ‹ تهران

ت//ا این لحظه دس//تکم ۴ نف//ر از افرادی که ن//ام آنها در فهرست پیشنهادی ش//ورای شهر برای نشستن بر صندلی ریاس//ت ساختمان بهش//ت آمده بود، انصراف خود را از این فهرس//ت اعالم کردهاند. صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان، حج//تاهلل میرزایی معاون پیش//ین برنامهریزی ش//هرداری تهران، محمد ابراهیم انصاریالری مدیرعامل س//ازمان منطق//ه آزاد کیش و جواد ام//ام مدیرعامل بنیاد باران افرادی هستند که تاکنون از نامزدی شهرداری تهران انص//راف دادهاند. همچنین س//ازمان اداری و اس//تخدامی کش//ور، بعد از بررس//ی فهرست پیش//نهادی شورای شهر، نام ۲۱ نامزد غیر بازنشس//ته برای تصدی سمت شهرداری تهران را اعالم کرد. البته بر اس//اس آنچ//ه در این نامه آمده اس//ت، به نظر میرسد شورای شهر تهران فهرستی ۸۲ نفره برای استعالم بازنشستگی به س//ازمان اداری و استخدامی فرس//تاده اما به طور شفاهی اعالم کرده که تعیین وضعیت ۲۱ نفر از این فهرست اهمیت دارد. در نامه جمشید انصاری، مع//اون حقوقی رئیسجمهوری خطاب به رئیس ش//ورای شهر تهران آمده است: «با توجه به نامه ارسال شده مبنی بر اعالم نام ۸۲ نفر از نامزدهای موردنظر برای تصدی س//مت ش//هردار تهران، با توجه به اعالم شفاهی مبنی بر حذف نام ۶۱ نفر از اف//راد اعالمی، نتیجه بررس//یها درباره وضعیت اشتغال ۲۱ نفر باقیمانده به این شرح اعالم میشود:

۱-معصومه ابتکار ۲-غالمرضا انصاری ۳-پیروز حناچی ۴-مصطفی سلیمی ۵-محسن پورس//ید آقایی ۶-نصراهلل جهانگ//رد ۷-مناف هاش//می ۸-ایرج معظم//ی ۹-عباس آخوندی ۰۱-س//میعاهلل حس//ینی مکارم ۱۱-علیاوسط هاشمی ۲۱-علی ربیعی

در این نامه تاکید ش//ده اس//ت که ردیفه//ای ۲ و ۸ بدون پیش//ینه در بانک اطالعاتی این سازمان هستند و باقی افراد، شاغل در دس//تگاههای اجرایی بوده و س//الهای باقیمانده خدمت آنان (تا بازنشس//تگی) بیش//تر از ۳ س//ال است. علی اعطا، س//خنگوی ش//ورای ش//هر تهران درباره این اس//تعالم گفت: معنای این نامه آن نیس//ت که فقط ۲۱ نفر بازنشس//ته نیستند، بلکه استعالمی بود که از سوی شورا از سازمان اداری و اس//تخدامی کشور به دس//ت آمده بود اما به اطالعات کلی گزینهها مانند کد ملی دسترس//ی نداشتیم. اطالعاتی که در دسترس بود، به طور شفاهی اعالم شد و استعالمهای ابتدایی برای نامهایی که کد ملی آنها داده ش//ده بود، ارس//ال شد اما این به آن معنا نیست که فقط این ۲۱ نفر بازنشسته نباشند.

‹ گزینههای نهایی همچنان در ابهام

با وجود آنکه قرار بود روز گذش//ته اعضای ش//ورای شهر ته//ران درباره ۵ نامزد نهایی ش//هرداری ته//ران به اجماع برس//ند، این اتف//اق نیفتاد و بار دیگر ش//ورای ش//هریها میگوین//د منتظ//ر نظر مجلس ش//ورای اس//المی درباره احتمال مس//تثنا ش//دن ش//هردار ته//ران از قان//ون منع بکارگیری بازنشستگان هستند.

س//خنگوی ش//ورای اس//المی ش//هر ته//ران در جمع خبرن//گاران در ای//ن زمینه گف//ت: رون//د رایگیری برای انتخاب ۵ گزینه ش//هرداری تهران متوقف شد تا در نشست امروز کمیس//یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ، طرح استفساریه مستثنا شدن شهرداران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مطرح و س//پس در شورا تصمیمگیری شود. اعطا ادام//ه داد: درصورتی که رأی کمیس//یون اجتماعی مجلس به استفس//اریه مثبت باش//د، روند انتخاب شهردار در ش//ورا متوقف میشود و اگر در کمیسیون اجتماعی این طرح رأی نیاورد، سهش//نبه در صحن علنی برای انتخاب ۵ گزینه رأیگیری میشود.

اعط//ا یادآوری کرد: اگر ما ۵ نف//ر را انتخاب میکردیم و در همان ح//ال، موضوع در کمیس//یون اجتماعی مجلس پیگیری میشد، به نوعی نقضغرض کرده بودیم. به زودی نتیج//ه این طرح در مجلس مش//خص میش//ود و مجلس درباره طرح استفساریه مس//تثنا شدن شهرداران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان تصمیمگیری میکند.

شورای شهریها میگویند منتظر نظر مجلس شورای اسالمی درباره احتمال مستثنا شدن شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند

‹ افشانی میماند؟

درحالی اعضای ش//ورای شهر روند تعیین شهردار جدید تهران را به بهانه برگزاری نشس//ت کمیس//یون اجتماعی مجلس بار دیگر به تعویق انداختند که رئیس کمیس//یون اجتماعی مجلس معتقد اس//ت استفساریه مدنظر شورای شهر درباره ش//هردار تهران به احتمال زیاد رد خواهد شد. سلمان خدادادی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه مجلس ش//ورای اسالمی تا ۴۲ آبان، تمامی افرادی که شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان میش//وند باید از سمت خود کنارهگی//ری کنند، به ایلن//ا گفت: این قان//ون باید درباره شهردار تهران و شهرداران شهرهای دیگر نیز اجرایی شود.

وی درباره استفس//اریه از کمیس//یون اجتماعی درباره ماندن ش//هردار تهران گف//ت: این استفس//اریه بار دیگر و براس//اس آییننامه مجلس ش//ورای اسالمی به کمیسیون اجتماعی فرس//تاده ش//ده اس//ت و ما هم در کمیسیون بر اساس قانون باید آن را بررسی کنیم اما این به معنی تایید و صحت این موضوع نیست و به احتمال زیاد رد خواهد شد. با توجه به اینکه در قانون منع بکارگیری بازنشستگان، مهلت ۰۶ روز ب//رای کنار رفتن بازنشس//تگان از زمان ابالغ قانون درنظر گرفته ش//ده، ۴۲ آبان آخرین مهلت شهردار تهران اس//ت و فقط در صورتی که این ط//رح با اولویت در مجلس بررسی و تصویب ش//ود و در شورای نگهبان به تایید برسد و مراح//ل قانون//ی خود را تا آن زمان طی کند، افش//انی در ساختمان بهشت ماندنی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.