تالش برای کاهش تلفات انسانی تصادفهای شهری

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

رئی//س ش//ورایعالی هماهنگ//ی ترافی//ک ش//هرهای کش//ور با بیان اینکه براساس آمار، حدود ۰۸ درصد تلفات ناشی از حوادث ترافیکی ش//هری عابران پیاده و موتورسیکلتس//واران هس//تند، ب//ر برنامهریزی ش//ورای هماهنگی ترافیک اس//تانها در زمینه کاهش این تلفات تاکیدکرد.بهگزارش ازروابطعمومی س//ازمان ش//هردایها و دهیاریهای کش//ور، مهدی جمالینژاد اظهار کرد: حدود ۰۴ درصد از تلف//ات تصادفه//ای درونش//هری متعلق ب//ه عابران پیاده و ۰۴ درص//د دیگر متعلق به موتورسیکلتس//واران اس//ت. بنابراین شورای هماهنگی ترافیک استانها مکلفند با تشکیل مداوم نشس//تهای این شورا، برنامهریزیهای الزم ب//رای کاهش آمار تلف//ات عابران پیاده با آرامس//ازی ت//ردد خودروها، جداس//ازی تردد عابران پیاده از خودروها و ایمنس//ازی اطراف مراکز جاذب س//فر مانند مدارس، دانشگاهها، مس//جدها، مراکز خرید و بوستانهای شهری پرتقاضا را در برنامه خود قرار دهند. وی افزود: در حوزه موتورسیکلت نیز الزم است وضعیت موتورسیکلتس//واران اعم از اس//تفاده از کاله ایمنی، معاینه فنی و جلوگیری از رفتار پرخطر بهطور جدی ساماندهی ش//ود و با تخلفهای عمده آنها اعم از حرکت در پیادهروها و حمل بار غیرمتعارف، انجام حرکتهای نمایش//ی و مارپیچ و تردد در خطوط ویژه برخورد ش//ود. رئیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کش//ور گفت: بر اساس ماده ۸۰۱ قانون برنامه شش//م توس//عه باید تا پایان این برنامه میزان تلفات ح//وادث رانندگی ش//هری نس//بت به تع//داد ۰۱ ه//زار خ//ودرو، ۱۳ درصد کاهش یاب//د. جمالینژاد اف//زود: بر اس//اس ماده ۰۳ قانون احکام دائمی برنامههای توس//عه کشور، باید ساالنه نهادهای اجرایی ۰۱ درصد کاهش میزان تلف//ات را برنامهریزی کرده و درباره آن اقدامات الزم را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.