بهرهبرداری از ۴۶ گیت کنترل تردد در مترو

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

رئی//س واح//د جه//اد دانش//گاهی خواجه نصیرالدین طوس//ی از بهرهب//رداری ۴۶ گیت کنترل تردد در ۳ ایس//تگاه خط ۶ مترو تهران تا ماه آینده خبر داد. محمد خدادای پرش//کوه در گفتوگو با ایس//نا طراحی گیتهای تردد در خ//ط ۶ مت//رو تهران را یک//ی از پرژوههای ای//ن واحد جه//اد دانش//گاهی عن//وان کرد و گفت: قرارداد س//اخت گیتهای تردد ازسوی واحد جهاد دانشگاهی خواجه نصیر، برای کل ایس//تگاههای خط ۶ مترو تهران، یعنی حدود ۰۸۴ گیت منعقد ش//ده و در حال اجرا است. وی ادامه داد: فاز نخست این پروژه، یعنی ۴۶ گیت در ۳ ایستگاه تا ماه آینده به بهرهبرداری میرس//د و باق//ی این گیتها نی//ز در ۸۱ ماه آینده تحویل داده میشود. رئیس واحد جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی همچنین از تولی//د موتور گیرلس آسانس//ور با همکاری پژوهش//گاه نیرو تا پایان س//ال جاری خبر داد و گف//ت: این موتورهای جدی//د بدون گیرلس بازده//ی باالیی دارند و برای نخس//تینبار در کشور طراحی و ساخته شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.