توقف فعالیت آالیندهها بهجای تعطیلی مدارس

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

مدیرکل حفاظت محیطزیس//ت استان تهران ب//ا بیان اینکه در س//ال جاری ۲۷ س//اعت پیش از اضط//راری ش//دن آلودگی هوا اقدام//ات کنترلی را آغ//از میکنیم، گفت: قصد داری//م در ۶ ماه دوم س//ال جاری به جای تعطیلی مدرس//هها، فعالیت آالیندهها را متوقف کنیم و کمتر به دنبال متوقف ک//ردن امور روزم//ره ش//هروندان و دانشآموزان باشیم.

به گزارش ایسنا، کیومرث کالنتری با بیان اینکه خوشبختانه امس//ال برای رفع معضل آلودگی هوا در تهران، ش//هرداری و محیطزیس//ت همکاری خوب//ی با یکدیگ//ر دارند، اظهار کرد: بازس//ازی و توس//عه ایستگاههای سنجش آالیندگی تهران در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از ایستگاههای س//نجش آالیندگی باید تعمیر و مجهز شوند و در برخی شهرس//تانهای اس//تان تهران الزم اس//ت ایستگاههای جدیدی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سند برنامه محیطزیست استان تهران تجهیز و توسعه ایستگاههای سنجش آالیندگی درنظر گرفته ش//ده است، تصریح کرد: ایس//تگاههای محیطزیست و ش//هرداری تهران مکم//ل یکدیگ//ر هس//تند و امیدواری//م بتوانیم اطالعات هوای اس//تان تهران را بهطور دقیق و ۴۲ ساعته در اختیار مردم قرار دهیم.

مدیرکل حفاظت محیطزیس//ت استان تهران ادامه داد: بخ//ش زیادی از آلودگی هوای تهران به دلیل ش//رایط اقلیمی و آب و هوایی اس//ت چرا که تهران از شمال و شرق در محاصره ارتفاعات است.

وی ادامه داد: سال گذش//ته متاسفانه از ابتدای آبان، وارونگی دما آغاز ش//د. امس//ال ب//ا توجه به اقدام//ات مفید انجام ش//ده در راس//تای کاهش آلودگ//ی ه//وا پیشبین//ی میکنیم که ش//رایط آلودگی هوا در ۶ ماه دوم س//ال جاری بدتر از سال گذشته نباشد.

کالنتری با اش//اره به اقدامات انجام ش//ده برای کنت//رل آلودگی ه//وا در تهران گفت: ش//هرداری تهران از ابتدای مهر در ش//رکت واحد اتوبوسرانی از تردد هرگونه اتوبوس بدون معاینه فنی در تهران جلوگیری ک//رد. همچنین اقدام//ات خوبی برای کاهش آالیندگی خودروهای حمل پسماند انجام شده است.

وی ادام//ه داد: از دیگر اقدامات محیطزیس//ت برای کنت//رل آلودگی هوا این بود که به س//ازمان هواشناس//ی اع//الم کردی//م ۲۷ س//اعت پیش از اضط//راری ش//دن وضعیت آلودگی ه//وا، آن را به ما اعالم کن//د تا از همان لحظ//ه، ورود کامیونها به تهران را ممنوع کنی//م چراکه کامیونها ذرات معلق کمتر از ۵.۲ میکرون بسیاری تولید میکنند که در ش//رایط آلودگی هوا میتواند اوضاع را بدتر کند.

کالنتری ب//ا بیان اینکه امس//ال دس//تگاههای مختلف منس//جمتر از س//الهای گذش//ته برای کاه//ش آلودگ//ی ه//وا در ۶ م//اه دوم س//ال کار میکنند، گفت: بی//ش از ۰۹ درصد آلودگی هوا را با مدیریت مناسب میتوان کنترل کند. بخشها و سازمانهای مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند چرا که سازمان حفاظت محیطزیست فق//ط دس//تگاه نظارتکنن//ده و هماهنگکننده اس//ت. برای مث//ال پلیس بای//د درب//اره موضوع معاینهفنیها جدی عمل کرده و الزم است بخش صنعت واحدهای مختلف و آالینده را کنترل کند.

وی ب//ا اش//اره به اینکه ش//هروندان نی//ز باید در ش//رایط اضطرار آلودگی هوا ب//ا ما همکاری کنند، گفت: اگر برای مثال یک روز را به دلیل آلودگی هوا تعطیل میکنیم م//ردم باید با ما همکاری کنند و برای حفظ س//المت خود در منزل بمانند نه اینکه ب//ا خودروهای خود به خیابان بیایند و آلودگی هوا را بدتر کنند.

مدیرکل حفاظت محیطزیس//ت استان تهران اظهار کرد: ش//هر ته//ران درحالحاضر به ۰۰۰۵ اتوبوس احتیاج دارد و متاسفانه بیش از ۶۷ درصد اتوبوسهای درون شهری عمر مفید خود را سپری کردهاند.

وی با بیان اینکه ناوگان حملونقل عمومی باید هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی توسعه پیدا کند، افزود: ما باید برای محیطزیس//ت سرمایهگذاری کنی//م و اگر ای//ن کار را انجام ندهی//م نباید انتظار داشته باشیم که وضعیت آلودگی هوا بهبود یابد.

کالنتری در پایان با اشاره به اینکه درحالحاضر ۲۴۴۱ واح//د صنعتی در اس//تان تهران گازس//وز شدهاند، تاکید کرد: روند گازسوز شدن واحدهای صنعتی بای//د ادامه پیدا کند. امیدواریم با توجه به هماهنگیهای شکل گرفته بین نهادهای مختلف بتوانی//م امس//ال آلودگی هوا را بهتر از س//الهای گذشته کنترل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.