درمان اقتصاد کشور هزینه دارد

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

یک عضو برنامه و بودجه تاکید کرد: با نظرهای کارشناسی اقتصاددانان میتوان مشکالت را حل کرد اما درمان هزینه دارد. س//اختار اقتصادی ما نی//از به درمان دارد و اگر این اتفاق نیفتد چیزی تغییر نمیکند.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس ش//ورای اس//المی در گفتوگ//و با ایلن//ا درباره ض//رورت اس//تفاده از کارشناس//ان اقتصادی و اقتصاددانان برای بهبود شرایط کشور گفت: اگر از کارشناسان و اقتصاددانان برای حل مشکالت و مس//ائل موجود و همچنین ترس//یم نقشه راه استفاده شود بسیار خوب است.

وی تاکی//د کرد: نس//خههایی که اقتصاددانان میدهند به صالح و منفعت کش//ور اس//ت البته بهشرط آنکه به این نسخهها عمل شود.

این عضو کمیس//یون برنام//ه و بودجه با بیان اینک//ه اس//تفاده از برنام//ه و نظر کارشناس//ان اقتصادی برای برونرفت از مشکالت بسیار مفید اس//ت، گفت: بهطور مثال تمام//ی اقتصاددانان اتفاقنظ//ر دارند که ش//یوه اس//تفاده از نفت در بودجه درست نیست.

وی خاطرنش//ان ک//رد: هنگامیکه صحبت از درآمد نفتی میش//ود این تصور به وجود میآید ک//ه افزایش درآمد حاص//ل از فروش نفت باعث افزای//ش درآم//د دولت میش//ود ک//ه منجر به گس//ترش صنایع، انتق//ال فن//اوری و درنهایت افزای//ش ثروت و رش//د اقتصادی میش//ود که اینگونه نیست. قوامی با اشاره به بودجه سال ۷۹ گفت: اقتصاددانان نظرشان این بود که دولت در س//ال ۷۹ از درآمدهای نفتی در کارهای عمرانی اس//تفاده کند ن//ه هزینههای ج//اری. آیا دولت به این نس//خه عمل ک//رد؟ وی تاکید کرد: برای بیمار نس//خههایی نوشته میشود که گاه ممکن است دارو تلخ باشد اما باید آن را نوشید. درمان، هزینه دارد. س//اختار اقتصادی م//ا نیاز دارد که جراحی شود و اگر این اتفاق نیفتد چیزی تغییر نمیکن//د. این عضو کمیس//یون برنامه و بودجه ادام//ه داد: دولت نباید مردم را به خود وابس//ته کند بلکه باید وابس//ته مردم باشد، کسبوکار را افزای//ش داده، هزینهه//ا را تعدی//ل و کارها را به مردم واگذار کند. وی درباره اینکه برخیها حل مش//کالت اقتصادی را جناحی میکنند، عنوان کرد: همه جناحها در موفقیتها و شکس//تهای برنامههای اقتصادی نقش دارند. درس//ت نیست یک جناح را وارث شکست و جناح دیگر را وارث پیروزی معرفی کنیم. قوامی تاکید کرد: بهجای دنبال مقصر گش//تن باید دنبال راهحل باش//یم. باید ب//ه آنچه اقتصاددانان میگویند عمل کنیم تا هزینههای کمتری پرداخت ش//ود. به گزارش

در س//الهای بع//د از انق//الب اس//المی چندینب//ار بحث جراحی اقتصادی مطرح ش//د. حداقل در سالهای بعد از جنگ یکبار در دولت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود و یکبار در دولت سید محمد خاتمی برای بهبود شرایط اقتصادی و خ//روج از رک//ود و هزینههای س//نگین دولت. در ماهه//ای اخی//ر نیز این بحث از گوش//هوکنار ش//نیده میش//ود. دوباره هزینهه//ای دولت در بخشهای مختلف سنگین شده بهویژه یارانهها. ماهان//ه ۰۰۸۳ میلیارد تومان یارانه هر دولتی را ناتوان و زمینگیر میکند. این در حالی است که بدنه دولت هر روز فربهتر و س//نگینتر میشود و هزینه اداره آن گرانتر. بااینهمه دیوانس//االری دولت هنوز برای راهبری کشور کارآمد و چابک نیست. از س//وی دیگر برای اصالحات اقتصادی و برونرفت از مش//کالت فعلی، باید نمایندگان مجلس، متخصص//ان و دولتم//ردان ابتدا اقدام ب//ه اصالح قوانی//ن پایه کنند مانن//د قانون کار، قانون س//رمایهگذاری، قوانین بانکی. مادامیکه س//رمایهگذاران با این قوانی//ن نتوانند کار کنند س//رمایهگذاری بزرگ و ج//دی اتفاق نمیافتد. بحث پرداخ//ت یارانهها بهویژه یارانه حاملهای انرژی مس//ئله مهمی اس//ت که امروز پایههای اقتص//اد کش//ور را تهدی//د میکن//د. نکته مهم دیگر حوزه نفوذ دولت در اقتصاد کش//ور اس//ت. دول//ت نزدیک به ۰۸ درصد اقتصاد و ۵۸ درصد مالکیت عمومی را در اختیار دارد. در بسیاری از شرکتها و صنایعی که خصوصیسازی شدهاند هن//وز عمده افراد هیاتمدیره را تعیین میکند. عالوه بر دولت بهعنوان قوه مجریه سایر نهادهای حاکمیتی نیز در اقتصاد کش//ور آمدوش//دهای متعدد دارند و از رانتهای اطالعاتی و اقتصادی خاص//ی برخ//وردار هس//تند ک//ه نهتنها بخش خصوصی بلک//ه س//رمایهگذار خارجی همتوان رقاب//ت با آنها را نخواهد داش//ت. بهعبارتدیگر اگر قرار است جراحی اقتصادی به معنای واقعی آن انجام ش//ود باید بهگونهای باش//د که اقتصاد ایران اقتصادی شود. در شرایط حاضر اقتصاد ما زنده یارانه و رانت و انحصار دولتی اس//ت. این ۳ را بگیرید هیچ بخش//ی سرپا نمیماند. ادامه این شیوه هم عاقبت و آیندهای برای ما ندارد.

میتوان گفت اکنون شرایط رو به بهبود است و روند ورود ارز صادرات غیرنفتی بهویژه ارز پتروشیمیها در سامانه نیما طی میشود و امیدواریم با روند جاری مشکالت کمتر شود

حسن بهرامنیا شرکتهای پتروشیمی درصد بزرگی از ارز صادراتی غیرنفتی کشور را تامین میکنند که بهطور متوسط حدود ۰۱ تا ۵۱ میلیارد دالر در سال میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.