۵ وزیر این هفته به مجلس میروند

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

محم//د ش//ریعتمداری وزی//ر تع//اون، کار و رف//اه اجتماعی، رض//ا اردکانی//ان وزیر نیرو، امیر س//رتیپ حاتمی وزی//ر دفاع، محم//ود علوی وزی//ر اطالعات، عبدالرض//ا رحمانی فضل//ی وزیر کش//ور هفته جاری برای تش//ریح برنامههای خود و پاس//خ به پرسشهای نمایندگان در کمیسیونهای مجلس حضور مییابند.

شریعتمداری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه برنامههای آینده خود در این وزارتخانه امروز (یکشنبه) مهمان کمیسیون اجتماعی مجلس است.

اعضای ای//ن کمیس//یون عصر یکش//نبه همچنین قرار اس//ت طرح استفس//اریه تبصره یک قانون اصالح ممنوعی//ت بکارگی//ری بازنشس//تگان، الیحه اصالح و دائم//ی کردن قان//ون مدیریت خدمات کش//وری را بررسی کنند.

به گزارش خانه ملت اردکانیان وزیر نیرو نیز دوشنبه برای پاسخ به پرسش نادر قاضیپور نماینده ارومیه در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور مییابد.

همچنین قرار اس//ت امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح برای پاسخگویی به پرسش دو نماینده در نشس//ت دوشنبه این کمیسیون حضور یاب//د. علوی وزیر اطالعات برای پاس//خ به ۵ نماینده یکش//نبه آینده به کمیس//یون امنیت ملی و سیاست خارج//ی مجلس م//یرود. اعضای این کمیس//یون در همین روز همچنین قرار است اعضای هیات نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت، اعضای کارگروه اجرای//ی و پیگی//ری حمایت از انقالب اس//المی مردم فلس//طین و اعض//ای دبیرخانه دائم//ی کنفرانسهای بینالمللی فلسطین را انتخاب کنند. اعضای کمیسیون انرژی در نشست یکش//نبه خود گزارش اجرای ناقص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و رعایت نش//دن ش//ئونات در اجرای آییننامه اجرایی شیوه قیمتگذاری بنگاهها در زمینه واگذاری شرکت پاالیش نفت کرمانش//اه را بررسی میکنند. قرار است مدیری//ت و مس//ئوالن ش//رکتهای س//رمایهگذاری پتروشیمی گزارش آخرین وضعیت صادرات واحدهای پتروش//یمی و چگونگی وصول ارز حاصل از فروش را یکشنبه به اعضای کمسیون انرژی مجلس ارائه کنند. همچنین اعضای کمیس//یون قضایی و حقوقی مجلس طرح س//اماندهی زندانیان و کاهش کیفری زندانها و الیح//ه قضازدایی و حذف برخ//ی عنوانهای مجرمانه از قوانین را یکش//نبه هفته آینده در این کمیس//یون بررسی میکنند.

بررس//ی طرح اصالح قانون تعیی//ن تکلیف فرزندان حاص//ل از ازدواج زن//ان ایرانی با م//ردان خارجی نیز در نشست سهشنبه این کمیس//یون بررسی میشود. اعضای کمیس//یون ش//وراها دوش//نبه آینده تقاضای اس//تیضاح رحمانی فضلی وزیر کش//ور را در نشس//ت این کمیسیون بررس//ی میکنند. همچنین قرار است پیشنوی//س اصالح قانون انتخاب//ات مجلس با حضور نماین//دگان ش//ورای نگهب//ان، وزارت کش//ور، وزارت اطالع//ات و معاون//ت قوانی//ن و مرک//ز پژوهشهای مجلس در نشس//ت یکشنبه این کمیس//یون بررسی ش//ود. بررسی طرح یکفوریتی اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطالعات، معاونت قوانین و مرکز پژوهشهای مجلس یکشنبه آینده بررسی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.