اولویت‌وزیران‌باید‌تنظیم‌نرخ‌در‌بازار‌باشد

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

یک عضو کمیس//یون ش//وراها و امور داخلی کش//ور گفت: یکی از مهمترین اولویتهای وزیران باید تنظیم بازار باشد. ما انتظار نداریم نرخها کم یا زیاد شود اما انتظار داریم یک ثبات نسبی در قیمتها ایجاد شود.

شهابالدین بیمقدار نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اس//المی در گفتوگو با ایسنا با اش//اره به اینکه وزیران برای بهتر ایفا کردن نقش خود باید چه مس//ائلی را در اولویت قرار دهند، بیان کرد: باز کردن گره مشکالت مردم باید در اولویت وزیران باشد.

یک//ی از مهمترین اولویتهای امروز، تنظیم بازار اس//ت. ما انتظ//ار نداریم قیمتها را کم یا زی//اد کنند ولی باید به ثبات نرخ رسید.

وی در ادام//ه بیان کرد: از اولویته//ای دیگر امروز جامعه توجه به مسئله صادرات اس//ت که متاسفانه با مصوبه شورای س//ران و ابالغیههای وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آمار رسمی که از گمرکهای آذربایجان گرفته شده نسبت به ش//هریور، صادرات ما نصف شده است و از ۳۰۱ میلیون تومان به کمتر از ۷۴ میلیون تومان کاهش یافته است.

او گف//ت: ص//ادرات کاال بدون انتق//ال ارز و واردات کاال در مقابل کاال باید آزاد شود. دالر نیز باید یک بازار داشته باشد و مایحتاج عمومی جامعه باید از سوی دولت تامین شود چراکه زمانی که ارز برای تهیه مایحتاج عمومی بهدست عدهای سپرده میش//ود، در نهایت شاهد رانت و فساد هستیم که هزینههای اجتماع//ی و سیاس//ی زیادی ب//رای برخورد با آن ب//ه دنبال دارد. بیمق//دار اف//زود: زمان//ی ک//ه دول//ت خ//ود واردکننده باش//د دیگ//ر دس//تی در کار نخواه//د بود که ش//اهد فس//اد باشیم.

درزمین//ه نقدینگ//ی ب//ا قولهایی که وزی//ر اقتصاد داد، بای//د برنامهای م//دون چیده ش//ود تا بی//ش از این بانکه//ا از بان//ک مرک//زی پول//ی دریافت نکنن//د و نقدینگی را افزایش ندهن//د. وی در پای//ان گف//ت: بازار بورس باید فعال ش//ود تا مردم س//رمایههای خ//ود را به آنجا ببرن//د. از س//وی دیگر باید به ط//ور جدی با گرانفروش//ان و محتکران برخورد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.