۲‹محور‹واگذاری‹اموال‹مازاد‹بانک‹مسکن

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

مدیرعام//ل بانک مس//کن مکانیس//م واگ//ذاری اموال م//ازاد بانک مس//کن را در ۲ مح//ور «واگ//ذاری داراییهای ش//رکتی»، «مطالبات مش//کوکالوصول» و «دارایی مس//کونی و ش//عب مازاد بانک مسکن» تشریح کرد. ابوالقاسم رحیمیانارکی در گفتوگو با پایگاه خبری بانک مس//کن-هیبنا، درباره این برنامه عملیاتی، اموال مازاد بانک مسکن را به دو بخش تقسیمبندی کرد و گفت: بخش نخست شامل داراییهای ش//رکتی بانک مس//کن اس//ت که در این زمینه ماده ۶۱ و ۷۱ قانون رف//ع موانع تولید، تکلیفی را برای بانکها ق//رار داده مبنیبر اینکه در طول ۳ س//ال از اجرایی شدن این قانون، باید اموال مازاد فروخته شده و اصول حاکمیت ش//رکتی رعایت ش//ود. وی با بی//ان این موضوع که بانک مس//کن در این زمینه اقدامات مهمی را در دستور کار قرار دارد، گفت: پیشبینی میش//ود تا پایان امس//ال که پایان دوره ۳ ساله این قانون است، بخش قابل توجهی از شرکتهای وظیفهای، غیروظیفهای و غیربانکی تعیینتکلیف شده و برخی از این اموال در بازار سهام یا به ش//کل مزایده واگذار شوند. رحیمی افزود: برخی شرکتها که وظایف بانکی برعهده دارند با دیگر شرکتها بانک مسکن ادغام خواهند شد و برخی دیگر نیز با توجه به زیانده بودن، منحل خواهند شد.

در مجموع پیشبینی میش//ود که تا پایان سال، بانک مسکن بتواند در این بخش بر اس//اس قانون رفع موانع تولید، رفتار کند. مدیرعامل بانک مسکن درباره بخش دوم، به تسهیالتی اشاره کرد که بازپرداخت آن از سوی مشتریان در موعد مقرر نبوده است.

وی گف//ت: ای//ن داراییه//ا بع//د از ورود ب//ه بخ//ش مطالب//ات مش//کوکالوصول، با انجام مقدمات قانونی و پس از صدور اجرائیه، در فاز مزایده قرار گرفته بود، اما در سالهای گذشته به دلیل رکود بخش مس//کن، تقاضا در ای//ن بخش کمرنگ بود. به گفت//ه مدیرعامل بانک مس//کن، به دلیل تغییر و تحوالت بازار مس//کن در چند ماه گذش//ته، این واحدها بیش//تر از گذشته با اس//تقبال روبهرو شدهاند و متقاضیان بیشتری برای آن وجود دارد، در نتیجه بانک مسکن نیز سعی میکند که واگذاری این اموال را در این شرایط سرعت بخشد و ارزیابیها حاکی از آن اس//ت که این برنامه تاکنون از روند قاب//ل قبولی برخوردار بوده اس//ت. وی به این پرسش که آیا مش//خص شده کدام شعب تا پایان س//ال واگذار میش//ود، پاسخ داد: فروش ش//عب در گذشته به صورت اختیاری بود و رویهای دس//توری وجود نداشت اما شاهد بودیم که در برخ//ی مواقع این کار بهکندی انجام میش//ود. بنابراین، درحالحاضر قصد داریم که تمامی این اموال را برای واگذاری مشخص کرده و نحوه ف//روش آن را مورد ارزیابی قرار دهی//م. رحیمیانارکی با تاکید بر این موضوع که درحالحاضر ش//هرهایی که تنها یک شعبه دارند، مشمول این طرح نمیش//وند، گفت: در شهرهایی که بیش از یک شعبه وجود دارند، مادامی که مشخص شود شعب زیانده وجود دارند، فرآیند ادغام انجام میشود و مشتریان آن شعب میتوانند خدمات بانکی را در شعب دیگر بانک مسکن دریافت کنند.

مدیرعامل بانک مسکن ابراز امیدواری کرد که با توجه هدفگذاریها در این ۳ بخ//ش، واگذاری اموال مازاد بانکه//ا مطابق با برنامه بانک اجرایی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.