تالش‹بانک‹صادرات‹برای‹سودآوری

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

تالش میکنیم تا صورتهای مالی س//ال ۷۹ را با س//ودآوری ببندیم. به گزارش اخبار پولی مالی، امکان جذب منابع و ارائه خدمات بیشتر به فعاالن اقتصادی و مردم ش//ریف کردس//تان ب//رای بانک صادرات ایران فراهم و مغتنم اس//ت و این مس//یر با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

به گ//زارش روابطعمومی بانک ص//ادرات ایران، حجتاله صیدی، مدیرعام//ل بانک صادرات ایران ب//ا بیان اینکه روند کاهش زیان عملکردی بانک با همت کارکنان، بسیار قابل توجه بوده است، گفت: با عم//ل ب//ه برنامهریزیها، امید بس//یاری وجود دارد که س//ال ۷۹ را بدون زیان پشتسر بگذاریم. صیدی در جمع کارکنان اس//تان کردس//تان این بانک، ب//ا بیان این مطلب، اف//زود: تالش مضاعف همکاران موجب میش//ود تا نس//بت به عملکرد ۶ ماه نخست سال به نتایج بهتری دست پیدا کنیم و حتی ممکن اس//ت تا پایان سال نیز به سوددهی هم برسیم.

صی//دی که با ه//دف تکریم و معارف//ه مدیران ش//عب بانک صادرات ایران به سنندج رفته بود، با برشمردن ظرفیتهای اقتصادی استان کردستان، اف//زود: امکان جذب منابع و ارائه خدمات بیش//تر ب//ه فع//االن اقتصادی و مردم ش//ریف کردس//تان برای بانک صادرات ایران فراهم و مغتنم اس//ت و این مس//یر با جدیت بیش//تری دنبال خواهد شد. مدیرعام//ل بانک ص//ادرات ایران فرهن//گ کار و تالش در میان مردم کردستان را ستودنی دانست و ای//ن امر را دلیلی بر بهبود روند کاهش مطالبات بان//ک عنوان کرد. وی وج//ود انرژی فراوان، منابع آب و خ//اک، ظرفیته//ای کش//اورزی و ذخای//ر معدنی کردس//تان را م//ورد توجه قرار داد و گفت: اس//تان ثروتمند و پرظرفیت کردستان با مردمان س//ختکوش، متعهد و صادق با پیشینه فرهنگ و تجارت غنی باید الگوی مناطق کردنش//ین س//ایر کش//ورها باشد و بانک صادرات ایران در این راستا باید با خدمترس//انی بیشتر و ارتقای شعب، سهم قاب//ل توجهی از توس//عه این اس//تان را ب//ا ایجاد ظرفیت بیشتر برای مصارف، برعهده بگیرد.

در این سفر حجتاله صیدی از شعب این بانک در شهرهای مختلف استان بازدید کرد و در آیینی ضمن تکریم زحمات ایرج جعفری کوچنانی، حکم مدیریت جدید شعب استان کردستان را به محمد کدخدا ابالغ کرد. همچنین غالمحسین شخمی به سمت معاون شعب این استان منصوب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.