مشکل کمبود سرمایه بانک توسعه تعاون رفع شود

مدیرعامل‹بانک‹توسعه‹تعاون:‹

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

مدیرعامل بانک توس//عه تعاون گفت: از مجموع کل تس//هیالت ۸۱ هزار میلیارد تومانی در طرح اش//تغال فراگی//ر روس//تایی، تاکن//ون ۰۰۳۴ میلی//ارد تومان پرداخت شده است.

حج//تاهلل مهدی//ان در گفتوگو ب//ا ایبن//ا، درباره فعالیتهای این بانک اظهار کرد: بانک توس//عه تعاون جدیدترین بانک دولتی به ش//مار میرود که در سال ۸۸ تاس//یس شده است. البته سابقه ۰۲ ساله صندوق را داش//ته و از صن//دوق تعاون کش//ور تبدیل به بانک شده است.

وی ب//ا بی//ان اینکه بر مبن//ای اساس//نامه باید ۰۷ درصد پرتفو تس//هیالتی بانک در اختیار بخش تعاون قرار گیرد، گفت: مهمترین مشکل بانک توسعه تعاون کمبود س//رمایه است که اگر رفع ش//ود، به دنبال آن بسیاری از مشکالت بانک حل میشود.

مهدیان با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون با وجود جوان بودن با ۰۵۴ ش//عبه و باجه در سراس//ر کش//ور خدمات//ی را در بخشهای اقتص//ادی، صنعت، معدن، بازرگانی و کش//اورزی به مخاطبان خود ارائه میکند که اصلیترین آنها تعاونگران هستند، خاطرنشان کرد: بخش تعاون مظلومترین بخش اقتصادی کش//ور است که کمتر به آن توجه ش//ده و امیدواریم با معرفی وزیر جدید، باور تعاون بیش//تر از قبل شود و این بخش به سهم واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه در طول س//الهای گذشته تالش کردهای//م در طرحهای ملی مش//ارکت کنیم و اکنون درگی//ر دو ط//رح ب//زرگ اش//تغال فراگیر و اش//تغال روستایی هس//تیم، افزود: در طرح اش//تغال روستایی بانکه//ای توس//عه تعاون، کش//اورزی، پس//تبانک و صن//دوق کارآفرینی امید عامل هس//تند که ۸۱ هزار میلیارد تومان مجموعه تس//هیالتی اس//ت که تا پایان سال باید در این بخش پرداخت شود.

مدیرعامل بانک توس//عه تعاون ادامه داد: از مجموع این ۸۱ ه//زار میلیارد تومان، ۳ ه//زار میلیارد تومان س//هم بانک توسعه تعاون اس//ت و تاکنون در مجموع ۰۰۳۴ میلیارد تومان پرداخت ش//ده و بانک توس//عه تع//اون در رتبهبن//دی، رتب//ه نخس//ت را حفظ کرده است.

مهدیان خاطرنش//ان ک//رد: با توجه ب//ه اینکه بانک توسعه تعاون بانک توسعهای است اما مانند بانکهای تج//اری به س//پردههای مردمی تکی//ه دارد و باید در رقابت نابرابر با برخی بانکهای خصوصی سهم خود را از بازار بگیرد و در قالب تسهیالت توسعهای و تخصصی در اختیار بخش تعاون قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.