بانک‹قرض‹الحسنه‹مهر‹ایران‹پیشرو‹در‹توانمندسازی‹معلوالن

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی در گفتوگویی ضمن تاکید بر ضرورت توانمندسازی معلوالن به منظور ساخت جامعه توسعهیافته، از بانک قرضالحسنه مهر ایران به عنوان بانک پیشرو در این زمینه قدردانی کرد.

به گ//زارش روابطعمومی بانک قرضالحس//نه مهر ایران، کاظم نظمده، مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی به نوع همکاری و نیز نحوه ادامه تعامالت سازمان خود با بانک قرضالحس//نه مهر ایران اشاره کرد و افزود: با توجه به آنکه گروه هدف ما به طور عمده از افرادی هستند که وس//ع مالی کافی ندارند، بهتر اس//ت ب//ه بانکی مراجعه کنند که به معنای واقعی کلمه قرضالحسنه باشد.

نظمده افزود: نکته مهم این اس//ت که بروکراسی بانکی، زم//ان زی//ادی از مش//تری نگیرد و ب//ر همین اس//اس، از سالهای گذشته مطالعاتی داش//تیم درباره اینکه کدامیک از بانکه//ا ب//ا توجه ب//ه گروه هدف//ی که در نظ//ر گرفته بودیم، خدمات مناس//ب ارائه کنند. وی اف//زود: در زمینه توانمندس//ازی جامعه در سطح روس//تاها، برای ۰۸۴ هزار معلول اجتماعات//ی تعریف کردیم که آنه//ا گردهم آمده و از س//رمایه خودشان منابع مالی جمعآوری کرده و با کمک خیران، منابع جمع ش//ده را در راستای اشتغال خرد هزینه کردهاند.

مدیرکل دفتر توانمندس//ازی معلوالن سازمان بهزیستی ادام//ه داد: ب//ا توج//ه ب//ه اینکه یک//ی از مش//کالت اصلی معلوالن اشتغال هس//ت، به شکل غیررسمی با شعب بانک قرضالحس//نه مهر ایران، این اجتماعات کار خود را ش//روع کردن//د. نظمده اضافه ک//رد: البته این مه//م در چند بانک و صن//دوق که با عنوان قرضالحس//نه فعالیت میکنند نیز بررسی شده اما آنها مستقیم کار نکرده و عاملی میان گروه هدف و بانک قرار دادند که هم وقت را گرفته و زمان انجام کار را زیاد میکند و هم هزینهای دربر خواهد داشت و این مهم در بانک قرضالحسنه مهر ایران وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اکنون عالوهبر همکاریهای غیررس//می که گروههای معلوالن در روستاها با بانک قرضالحسنه مهر ای//ران برگزار کردند، تفاهمنامهای ارائ//ه کردیم که در آن، معلول، س//ازمان بهزیستی، خیران و بانک سهیم بوده و این چرخه مالی تنها در ساختار اشتغال و تولید فعالیت خواهد داش//ت. همچنی//ن در ای//ن م//دل تضمی//ن الزم ب//رای بازپرداخت وام دیده ش//ده و امیدواریم ه//ر چه زودتر این تفاهمنامه اجرایی ش//ود. نظمده در ادامه با اشاره به رویکرد توانمندس//ازی معلوالن اذعان کرد: رویکرد توانمندس//ازی، تنه//ا حمای//ت مالی نیس//ت؛ چنانچه رویکردها به س//مت دسترسی افراد برده شود، خود معلوالن نیز توانمند خواهند شد. وی ادامه داد: مناسب شدن فناوری، محیط، رویکرد و فرهنگ کمک میکند که هیچ فردی ناتوان نباشد.

همچنی//ن ب//ا ایجاد اعتم//اد به نفس و محیط آموزش//ی مناس//ب میتوانی//م معل//والن را توانمند کنی//م و چنانچه معلول//ی هن//وز توانمند نش//ده، این مش//کل ما اس//ت که زیرساختهای الزم را برای او فراهم نکردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.