برگزاری‹نشست‹هم‹اندیشی‹ شورای‹نمایندگان‹تهران‹بیمه‹سرمد

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

نشس//ت هماندیش//ی شورای نمایندگان اس//تان تهران بیمه سرمد، به میزبانی شعبه شرق تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، در این نشست هماندیشی، شورای نمایندگان به ارائه گزارش عملکرد سال گذشته پرداختند و برای اعالم برنامههای س//ال جدید به نمایندگان اقدام کردند. همچنین، نمایندگان مس//ائل و مشکالت فنی و سیس//تمی پی//ش روی خ//ود را با معاون//ان و مدیران در میان گذاش//تند تا با همفکری حاض//ران، راهکاره//ای الزم برای رفع یا کاهش موانع موجود ارائه ش//ود. بر اس//اس این گزارش، نشس//ت هماندیشی شورای نمایندگان استان تهران بیمه سرمد، با حضور اکبر رواقی معاون فنی اشخاص، مجید حبیبی معاون فنی اموال، حامد عابدینی مدیر فناوری اطالعات، امیرس//عید تقییونس//ی مدیر شعبه ش//رق تهران، حسین لشکری سرپرست مدیریت غرب تهران و اعضای شورای نمایندگان شعب غرب و شرق تهران برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.