لیزینگ‹اقتصاد‹نوین‹ حامی‹«نذر‹آب»‹شد

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

شرکت لیزینگ اقتصادنوین به منظور مقابله با خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان، حامی طرح ملی «نذر آب» شد.

به گزارش اخبار پولی مالی، در پی مشکل کمآبی استان سیستان و بلوچستان، شرکت لیزینگ اقتصادنوین در طرح ملی «نذر آب» جمعیت هاللاحمر جمهوری اس//المی ایران که از ۴۱ مرداد آغاز ش//ده است، مشارکت کرده و تاکنون ۰۱ عدد منبع آب ۲ هزار لیتری را برای کمک به حل مشکل آب آشامیدنی روستاهای این اس//تان ارسال کرده است. بر اساس این گزارش، منابع آب ارسالی از سوی شرکت لیزینگ اقتصادنوین در روس//تاهای مرادعلی، ش//ریف صدر امام و شهرستانهای نیمروز و خاش جانمایی و نصب ش//ده اس//ت که بر اثر این اقدام میزان نگه داشت آب آشامیدنی در مناطق یادشده از یک به ۴۱ روز افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.