بازده ۰۰۲ درصدی برای سهامداران فوالد مبارکه

شاپور محمدی: فوالد مبارکه فرهنگساز سرمایهگذاری در بورس است

SMTnewspaper - - استا‌نها -

ش//رکت ف//والد مبارک//ه ب//ه هم//راه برخ//ی از ش//رکتهای بورس//ی گروه خ//ود (ف//والد هرمزگان جنوب، فوالد امیرکبیر کاش//ان و ش//رکت کارگزاری مبین س//رمایه) در پنجمین نمایش//گاه بورس، بانک، بیمه و خصوصیس//ازی کیش با اس//تقبال چشمگیر مس//ئوالن، س//هامداران و بازدیدکنندگان حاضر در نمایشگاه روبهرو شدند.

به گزارش از اصفهان، در این نمایش//گاه که از دوش//نبه ۰۳ مهر با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهوری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس س//ازمان ب//ورس اوراق بهادار و جمع//ی از مدیران و مس//ئوالن ارشد اقتصادی کشور و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آغاز به کار کرد، ش//رکتکنندگان در آیین گش//ایش از غرفه ش//رکتهای بورسی گروه فوالد مبارکه بازدید کردند.

ش//اپور محم//دی رئیس س//ازمان ب//ورس اوراق بهادار ضم//ن قدردانی از حضور فوالد مبارکه در این نمایشگاه گفت: حضور شرکتهای بزرگی چون فوالد مبارکه در این نمایش//گاه مایه قوت قلب سهامداران و همچنین فرهنگس//ازی س//رمایهگذاری در بورس میشود.

وی در بخش//ی از س//خنان خود در آیین گشایش این نمایشگاه تصریح کرد: ارزش بورس کشور اکنون به رق//م قابلتوجه ۰۰۸ هزار میلیارد تومان رس//یده اس//ت. همچنین ارزش بازار بورس و فرابورس اکنون ۰۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کش//ور را تشکیل میدهد.

ای//ن گزارش حاکی اس//ت در پنجمین نمایش//گاه ب//ورس، بانک، بیم//ه و خصوصیس//ازی کیش بیش از ۰۶۳ ش//رکت داخل//ی و خارج//ی و بی//ش از ۰۶ ش//رکتکننده خارجی حضور داش//تند که در قالب دیپلمات و سفیر از سخنرانان پنلهای تخصصی این نمایشگاه به شمار میرفتند.

‹ بازده ۰۰۲ درصدی

در جریان برگزاری این نمایشگاه رئیس امور سهام و مجامع شرکت فوالد مبارکه از افزایش سود خالص این شرکت خبر داد و گفت: شرکت فوالد مبارکه در س//الی که گذشت توانست بیشترین سود خالص را از زمان بهرهبرداری تاکنون بهدست آورد.

مرتضی ش//بانی میزان س//ود خالص فوالد مبارکه را ۶ هزار میلی//ارد تومان عنوان کرد و گفت: افزایش تولید و بهرهبرداری از طرحهایی همچون گندلهسازی س//نگان، افزایش ظرفی//ت فوالد س//با و در کنار آن افزای//ش نرخ محص//والت فوالد، باعث افزایش س//ود خالص در سال ۶۹ شد.

وی با پیشبینی افزایش س//ود خالص در سال ۷۹ اظهار کرد: خوش//بختانه هیچ ش//رکتی در هلدینگ فوالد مبارکه زیانده نبوده و فوالد هرمزگان توانس//ته اس//ت در ۶ ماه سال جاری، سودی افزونبر یک هزار و ۰۵۲ میلیارد تومان بهدست بیاورد.

وی از رشد ۲۱ درصدی تولید شرکت فوالد مبارکه خب//ر داد و گفت: میزان تولید در۶ ماه ابتدای س//ال ‪۳ ۶۹،‬ میلی//ون و ۰۵۲ هزار تن ب//وده که این میزان در ۶ ماه س//ال جاری به ۳ میلی//ون و ۰۵۶ هزار تن رسیده است.

رئیس امور س//هام و مجامع ش//رکت فوالد مبارکه اصفه//ان همچنی//ن از رش//د ۷۲ درص//دی تولی//د محص//والت گ//رم خب//ر داد و گف//ت: می//زان تولید محصوالت گ//رم از یک میلیون و ۳۳۹ هزار تن به ۲ میلیون و ۷۶۴ هزار تن رسیده است.

‹ بهرهبرداری از طرحهای توسعهای

ش//بانی بهرهبرداری از طرحهای توسعهای را دلیل افزای//ش تولید عنوان ک//رد و گفت: بهرهب//رداری از ماشین ریختهگری ش//ماره ۵، گشایش گندلهسازی س//نگان و افزایش ظرفیت مجتمع فوالد س//با باعث افزایش سود هلدینگ فوالد مبارکه شده است.

رئیس امور س//هام و مجامع شرکت فوالد مبارکه از افزایش ظرفیت نورد پیوسته سبا از ۰۰۷ هزار تن به ۶.۱ میلیون تن خبر داد. وی اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه، پرتفوی ارزش//مندی از س//هام ش//رکتهای گلگه//ر، چادرملو، معادن فل//زات، فوالد هرمزگان و س//نگان دارد که سال گذش//ته توانست از محل سود نقدی این شرکتها ۰۳۸ میلیارد تومان کسب درآمد داش//ته باشد. ش//بانی از رش//د ۱۱ درصدی فروش، ۲۱ درص//دی تولید و ۶۴ درص//دی مبلغ فروش در ۶ ماه س//ال جاری نس//بت به مدت زمان مش//ابه در س//ال گذش//ته خبر داد. رئیس امور سهام و مجامع ش//رکت فوالد مبارکه ادامه داد: فوالد مبارکه در ۸۱ ماه گذش//ته، ۰۰۲ درصد برای س//هامداران بازدهی داشته که این رقم بسیار خیرهکننده است. او بیشتر س//هامداران این ش//رکت را قش//ر ضعیف تا متوسط جامع//ه دانس//ت و گفت: ۰۳ درصد س//هام ش//رکت فوالد مبارکه در دست سهام عدالت، ۶۱ درصد برای تامین اجتماعی و ۲ درصد آن برای صندوق عش//ایر و روس//تایی اس//ت که جزو دهکهای پایین جامعه بهش//مار میروند. وی اظهار ک//رد: ارزش بازار فوالد از ۹ ه//زار ۰۰۶ میلی//ارد تومان در س//ال ۳۹ به ۰۴ هزار میلیارد تومان در س//ال جاری رس//یده است که این رش//د مرهون مدیریت صحی//ح، کنترل هزینه و سرمایهگذاری مناسب است. ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709981026900439 ﺷﻌﺒﻪ 169 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709971026900839 ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺩﺷﺘﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ:1 ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ 2 ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ 3 ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺳﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺩﺷﺘﻜﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ )ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 687341 ﻣﻮﺭﺥ 95/2/31 ﻭ 223308 ﻣﻮﺭﺥ (94/8/27 ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ 1395/2/31 ﻭ 94/8/27 ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

110/90090 ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ 169 ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4 ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709981026900152 ﺷﻌﺒﻪ 169 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709971026900434 ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﺸﺎﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ: ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺮ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/8/3 ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

110/90089 ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ 169 ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4 ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/5/20:ﻰﮔﺪﻴﺳﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ 26900466:ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ ﺷﻤﺎﺭﻩ 970997101269-602:ﻪﻣﺎﻧﺩﺍﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ:ﺣﻮﺯﻩ 169 ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺍﻟﻬﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:1 ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪﺍﻯ ﺑﻪ ﺁﻭﺭﺍﻥ 2 ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﻔﺎﺛﺒﺎﺭ 3 ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ)ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺼﺎﺩﻑ( ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪﺍﻯ ﺑﻪ ﺁﻭﺭﺍﻥ 2 ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﻔﺎﺭﺭﺛﺒﺎﺭ 3 ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪﺍﻯ ﺑﻪ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 198 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . 110/90082 ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 169 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4 ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

فوالد مبارکه در ۸۱ ماه گذشته، ۰۰۲ درصد برای سهامداران بازدهی داشته که این رقم بسیار خیرهکننده است

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﺪ ﺧﺴﺘﻮﺍﻥ ﭘﻮﺭﻭﻧﺪﺭﻕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻳﺪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980229500718 ﺷﻌﺒﻪ 35 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/11/28 ﺳﺎﻋﺖ 12:00 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ . 110/90074 ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 35 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮﺭﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 35 ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609980229500628 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 96/1211 ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 35 ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 1 ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ 2 ﻣﺒﻠﻎ 15630000 ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ 3 ﻣﺒﻠﻎ 13200000 ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ 4 ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ 73 ﺁ ﺩ ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 9 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ . 110/90066 ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ53 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.