جنگ تجاری امریکا و چین تمام میشود؟

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

دونالد ترامللپ، رئیسجمهوری ایاالتمتحده امریکا میگوید به کابینه خللود ماموریت داده تا امللکان تهیه پیشنویس متن یک قرارداد تجاری با چین را بررسی کنند. درحالیکه چین و امریکا از ماههللا پیش در جنللگ تجاری بللا یکدیگر به سللر میبرنللد، دونالد ترامپ و شللی جینپینگ پنجشنبه گذشللته با یکدیگر گفتوگوی تلفنی کردند. دونالد ترامللپ پسازاین مکالمه که آن را «خیلللی خوب» توصیف کللرد، در صفحه توییتر خود نوشللت کلله گفتوگوهای تجللاری با چین «خیلللی خوب پیش مللیرود». رئیسجمهوری ایاالتمتحللده همچنیللن از برنامه خللود برای ماقات با همتای چینی خود در جریان نشسللت آینده رهبران گروه ۰۲ در آرژانتین خبر داد. این خبر را شللبکه اقتصادی بلومبللرگ بامداد جمعه ۱۱ آبان سللاعتی پس از مکالمه تلفنی رئیسللان جمهوری چیللن و امریکا اعام کللرد. به گزارش یورونیوز جنللگ تجاری امریللکا و چین تاکنون بلله وضع تعرفههای جدید بللرای برخی کاالهای وارداتی دو کشللور منجر شده اسللت. بنا بر اعام رسللانههای دولتی چیللن، رئیسجمهوری این کشللور پس از گفتوگو با همتای امریکایی خود ابراز امیدواری کرده اسللت که دو کشللور بتوانند برای برقللراری روابطی «سللالم و پایدار» تاش کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی سیسیتیوی چین، شللی همچنین گفته اسللت که رهبران دو اقتصللاد برتر جهللان در گفتوگوی پنجشللنبه بر لزوم گسللترش روابط تجللاری دوجانبه تاکید کردهانللد. وی دربللاره چگونگی آغللاز این تاش گفته اسللت: «هیاتهای تجاری دو کشللور باید تماسهای خود را بیشللتر کنند تا ضمن هدایت رایزنیهللا دربللاره دغدغههای دو طللرف، هر دو کشور بتوانند در زمینه موضوع تبادالت بازرگانی بلله اجمللاع برسللند.» رئیسجمهللوری چیللن همچنیللن اظهار امیدواری کللرده که در جریان نشسللت آینده رهبران گللروه ۰۲ در آرژانتین با ترامپ دیدار کند. شی جینپینگ پس از مکالمه بللا دونالد ترامپ همچنین ابللراز امیدواری کرده است امریکا و کره شمالی بتوانند به کمک یکدیگر برنامه هسللتهایزدایی شبهجزیره کره را بهپیش بللرده و بهاینترتیب «ثبللات» منطقه را تضمین کنند. در پی گفتوگو میان رهبران چین و امریکا بلله هدف پایللان دادن به جنگ تجللاری موجود، شللاخصهای بورس چین و هنگکنگ افزایش محسللوس پیدا کرد. شللاخص بورس شانگهای در نیمللروز جمعه ۱۱ آبان به ۲۴.۱۳ رسللید که نسللبت به روز پیش ۱۲.۱ درصللد افزایش یافت. کارشناسللان تجاری، ارزیابللی مثبتی از واکنش بازار بللورس به تماسهای امریللکا و چین دارند. اسللتیون لیونگ، مدیر فروش بانللک یو.او.بی در هنگکنگ به خبرگزاری رویترز گفته اسللت اگر جنگ تجاری میللان امریکا و چین فروکش کند، در بازارهای جهانی نیز ثبات برقرار خواهد شد. به گفته کارشناسان اگر رهبران دو قدرت اقتصادی نخسللت جهان در نشست ماه جاری گروه ۰۲ در آرژانتین با یکدیگر دیدار کنند، ارزش یوآن، پول رسللمی چین در برابر دالر امریکا تقویت شللده و بلله بیش از ۹.۶ یوآن در برابر دالر خواهد رسللید؛ رقمللی کلله از ۱۱ اکتبر (۹۱ مهر) گذشللته تا آن زمان بیسللابقه خواهد بود. نشسللت ۰۲ اقتصاد برتللر جهللان، «جللی۰۲» یکشللنبه ۳۱ آبان در شللهر ماردلپارته آرژانتین گشایش خواهد شد. گفتنی اسللت که ۰۳ اکتبر گذشته ( سهشنبه ۸ آبللان) بلومبرگ در خبر دیگری گفته بود، امریکا قصد دارد در صورت به نتیجه نرسللیدن مذاکرات دسللامبر میان ترامپ و همتللای چینی وی برای پایللان دادن به جنگ تجاری میان دو کشللور، بر باقیمانللده واردات کاالهللای چینی تعرفه وضع کند. این فهرسللت تعرفه شللامل کاالهای چینی میشد که در دور تعرفههای قبلی قرار نداشتند و بر مبنای آمار واردات سللال گذشته، ممکن است ارزش آنهللا بلله ۷۵۲ میلیارد دالر افزون شللود. اقتصاددانللان و شللرکتهای امریکایی هشللدار دادهانللد که هزینههای فزاینللده تعرفهها ممکن اسللت به اقتصاد امریکا لطمه بزند. جنگ تجاری میان امریکا و چین در مارس (اسفند ۶۹۳۱) آغاز شللد که دولت ترامپ باهدف تنبیلله چین برای سللرقت مالکیت معنوی امریکا و سیاسللتهای اقتصللادی غیرمنصفانللهای که به شللرکتهای امریکایی لطمه زده اسللت، بللر واردات کاالهای چینی بلله ارزش ۰۵ میلیللارد دالر تعرفه جدید اعللام کرد. چین نیز در واکنش بلله این اقدام، بر واردات کاالهای امریکایی به ارزش مشللابه تعرفه وضع کرد. مذاکرات رسللمی برای خاموش کردن آتش جنللگ تجاری میان دو کشللور اندک بوده و هللر دو طرف به یکدیگللر ضربههای غیرتجاری زدهانللد بهعنللوان نمونه، ترامپ امریللکا را از یک پیمان پسللتی بینالمللی ۴۴۱ سللاله که ارسال کاال به امریکا را برای شللرکتهای چینی ارزانتر کرده بود، خارج کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.