اروپایی که دیگر متحد نیست

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

سللالهای پایانی دهه ۰۸ و سراسر دهه ۰۹ قرن ۰۲ دوران طایللی اروپللا و ایده اتحاد اروپایللی بود. پس از سللقوط دیوار برلین و فروپاشی بلوک شرق، کشورهای کوچللک و بللزرگ اروپا در شللرق، مرکللز و جنوب این قللاره، به دنبال پیوسللتن به «جامعلله اروپا» بودند. ۲۱ عضللو «جامعلله اروپا» در فوریلله ۲۹۹۱ (بهمن ۰۷۳۱ خورشللیدی) در دهکللده ماسللتریخت هلنللد، یکی از معاهدات پایهای اتحادیه اروپا را تصویب کردند. پیمان ماستریخت ۵۲ سال پیش در چنین روزهایی الزماالجرا شللد و «جامعه اروپا» به «اتحادیه اروپا» تغییر نام داد. این پیمان سنگ نخست خلق یورو، به عنوان پول واحد اروپایی را گذاشللت و قدرت بسیار بیشتری به نهادهای اروپایللی داد. به گللزارش یورونیوز هللدف این تغییر و تحللول، فللرا رفتن از همکاریهای اقتصللادی و تبدیل اروپا به یک نظام سیاسی و حقوقی واحد بود. در همان سالها فرانسللیس فوکویاما، نظریهپرداز نومحافظهکار امریکایللی، اتحادیلله اروپا را تنها مللدل موفق از روابط بینالمللللی توصیف میکللرد؛ جاییکه اقتصاد و رقابت اقتصادی، جای جنگ را گرفته است. پیمان ماستریخت مفهوم شللهروندی اروپایی و سیاسللت خارجی واحد را پیریزی کرد و مقامهای کشللورهای عضو را موظف به همللکاری قضایی نزدیکتللر با یکدیگر کرد. با این حال تصویللب آن در کشللورهای عضو آنچنان که پیشبینی میشد، بیدردسر نبود. شهروندان فرانسه با یک اقلیت کوچک در همهپرسللی پیمان ماسللتریخت به آن رای مثبت دادند. در دانمارک اما مخالفان گسللترش اختیار اروپا پیروز شدند و رفراندوم آری به پیمان ماستریخت جواب منفی گرفت. ویکتور فرناندز سللوریانو، پژوهشگر دانشگاه آزاد بروکسل درباره مخالفتها میگوید: «برای نخسللتینبار، افراد عالیرتبه در بروکسللل فهمیدند که شللهروندان عادی در شللوق و اشللتیاقی کلله آنها را از مذاکرات اروپایی به سللمت همهپرسی ماستریخت برد، سهیم نیستند.» دالیل مختلفی در پشت این نپذیرفتن وجود داشللت. برای برخی ترس از مهاجرت و از دسللت دادن هویللت ملی عامل رد کردن ایده اتحادیه اروپا بود و برای برخی دیگر مدل اقتصادی پیشبینی شده برای ایللن اتحادیه «بیش از انللدازه لیبرال» و «پایمالکننده حقوق کار و کارگران» به نظر میرسللید. از سوی دیگر پیمان ماسللتریخت، مبنللای محدودیتهللای بودجه کشللورها را بر اساس بدهیها و کسورات ملی قرار داده بود. موضوعی که در آن زمان با انتقاد بسللیاری روبهرو شللد. از دیدگاه ویکتور فرناندز سوریانو پژوهشگر تاریخ شباهتها و ارتباطهای بسیاری میان درگیریها بر سر پیمان ماسللتریخت و بحثهای کنونی درباره اتحادیه اروپا وجود دارد. وی میگوید: «بسللیاری از مشللکات شبیه هم هستند. اگرچه پیمان ماستریخت نقطه عطفی برای یکپارچگی اروپا و مرحلهای مهم از تاریخ این قاره بود اما از طرفی هم آنچه از آن حاصل شللد اروپاگریزی و شک داشتن به اتحادیه اروپا )Euroscepticism( بود.» درنهایت امتیازها و معافیتهایی به دانمارک داده شللد و این کشللور که پیش از آن «بازار مشترک اروپا» خوانده میشللد، همکاری خود را بللا اتحادیه اروپا آغاز کرد. هرچند این همکاری تا امروز نیز در همه زمینهها نبوده است و برای مثال دانمارک هرگز به منطقه پولی یورو نپیوسللت. نشانههای «اروپاگریزی» با برکسیت به اوج خود رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.